Dokumentarista, informačný špecialista

Dokumentarista, informačný špecialistaDokumentarista, informačný špecialista vykonáva špecializované odborné knihovnícke, bibliografické, referenčné a informačné činnosti spojené s poskytovaním špecializovaných informačných služieb pre potreby vzdelávacích a výskumných inštitúcií, zdravotníckych zariadení, organizácií štátnej správy, verejnej správy, podnikateľských subjektov, združení a spoločností. Vytvára koncepcie a koordinuje procesy získavania, spracovania a sprístupňovania odborných dokumentov a informácií v relevantných vedných odboroch spoločenských, prírodných alebo technických vied. Zabezpečuje manažment informácií a informačných zdrojov, vrátane externých digitálnych zdrojov. Poskytuje rešeršné a referenčné služby. Realizuje expertné činnosti, najmä študijno-rozborovú činnosť, vypracúva technicko-ekonomické štúdie, analýzy a rozbory. Koordinuje systémovú analýzu pre dokumentový informačný systém, knižničný systém a digitálnu knižnicu. Podieľa sa na rozvíjaní konceptu knižničnej a informačnej vedy reflektujúc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64312/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENSubject librarian
SKReferenčný knihovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622003
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri budovaní a sprístupňovaní zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, štandardy a metódy spracovania informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľom knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Resp. informačného pracoviska/inštitúcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
bibliometrické a informetrické metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné správanie tvorcov a používateľov informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady ochrany duševného vlastníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
akvizícia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Akvizičná politika informačného pracoviska.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane metód spracovávania rešerší.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy obsluhy skenovacích zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a zabezpečovanie komplexného systému získavania a poskytovania informácií podľa požiadaviek danej organizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: S ohľadom na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania a sprístupňovania informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technicko-ekonomických štúdií, analýz a rozborov v dokumentaristike
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menné a vecné spracovanie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
študijno-rozborová činnosť v dokumentaristike
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na budovaní multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
odborné zabezpečovanie knižnično-informačných činností pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia akvizičnej politiky informačného pracoviska do praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov interných aj externých informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preklady textov z/do cudzích jazykov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Preklady z cudzojazyčnej odbornej literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane základných knižnično-informačných a referenčných služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na organizovaní odborných knihovníckych, bibliografických a informačných podujatí a aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva a informatizácie kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
úpravy digitálnych obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej správy zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
obsluha skenovacích zariadení za účelom digitalizácie plošných predlôh (tlačených dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.