Člen speváckeho zboru

Člen speváckeho zboruČlen speváckeho zboru sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii vokálnych (zborové diela á cappella) a vokálno-inštrumentálnych skladieb pod vedením dirigenta. Spolupracuje s vedúcim, členmi hlasovej skupiny, hlasovým pedagógom, prípadne korepetítorom. Popri práci v kolektíve vykonáva aktívnu individuálnu prípravu a naštudovanie speváckych partov realizovaných diel. Rozvíja a udržiava adekvátnu technickú úroveň svojho umeleckého výkonu s dôrazom na kvalitu hlasového prejavu, pričom dôsledne dbá na hlasovú kultúru.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64334/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENChoir member
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652002
ESCO
1111
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652002

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Mediálna gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretačné štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť rôznorodých interpretačných štýlov.
Perspektíva: Aktuálna
5
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť notového zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
novodobé kompozičné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hudobná estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hlasovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania hudobného diela, resp. skúšobného procesu zboru.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
operná literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s dirigentmi a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti speváckeho zboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie digitálnych technológií pri naštudovaní hudobných skladieb, resp. v rámci skúšobného procesu zboru.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
čítanie zborových a klavírnych výťahov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zvládnutie techniky umeleckého spevného prejavu.
Perspektíva: Aktuálna
5
zborová spevácka interpretácia príslušného žánru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia so zbormajstrom a vedúcim hlasovej skupiny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interpretácia notového zápisu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Bez prípravy.
Perspektíva: Aktuálna
5
udržiavanie hlasovej dispozície
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.