Kurátor

KurátorKurátor odborne buduje a spravuje špecifickú zbierku a/alebo pracuje s relevantnými artefaktami kultúrneho dedičstva prostredníctvom výstavných, edičných a ďalších prezentačných projektov. Kurátor zbierky zodpovedá predovšetkým za koncepciu budovania zbierky (akvizičná stratégia a politika), metodiku jej odbornej správy, vedecké spracovanie a sprístupňovanie. Kurátor výstavy/expozície/projektu na základe vyhodnotenia kvality artefaktov kultúrneho dedičstva a ich postavenia v kultúrno-historickom kontexte tlmočí špecifické obsahy, iniciuje dialóg a nastavuje komunikáciu s divákom/prijímateľom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64306/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENCurator
SKKurátor zbierky
SKKurátor výstavy
SKKurátor projektu
SKKurátor expozície
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621003
ESCO
988
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2621003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Všeobecne: základné právne povedomie o odbornej legislatíve
Kurátor zbierky: podľa povahy a charakteru zbierky
Kurátor výstavy/projektu: autorské právo
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedné disciplíny s obsahovou väzbou na kurátorskú prax
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kurátor zbierky: podľa zamerania zbierky, napr. história, dejiny umenia, archeológia, botanika, zoológia, mineralógia, paleontológia a pod.
Kurátor výstavy/projektu: Curatorial studies a podľa zamerania výstavy/projektu
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: formy sprostredkovania recepcie nových druhov umenia, napr. internetové umenie, interaktívne inštalácie, virtuálna realita a imerzívne prostredia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri budovaní a sprístupňovaní zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v kurátorskej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: najnovšie trendy a poznatky v odbore
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny a teória kurátorských štúdií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny a prax zbierkových činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: základy projektového manažmentu v kontexte kurátorskej práce
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy fundraisingu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia kultúrnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v kontexte adekvátneho nastavenia kurátorskej koncepcie v príslušnej kultúrnej inštitúcii
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kreovanie výstavnej, edičnej a programovej dramaturgie kultúrneho zariadenia/priestoru autorskou prípravou výstavných, edičných a iných odborných výstupov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie metodiky odbornej starostlivosti o zbierku múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie, výskum, odborné spracovanie a interpretácia zbierok múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie nových pracovných postupov, riešení a projektov v relevantnej špecializácii kurátorskej praxe, resp. v spôsobe interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v relevantnej špecializácii kurátorskej praxe, resp. v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: rozvíjanie medzisektorovej spolupráce za účelom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci kurátorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vrátane sprostredkovania recepcie nových druhov umenia, resp. nových foriem prezentácie kultúrnych artefaktov
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci budovania a sprístupňovania zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v možnostiach uplatnenia digitálnych technológií a nástrojov v súvislosti s metodikou budovania a odbornej správy zbierky (Kurátor zbierky)
aplikácia digitálnych technológií ako nástroj originálnych postupov v rámci sprístupňovania diel a artefaktov (Kurátor výstavy/projektu)
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: napr. spolupráca s reštaurátormi, grafikmi, architektami a ďalšími relevantnými špecialistami
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.