Šéfredaktor

ŠéfredaktorŠéfredaktor plánuje, riadi a kontroluje odborné tvorivé činnosti redakcie v oblasti publikácie informácií v masovom médiu – v tlači, rozhlase, televízii, tlačovej agentúre, v internetových tituloch, resp. nových médiách. Zodpovedá vydavateľovi z hľadiska obsahu i formy za činnosť príslušného média. Spolupracuje na tvorbe stratégie a jej realizácie v rámci média, pripravuje a realizuje programové a hodnotové vízie manažmentu. Aktívne sa podieľa na tvorbe a posudzovaní produktov redakcie. Koordinuje a metodicky usmerňuje plnenie úloh riadeného útvaru, vedie, motivuje a hodnotí redaktorov a spolupracovníkov. Riadi každodennú prevádzku redakcie a zabezpečuje, aby všetko bolo pripravené v čase redakčnej uzávierky. Dohliada na dodržiavanie platných právnych predpisov a ďalších noriem, ktoré upravujú žurnalistické činnosti. Tvorivo a na profesionálnej úrovni formuje smer a obsah média. Prideľuje prácu vedúcim vydania, vedúcim rubrík a odborným redaktorom a dohliada na prácu novinárov počas...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64323/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENEditor-in-chief
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2642
SK ISCO-08
2642004
ESCO
1072
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2642004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Relevantné možnosti využitia digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania média a ich dopadu na recipienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady žurnalistickej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém masových médií a ich fungovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy marketingového a strategického plánovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odborné poznatky z oblasti vnútornej politiky, medzinárodných vzťahov, ekonomiky, kultúry, športu, zdravotníctva a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zoznámenie sa a pochopenie základných teórií, ktoré formovali a formujú mediálny priestor a postavenie jednotlivých typov médií v ňom.
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá a spoločnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
žurnalistická etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
žurnalistické žánre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
online (multimediálna) žurnalistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vývoj a súčasné trendy online žurnalistiky; žurnalistické postupy v interaktívnom prostredí online médií; etika online žurnalistiky; blogy, podcasty, audio a video komunikáty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
7
dátová žurnalistika a formy vizualizácie (prezentácie) dát
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Osvojenie si kompetencií, ktoré umožňujú rýchle a hromadné scrapovanie dát z webu a následné spracovanie a filtrovanie dát. V niektorých prípadoch sa predpokladá aj ich vizualizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
médiá v prostredí sociálnych sietí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Facebook, Youtube, Flickr, Twitter, Instagram a pod. Diskusie na sociálnych sieťach a trolling/robotrolling.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
hybridné hrozby a dezinformácie v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady rozlišovania informačných zdrojov; pochopenie podstaty existencie a fungovania dezinformačných webov. Princípy spolupráce s neziskovým sektorom, ktorý sa problematike venuje. Zoznámenie sa so základnými skutočnosťami, ktoré sú vlastné dezinformačným webom.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická investigatívna žurnalistika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pochopenie základných nástrojov pri overovaní ekonomických subjektov pri výkone investigatívnej žurnalistiky. Poznanie otvorených zdrojov pre novinárov na Slovensku a v EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy finančného manažmentu mediálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
význam, proces a princípy budovania firemnej kultúry v rámci stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V mediálnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie aktuálneho stavu hybridných hrozieb v online priestore a reakcie na ne v prostredí redakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba plánov nástupníctva a ich udržiavanie, riadenie procesu talent manažmentu a kariérneho plánovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V spolupráci s manažmentom média, resp. vydavateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie programového, obsahového a marketingového plánu média
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie získaných informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a zabezpečovanie adekvátnosti príspevkov v diskusiách na sociálnych sieťach k publikovanému obsahu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozlišovanie informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania právnych predpisov a noriem v oblasti médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených dát a dát z informačných portálov EÚ
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editovanie autorských/redakčných materiálov/príspevkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
vyhľadávanie, vytváranie a udržiavanie kontaktov na získavanie a udržiavanie toku informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie média na verejnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci žurnalistickej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na manažmente projektov média, resp. vydavateľstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie a kontrolovanie dodržiavania predpisov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v relevantných predpisoch a ustanoveniach, spolupráca s odborným pracovníkom/špecialistom na danú oblasť.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia, metodické usmerňovanie, kontrola a hodnotenie práce novinárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pochopenie a osvojenie si nevyhnutnosti spolupráce medzi domácimi a zahraničnými redakciami. Ako nevyhnutné sa to ukazuje najmä pri investigatívnej činnosti zameranej na medzinárodný zločin, resp. ekonomickú trestnú činnosť. Spolupráca s medzinárodnými novinárskymi združeniami.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.