Muzikológ

MuzikológMuzikológ sa v rámci svojho interdisciplinárneho umenovedného odboru zaoberá hudobnou teóriou, hudobnou históriou, hudobnou interpretáciou, textovou interpretáciou hudobných diel a hudobnou estetikou. Skúma históriu tvorby a interpretácie hudobných diel a stanovuje pozíciu hudobnej kultúry daného regiónu alebo národa v širšom kontexte. Porovnáva pozíciu domácej hudobnej kultúry so stavom v iných národných kultúrach. Mapuje dejiny a aktuálny stav hudobného umenia. Rozvíja odbornú publikačnú činnosť zameranú na danú oblasť a hudobno-kritickú činnosť prostredníctvom odbornej periodickej tlače a médií. Zapája sa do projektov spolupráce medzi rôznymi sektormi kultúry a podieľa sa na budovaní renomé hudobnej produkcie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64339/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKHistorik, teoretik, kritik hudobného umenia
SKHudobný vedec
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2633
SK ISCO-08
2633008
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
M72,R90
CPA 2015
M72,R90
Príslušnosť k povolaniu
2633008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teórie a metódy spoločenských vied
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
metódy a metodika vedeckej práce v hudobnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy participácie vo výskumnej, odbornej a legislatívnej oblasti v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa hudobnou vedou a ochranou kultúrneho dedičstva; platformy spolupráce v inovatívnych medziodborových metódach výskumu a dokumentovania kultúrneho dedičstva a hudobnovednej praxe.
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná pedagogika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná psychológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná sociológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy autorského práva.
Perspektíva: Aktuálna
7
akustika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy a vývoj v oblasti tvorby multimediálnych aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Orientácia v trendoch týkajúcich sa budovania multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Metódy a prax hudobnej kritiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória hudobného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etnomuzikologické poznatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a techniky hry na hudobné nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
novodobé kompozičné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy kompozičných techník.
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poznatky z dejín jazzu a populárnej hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
talianske hudobné názvoslovie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a kritériá štrukturálno-teoretickej a štýlovej analýzy hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny opery a hudobného divadla
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
počítačová muzikológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobný manažment
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tradičná hudobná ľudová kultúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie kompozičných techník a interpretačných stvárnení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia vyjadrení v rámci hudobno-kritickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Analýza a interpretácia hudobného diela v jeho komplexnosti, teoretické štúdium skladieb, aplikácia teórie a dejín hudobného umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou hudobného diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobno-estetická analýza hudobnej štruktúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia počítačovej analýzy na skúmanie hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie výskumných projektov v oblasti histórie/kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti hudobného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na budovaní multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie informačných technológií a multimediálnych systémov zameraných na transfer odborných poznatkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti hudobného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systematizácia poznatkov z oblasti dejín a teórie hudobného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prezentácia muzikologického myslenia, výsledkov práce v oblasti hudobnej vedy a súvisiacich odborných činností prostredníctvom médií a elektronických sietí.
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné konzultácie v oblasti hudobného umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
uplatňovanie princípov hudobnej dramaturgie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sluchové rozlišovanie hudobno-interpretačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci hudobného umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.