Textový korektor

Textový korektorTextový korektor vykonáva finálnu jazykovú kontrolu textu pred publikáciou. Minimalizuje akékoľvek lingvistické nedostatky a zároveň zabezpečuje dobrú čitateľnosť a prirodzené znenie textu. Na tieto účely využíva aj špecializované textové softvérové nástroje. V prípade prekladov korektor dohliada na formálnu a obsahovú stránku, upozorňuje na logické či faktické chyby, ktoré sa v texte mohli vyskytnúť, kontroluje správnosť gramatických väzieb, slovosled a štylistiku. Pri predtlačovej korektúre sa korektor sústredí hlavne na grafickú stránku textu, jednotnosť fontov, rozloženie textu a na chyby, ktoré vznikajú pri zalamovaní, ako napr. nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov, preklepy či chýbajúci text. Revíziu (porovnávaciu korektúru) aplikuje najmä pri preklade rozličných návodov, zmlúv, produktových listov, účtovných uzávierok alebo správ z auditu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
6290/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKJazykový redaktor
ENProofreader
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2641
SK ISCO-08
2641007
ESCO
1872
SK NACE Rev. 2
J58
CPA 2015
J58
Príslušnosť k povolaniu
2641007

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sémantika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Textové softvérové nástroje.
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
literárna história
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontext a juxtapozícia písma voči iným obrazovým alebo abstraktným elementom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie kontroly jazykovej čistoty v používaných textových editoroch a ich údržba
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kritická práca s textom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie jazykových a grafických korektúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie jazykových a štylistických úprav predložených textov, vrátane záverečnej redakcie textov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usporadúvanie textov rukopisov podľa pokynov, vrátane úpravy a zjednocovania terminológie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie literárneho jazyka a štylistiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia autorov pri prekladoch z/do cudzieho jazyka a jazykových korektúrach textov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Korektúra - transkreácia hlavne pri marketingových prekladoch.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.