Kurátor

KurátorKurátor odborne buduje a spravuje špecifickú zbierku a/alebo pracuje s relevantnými artefaktami kultúrneho dedičstva prostredníctvom výstavných, edičných a ďalších prezentačných projektov. Kurátor zbierky zodpovedá predovšetkým za koncepciu budovania zbierky (akvizičná stratégia a politika), metodiku jej odbornej správy, vedecké spracovanie a sprístupňovanie. Kurátor výstavy/expozície/projektu na základe vyhodnotenia kvality artefaktov kultúrneho dedičstva a ich postavenia v kultúrno-historickom kontexte tlmočí špecifické obsahy, iniciuje dialóg a nastavuje komunikáciu s divákom/prijímateľom....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64306/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENCurator
SKKurátor zbierky
SKKurátor výstavy
SKKurátor projektu
SKKurátor expozície
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621003
ESCO
988
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Všeobecne: základné právne povedomie o odbornej legislatíve
Kurátor zbierky: podľa povahy a charakteru zbierky
Kurátor výstavy/projektu: autorské právo
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedné disciplíny s obsahovou väzbou na kurátorskú prax
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kurátor zbierky: podľa zamerania zbierky, napr. história, dejiny umenia, archeológia, botanika, zoológia, mineralógia, paleontológia a pod.
Kurátor výstavy/projektu: Curatorial studies a podľa zamerania výstavy/projektu
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: formy sprostredkovania recepcie nových druhov umenia, napr. internetové umenie, interaktívne inštalácie, virtuálna realita a imerzívne prostredia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri budovaní a sprístupňovaní zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v kurátorskej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: najnovšie trendy a poznatky v odbore
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny a teória kurátorských štúdií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny a prax zbierkových činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: základy projektového manažmentu v kontexte kurátorskej práce
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy fundraisingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia kultúrnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v kontexte adekvátneho nastavenia kurátorskej koncepcie v príslušnej kultúrnej inštitúcii
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kreovanie výstavnej, edičnej a programovej dramaturgie kultúrneho zariadenia/priestoru autorskou prípravou výstavných, edičných a iných odborných výstupov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie, výskum, odborné spracovanie a interpretácia zbierok múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových pracovných postupov, riešení a projektov v relevantnej špecializácii kurátorskej praxe, resp. v spôsobe interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v relevantnej špecializácii kurátorskej praxe, resp. v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: rozvíjanie medzisektorovej spolupráce za účelom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci kurátorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vrátane sprostredkovania recepcie nových druhov umenia, resp. nových foriem prezentácie kultúrnych artefaktov
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci budovania a sprístupňovania zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v možnostiach uplatnenia digitálnych technológií a nástrojov v súvislosti s metodikou budovania a odbornej správy zbierky (Kurátor zbierky)
aplikácia digitálnych technológií ako nástroj originálnych postupov v rámci sprístupňovania diel a artefaktov (Kurátor výstavy/projektu)
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: napr. spolupráca s reštaurátormi, grafikmi, architektami a ďalšími relevantnými špecialistami
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.