Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike

Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetikeTechnik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike zabezpečuje výkon činností prevádzky, opráv a preventívnej údržby distribučnej sústavy a rozvodov v energetike. Rozhoduje o prevádzkyschopnosti a spôsobe zmeny prevádzkových parametrov na základe ekonomického zhodnotenia nákladov distribučnej sústavy a rozvodov v energetike. Kontroluje výkon údržby na distribučnej sústave a rozvodoch v energetike prostredníctvom IT systémov a databáz. Zodpovedá za dodržiavanie právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6218/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik prevádzky rozvodu plynu
SKTechnik rozvodných plynových zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113017
ESCO
1333
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Perspektíva: Aktuálna
4
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
5
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: SAP, GIS, Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v energetike a plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy distribučných sústav a rozvodov v energetike a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia montáže, opráv a revízie energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá na prevádzku a údržbu distribučných sústav a rozvodov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška č. 508/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
5
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
5
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
5
spôsoby revízie veľkokapacitných úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
5
energetické stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Paralelný chod energetických zdrojov, ich inštalovanie a prevádzka.
Perspektíva: Aktuálna
5
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z.
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti prepravy, distribúcie a dodávky v oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
technické výkresy a schémy energetických a plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy distribučných sústav a rozvodov v energetike.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava a spracovanie vypínacích plánov, vrátane spracovania bezpečných postupov na zaistenie pracoviska pri realizácii prác a stavieb v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba a aktualizácia metodických pokynov, bezpečných pracovných postupov a prevádzkovo – technickej dokumentácie v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a vyhodnocovanie činnosti na elektronických zariadeniach v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a príprava preventívnych prehliadok, revízií a údržby energetických výrobných a rozvodných zariadení v rámci ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie plánu prevádzkových nákladov potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti tepla a plynu.
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava návrhu príkazov na odstránenie nedostatkov a aktualizáciu plánov údržby technologických celkov plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie a schvaľovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane navrhovania opatrení na odstránenie nedostatkov v plnení plánu preventívnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola výkonu údržby na príslušných technologických celkoch zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Kontrola prostredníctvom IT systémov a databáz, kontrola realizácie výkonu údržby v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu zariadení v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
posúdenie vplyvu veľkokapacitných batériových úložísk
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
5
posudzovanie a riešenie neštandardných a krízových situácií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
5
účasť na kontrolných dňoch investičných stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na úradných, tlakových skúškach a pri prepojovacích a odpojovacích prácach na potrubných systémoch a technologických objektoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie diagnózy poruchy s využitím diagnostických prístrojov a stanovenie spôsobu opravy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
import a export údajov pomocou softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Import údajov o technologickom mieste, údržbovej oblasti, údržbovej trasy a technologickom objekte do SAP PM.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s prevádzkou a údržbou v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie informácií odberateľom v zmysle platného energetického zákona
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo v oblasti pripájania odberateľov alebo budovania nových distribučných sústav a rozvodov v energetike, informácie o ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sústav a rozvodov v energetike, určenie podmienok pre investora pri prekládkach distribučných sústav a rozvodov v energetike a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so správcami inžinierskych sietí
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri zabezpečovaní zemných prác. Spolupráca správcov inžinierskych sietí (teplárenské spoločnosti, elektrárenské spoločnosti, plynárenské spoločnosti, telekomunikačné spoločnosti a mobilní operátori, vodárenské spoločnosti), správcov komunikácií a železníc – napr. pri poruchách (napr. teplovodný kanál, ktorý je priamo na plynovode, pri poruche plynovodu sa musia oslovovať dotknuté organizácie, aby sa porucha mohla odstrániť a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
5
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
5
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
5
používanie elektrických skúšobných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia, technické a organizačné zabezpečenie prevádzky a údržby energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia odstraňovania následkov havárií, kalamít a porúch v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynu, tepla a elektriny.
Perspektíva: Aktuálna
5
návrh a odsúhlasovanie opráv potrubných systémov a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia činností účastníkov výstavby objektov a technologických častí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
odsúhlasovanie technologických postupov prepojových a odpojových prác potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Príprava podkladového materiálu na určenie miesta napojenia pre novonavrhované odberné miesta.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.