Dirigent

DirigentDirigent vedie orchester a zodpovedá za umeleckú úroveň koncertnej produkcie. Spolupracuje pri tvorbe koncertných programov. Pripravuje a zabezpečuje naštudovanie uvádzaných diel. Vytvára koncept interpretovania skladateľovho zápisu, ktorý v skúšobnom procese s orchestrom, resp. zborom presadzuje pri naštudovaní a finálnom predvedení umeleckým telesom. Zosúlaďuje hru jednotlivých nástrojových, resp. hlasových skupín. Dbá na vyváženú zvukovú proporcionalitu interpretovaného diela.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64344/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENConductor
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652012
ESCO
1112
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652012

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Špecifiká hudobnej interpretácie - tempa (rýchlosti), rytmu, dynamiky (forte alebo piano) a artikulácie (legato alebo staccato) interpretácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
6
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady a postupy čítania partitúr.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a metodika práce s orchestrom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a techniky hry na hudobné nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a technika dirigovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
symfonická, vokálno-inštrumentálna a operná literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
novodobé kompozičné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kompozičné techniky hudby 20. storočia a súčasnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie a skúšobného procesu orchestra.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
zásady a postupy riadenia programového a umeleckého smerovania zvereného telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia a metódy hudobno-teoretickej analýzy skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na internom zhodnotení priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v realizačnom procese hudobnej produkcie a skúšobného procesu orchestra.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s vedúcimi nástrojových skupín
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zosúlaďovanie hry jednotlivých nástrojových, resp. hlasových skupín.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncertných programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe koncertných programov.
Perspektíva: Aktuálna
7
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Hra na klavíri, resp. na inom hudobnom nástroji.
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie interpretačných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zbormajstrami a sólistami v rámci umeleckej činnosti orchestra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dirigovanie orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych hudobných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Majstrovské zvládnutie techniky dirigovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
sluchové rozlišovanie inštrumentálnych a vokálnych interpretačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
hra z partitúr a klavírnych výťahov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.