Zbormajster

ZbormajsterZbormajster riadi spevácky zbor a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár, posudzuje spevácke výkony a spolupracuje pri tvorbe koncertných plánov. Výberom uvádzaného repertoáru vytvára umelecký profil speváckeho zboru. Zodpovedá za umeleckú úroveň každého jednotlivého člena zboru, počnúc od konkurzného konania po celú profesionálnu činnosť. Koordinuje prípravu a naštudovanie uvádzaných diel. Vytvára koncept interpretovania skladateľovho zápisu, ktorý v skúšobnom procese so zborom presadzuje pri naštudovaní a finálnom predvedení umeleckým telesom. Zosúlaďuje spev jednotlivých hlasových skupín. Dbá na vyváženú zvukovú proporcionalitu interpretovaného diela.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64333/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENChoirmaster
SKUmelecký vedúci zboru
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2652
SK ISCO-08
2652001
ESCO
1113
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2652001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a metodika práce so zborom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
notový zápis
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a determinanty sluchovej analýzy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy analýzy vokálno-intonačných prejavov.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a technika dirigovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
novodobé kompozičné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy riadenia programového a umeleckého smerovania zvereného telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane ovládania zásad a postupov kreovania umeleckého profilu speváckeho zboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia a metódy hudobno-teoretickej analýzy skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operná literatúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s vedúcimi hlasových skupín
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s dirigentmi a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti speváckeho zboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba umeleckého profilu speváckeho zboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba repertoáru a jeho uplatnenia v koncertnom pláne
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie zborových a orchestrálnych partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dirigovanie hudobných diel určených pre zbory
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Majstrovské zvládnutie techniky dirigovania; dirigovanie hudobných diel na koncertoch zboru bez sprievodu orchestra (á capella).
Perspektíva: Aktuálna
7
hra na hudobnom nástroji
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Hra na klavíri.
Perspektíva: Aktuálna
5
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie speváckych výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie umeleckého napredovania speváckeho zboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Motivovanie členov k maximálnym umeleckým výkonom.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.