Knihovník špecialista

Knihovník špecialistaKnihovník špecialista komplexne zabezpečuje a koordinuje náročné špecializované knižnično-informačné činnosti na úseku doplňovania, spracovania, správy, uchovávania a sprístupňovania knižnično-informačných fondov, revízie a ochrany dokumentov. Tvorí, kontroluje a aktualizuje koncepcie, plány, programy, metodiky a pracovné postupy, analytické a rozvojové materiály odborných špecializovaných činností v oblastiach svojej špecializácie. Vykonáva špecializované práce v oblasti katalogizácie, participuje na tvorbe súborov autorít, riadených slovníkov, metadát a metadátových štruktúr. Organizuje a koordinuje odborné činnosti v oblasti knižnično-informačných služieb, vrátane služieb používateľom so špecifickými potrebami. Plánuje a realizuje odborné knižnično-informačné činnosti s deťmi a mládežou. Koordinuje informačnú podporu edukačného procesu, informačné vzdelávanie používateľov i podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti a čitateľskej kultúry. Riadi a uskutočňuje kultúrno-v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64310/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENLibrarian
ENSpecial librarian
SKKnihovník špecialista – lektor informačného vzdelávania
SKKnihovník špecialista akvizitér
SKKnihovník špecialista katalogizátor
SKKnihovník špecialista na elektronické informačné zdroje
SKKnihovník špecialista na evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti
SKKnihovník špecialista na prácu s deťmi a mládežou
SKKnihovník špecialista na služby používateľom so špecifickými potrebami
SKKnihovník špecialista na špeciálne typy dokumentov
SKKnihovník špecialista správca knižničných fondov
SKKnihovník špecialista v knižnično-informačných službách
SKSystémový knihovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2622
SK ISCO-08
2622001
ESCO
993
SK NACE Rev. 2
J63,R91
CPA 2015
J63,R91
Príslušnosť k povolaniu
2622001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štátna informačná, kultúrna, vedná a technická politika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna komunikácia a médiá v sieťovom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, štandardy a metódy katalogizácie informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačná architektúra, princípy tvorby webových sídiel, komunikácie v elektronickom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné a externé - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy informačného prieskumu a spracovávania rešerší s využitím selekčného jazyka
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy pri práci so špeciálnymi dokumentmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. rukopisy, staré a vzácne tlače.
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje organizácie informácií a poznania v digitálnom prostredí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória a didaktika informačnej a mediálnej gramotnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy z oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
knižničné a informačné služby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie a rozvíjanie koncepcie bibliograficko-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vo väzbe na informačné potreby, na charakter dokumentov, na obmedzenia dané prostredím v súlade so systémom doplňovania, spracovania, uchovávania, ochrany a sprístupňovania dokumentov a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie a uplatňovanie kritérií na výber, nákup a zaobchádzanie s dokumentmi v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia kritérií pri zriaďovaní, budovaní, organizácii a správe fondov alebo zbierky dokumentov akejkoľvek povahy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie moderných postupov v oblasti uchovávania a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formálna a obsahová analýza dokumentov, menné a vecné spracovanie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a spracovanie zložitých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na výskume možností aplikácie nových technológií pri dokumentovaní a prezentácii kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie nových technológií a postupov do knižničnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, rozvoj a zabezpečovanie prevádzky aplikačných softvérov knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových projektov, pracovných postupov a riešení odborných problémov knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a identifikácia rôznych typov externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overovanie ich relevantnosti, hodnovernosti a kvality
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát prostredníctvom informačných a komunikačných systémov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bibliografická registrácia a evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie špecializovaných katalógov a databáz
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. rukopisov, prvotlačí, vzácnych tlačí, špeciálnych dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia akvizičnej politiky knižnice a koncepcie rozvoja knižnično-informačného fondu do praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usporiadanie a štrukturovanie dát spojených s popisom dokumentov v knihovníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom).
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V spracovanej a používateľovi prístupnej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti knihovníctva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie nadstavbových a špecializovaných knižnično-informačných, metodických a referenčných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Najmä rozvíjanie spolupráce pamäťových inštitúcií v informačnom a elektronickom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie medzinárodných medziknižničných výpožičných služieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie chodu knižnice s univerzálnym alebo špecializovaným fondom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Plánovanie a realizácia odborných knižnično-informačných činností zameraných na prácu s deťmi a mládežou, zabezpečovanie knižnično-informačných služieb používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne a iné znevýhodnenie) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné a metodické zabezpečovanie špecializovaných knižnično-informačných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.