Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynuTechnik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu analyzuje a riadi rozvoj a obnovu distribučnej sústavy a rozvodu plynu. Identifikuje možnosti zavádzania „zeleného plynu“ (biometán, syntetický metán a vodík) do jestvujúcej sústavy....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6216/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113018
ESCO
1353
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: GMS, SCADA, GIS, Simone a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy štátnej regulácie dodávok a služieb v energetike, plynárenstve, teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Znalosť energetickej legislatívy:
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov; Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 206/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá na prevádzku a údržbu distribučných sústav a rozvodov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Distribučné siete plynu.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiaca technika a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Postupy prevádzkovania riadiacich systémov v plynárenskom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
fyzikálne princípy výroby a spotreby vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy distribúcie vodíka ako primárneho i alternatívneho zdroja energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy distribúcie biometánu v distribučnej sieti zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Výroba biometánu, vtláčanie biometánu do distribučnej siete, miešanie s inými plynmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných prepisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Obsluha plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov na optimalizáciu distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie plnenia distribučných zmlúv a dohôd o prepojení sietí v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie optimálnej obnovy a rozvoja distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu plynových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie bezpečnosti návrhov, výstavby a prevádzkovania vodíkových technológií, uskladňovania vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýzy distribúcie plynu pri vyhlasovaní regulačných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Analyzovanie poruchovosti a iných problémov distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vývoja v oblasti energetiky, prognózovanie vývoja s uvažovaním regionálnych špecifík
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie správ v oblasti rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Správy o mimoriadnych udalostiach na distribučnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
6
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technických údajov v oblasti rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Evidencia o priebehu a výsledkoch práce vo výrobe a rozvode plynu a obsluhe plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie riešení rozvoja distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.