Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru

Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteruReštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva podľa svojho odborného zamerania vykonáva špecializovanú ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok, objektov a predmetov kultúrneho dedičstva, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, za účelom zabránenia ich hmotného úpadku. Reštaurátor túto činnosť realizuje ako prevenciu proti možnej deštrukcii artefaktu s cieľom stabilizovať a zachovať jeho pôvodný stavu a hmotu s následnou regeneráciou a obnovou. V procese konzervátorsko-reštaurátorského výkonu reštaurátor realizuje výskum zameraný na zistenie stavu diela, jeho materiálové zloženie a technológiu vzniku. Pri veciach výtvarného umenia skúma tiež špecifiká umelecko-výtvarného slohu a štýlu diela, analyzuje autorskú technológiu, techniku a umelecký rukopis jeho tvorcu. Na základe výskumu a schválenej metodiky a pomocou v súčasnosti uplatňovaných materiálov a technológií reštaurátor v umelecko-tvorivom výkone, ale s maximálnym rešpektovaním autenticity a za...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64329/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKUmelecký reštaurátor
SKReštaurátor umelecko-výtvarných diel
SKReštaurátor národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov výtvarnej povahy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o zápise do zoznamu členov Komory reštaurátorov podľa zákona č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax po ukončení II. stupňa vysokoškolského štúdia.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2651
SK ISCO-08
2651001
ESCO
1104
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2651001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká maľba
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Žáner, technika, materiály.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelecké sochárstvo
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Druh, technika, materiály.
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teória a dejiny umenia a umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie a materiály v reštaurátorstve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Petrifikácia, hydrofobizácia, modelovanie, šrafovanie a atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy reštaurátorských prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady prípravy a priebehu reštaurovania, vrátane metód spracovania reštaurátorských správ, dokumentácie a foriem interpretácie dosiahnutých výsledkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy výroby, zhotovovania a opráv materiálov podľa zamerania reštaurátorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné umenie, drevo, kameň, kov, koža, papier, sklo, textílie, umelé materiály a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
etické princípy reštaurovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odborno-metodický prístup k reštaurátorským činnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Analógové a digitálne metódy a techniky fotografovania.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu umeleckých a umeleckoremeselných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Sochárskych, maliarskych diel.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie reštaurátorských správ, vrátane dokumentácie a interpretácie dosiahnutých výsledkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
spolupráca s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reštaurovanie výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov, archívnych dokumentov a výtvarných súčastí architektúry podľa špecializácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane ovládania mechanizovaného náradia, nástrojov, laboratórneho vybavenia pri reštaurovaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhotovovanie kópií umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách.
Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Prepojenie umenia, kultúry a kreativity nie len so sektormi priemyslu, ale aj s výskumnými a vedeckými inštitúciami, kde sa umelci a odborníci z KKP priamo zúčastňujú na výskume; stále aktuálnejšie je uplatňovanie umeleckých metód pri výskume (tzv. art-based research).
Charakteristika:
Titulný obrázok Adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): Agenda 2030 definovala 17 cieľov trvalej udržateľnosti, ktorých adresovanie je kľúčovým faktorom napríklad pri udeľovaní UNESCO Creative City členstva v rámci siete, kde všetky mestá deklarujú, že kultúra a kreativita je zásadným činiteľom v podpore trvalého rozvoja mesta.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.