Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynuTechnik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu analyzuje a riadi rozvoj a obnovu distribučnej sústavy a rozvodu plynu. Identifikuje možnosti zavádzania „zeleného plynu“ (biometán, syntetický metán a vodík) do jestvujúcej sústavy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
6216/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113018
ESCO
1353
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: GMS, SCADA, GIS, Simone a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy štátnej regulácie dodávok a služieb v energetike, plynárenstve, teplárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti plynárenskej distribučnej sústavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Znalosť energetickej legislatívy:
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov; Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 206/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá na prevádzku a údržbu distribučných sústav a rozvodov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Distribučné siete plynu.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadiaca technika a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Postupy prevádzkovania riadiacich systémov v plynárenskom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
fyzikálne princípy výroby a spotreby vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy distribúcie vodíka ako primárneho i alternatívneho zdroja energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy distribúcie biometánu v distribučnej sieti zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Výroba biometánu, vtláčanie biometánu do distribučnej siete, miešanie s inými plynmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných prepisov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Obsluha plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov na optimalizáciu distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie plnenia distribučných zmlúv a dohôd o prepojení sietí v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie optimálnej obnovy a rozvoja distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu plynových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie bezpečnosti návrhov, výstavby a prevádzkovania vodíkových technológií, uskladňovania vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýzy distribúcie plynu pri vyhlasovaní regulačných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Analyzovanie poruchovosti a iných problémov distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vývoja v oblasti energetiky, prognózovanie vývoja s uvažovaním regionálnych špecifík
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie správ v oblasti rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Správy o mimoriadnych udalostiach na distribučnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
6
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technických údajov v oblasti rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Evidencia o priebehu a výsledkoch práce vo výrobe a rozvode plynu a obsluhe plynárenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie riešení rozvoja distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.