Pamiatkar

PamiatkarPamiatkar v pracovnej pozícii štátneho zamestnanca vykonáva štátny dohľad v oblasti ochrany pamiatkového fondu a na zverenom úseku rozhoduje v prvom a druhom stupni o právach a povinnostiach pri ochrane a obnove pamiatkového fondu, poskytuje metodickú a odbornú pomoc vlastníkom pamiatok, orgánom verejnej správy a samosprávy a dotknutým osobám. Realizuje analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk v súlade s platnou legislatívou o ochrane pamiatkového fondu a so súvisiacimi právnymi predpismi. Vyhodnocuje pamiatkový potenciál kultúrneho dedičstva a vykonáva činnosti súvisiace s dopĺňaním ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ako aj so správou jeho registrov. Sleduje stav kultúrnych pamiatok a pripravuje opatrenia na nápravu vrátane konaní o priestupkoch a deliktoch za porušenie zákona o ochrane pamiatkového fondu. Pamiatkar v pracovnej pozícii zamestnanca pri výkone práce vo ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64307/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Poznámka: Činnosť pamiatkara je realizovateľná iba inštitucionálne, teda je možné ju vykonávať iba v štátnozamestnaneckom pomere, resp. ako zamestnanec orgánu pri výkone práce vo verejnom záujme.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe môže byť časovo upravená v závislosti od zaradenia zamestnanca pre konkrétny výkon funkcie, ktorý je stanovený zákonom o štátnej službe, resp. v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme katalógom pracovných činností pre zamestnancov kultúry.
V prípade absolventov je možné akceptovať dosiahnutie praxe aj počas vysokoškolského štúdia prácou na Pamiatkovom úrade SR, resp. inom odborne príslušnom pracovisku.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: národné kultúrne pamiatky, pamiatkové územia, hnuteľné a nehnuteľné veci, archeologické nálezy a náleziská a územia, pri ktorých sa začal proces ich vyhlasovania za pamiatky a chránené územia
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: právne predpisy v ostatných oblastiach ochrany kultúrneho dedičstva
Perspektíva: Aktuálna
6
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
7
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: kultúrnych pamiatok
Perspektíva: Budúca
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
7
terénne metódy a techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: možnosti aplikácie teoretických odborných a vedeckých poznatkov v prostredí terénu a ich syntézy v rozhodovacom procese ochrany a obnovy pamiatkového fondu
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: riešenia ochrany pamiatkového fondu v rozsahu svetového a európskeho dedičstva; formy participácie v odbornej a legislatívnej oblasti v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa ochranou kultúrneho dedičstva; platformy spolupráce v inovatívnych medziodborových metódach výskumu a dokumentovania pamiatkového fondu
Perspektíva: Aktuálna
6
príslušná vedná a technická odbornosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: základná orientácia v súčasných materiáloch, technológiách a technikách používaných pri obnove jednotlivých druhov pamiatok
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vnútroštátne právne predpisy
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohovory
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vnútroštátne právne predpisy
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: zásady ochrany zdravia na pracovisku a zvýšenej bezpečnosti práce pri výkonoch v terénnych náročných a bezpečnostne exponovaných podmienkach
Perspektíva: Aktuálna
4
vedné disciplíny participujúce na činnostiach v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: najmä dejiny umenia, alebo archeológia, alebo história, alebo kulturológia, alebo teória a dejiny urbanizmu, architektúry a stavebníctva, alebo etnológia, alebo chemicko-fyzikálne a kartografické odbory
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie analytických, syntetických a koncepčných materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre archeologické nálezy a náleziská
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre národné kultúrne pamiatky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborno-metodických materiálov, usmernení, výskumov a zásad pre chránené pamiatkové územia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné konzultácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: na základe analýzy a syntézy poznatkov z výskumov, medziodborových výstupov a informácií z rôznych vedných odborov, potrebných pre realizáciu obnovy a ochrany pamiatkového fondu
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: prezentácia výsledkov obnovy pamiatkového fondu a ostatných odborných činností v oblasti jeho ochrany prostredníctvom médií a elektronických sietí
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie požiadaviek ochrany pamiatkového fondu v stavebnom a územnom konaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: uplatňovanie právnych predpisov v oblasti ochrany pamiatkového fondu, v oblasti stavebného a územného konania, v oblasti správneho konania
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o pamiatkové objekty
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v súlade so spracovanými odborno-metodickými materiálmi, usmerneniami, výskumami a zásadami pre oblasť pamiatkového fondu
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.