Diskdžokej

DiskdžokejDiskdžokej vyberá, prehráva a uvádza pre publikum reprodukované hudobné skladby. Vytvára nové hudobné produkcie mixovaním hudobných a zvukových podkladov, tvorí programy a scenáre hudobných prezentácií. Kombinuje hudbu z rôznych zdrojov pomocou gramofónov alebo mixážnej konzoly a hrá hudbu na podujatiach pred živým publikom. Sleduje súčasné hudobné trendy a využíva moderné digitálne hudobné, príp. audiovizuálne technológie, ako aj umelú inteligenciu na selekciu hudobných nahrávok. Rozhlasový diskdžokej uvádza a prehráva hudbu vysielanú prostredníctvom AM, FM, krátkovlnných, digitálnych alebo internetových rozhlasových staníc. Klubový diskdžokej vyberá a hrá hudbu v baroch, nočných kluboch, diskotékach, na párty, rave podujatiach, príp. štadiónoch. Hip-hopový diskdžokej vyberá, prehráva, spája hudbu z rôznych singlov za pomoci mixážneho pultu s vokálnou podporou jedného alebo aj viacerých MC/raperov. Používa scratching na vytvorenie perkusívnych zvukov. V reggae je diskdžokej vokalis...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64345/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENDJ
SKDiskotekár
SKDídžej
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652013
ESCO
1135
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652013

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
typy zariadení pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce s DJ softvérom a softvérom na strih zvuku.
Perspektíva: Aktuálna
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady zdravotného bezpečnostného manažmentu pri konaní hromadných podujatí s reprodukovanou hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
5
nové médiá v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť digitálneho, elektronického umenia, súčasných audio, video a informačných technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
5
elektroakustická a multimediálna hudba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy v hudobnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
literatúra hudobného žánru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
5
technológia digitálnej hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
5
umelá inteligencia v hudobnom priemysle
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
5
zásady vystupovania a práce s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy tvorby zvukových efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy tvorby svetelných a iných efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s usporiadateľmi kultúrnych podujatí ohľadom DJ vystúpení.
Perspektíva: Aktuálna
5
vytvorenie zoznamu použitých hudobných diel pre usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s hudobnými, vizuálnymi a intermediálnymi umelcami, hudobnými producentmi, organizátormi kultúrnych podujatí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
4
realizácia rokovaní s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie prvkov umelej inteligencie v hudobnej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Využívanie umelej inteligencie pri zostavovaní DJ setov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
5
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie DJ softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
editácia zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
selekcia a prehrávanie reprodukovaných hudobných skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie zvukovej skladby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.