Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Logistik skladu autoservisu

Logistik skladu autoservisuLogistik skladu autoservisu zabezpečuje obstarávanie, evidenciu, skladovanie a výdaj tovaru zo skladu autoservisu. Vykonáva príjem, výdaj, odborné uloženie a skladovanie autodielov a kompletizuje objednávky. Vedie skladovú evidenciu, vrátane inventarizácie a preceňovania. Pracuje s čítačkou čiarových kódov, baliacou technikou a nízkozdvižnými, prípadne vysokozdvižnými vozíkmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5657/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKSkladník autoservisu
SKTechnik skladu autoservisu
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
4321
SK ISCO-08
4321002
ESCO
1842
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
4321002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vie vyhľadávať náhradné diely podľa požiadaviek servisu a zákazníkov. Používa špecializovaný softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Logistika 4.0
3
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda základy ekonomiky potrebné na fungovanie prevádzky. Pripravuje podklady na ekonomické štatistiky podľa pokynov učtárne a nadriadených.
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti cenovej ponuky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda komunikačné techniky. Primerane pristupuje k požiadavkám zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pozná základné typy dokladov súvisiacich s evidenciou pohybu tovaru v sklade. Eviduje a zakladá účtovné doklady súvisiace s náhradnými dielmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikuje s dodávateľmi a zákazníkmi elektronicky alebo telefonicky na primeranej úrovni a aplikuje pritom základy obchodných zručností. Vytvára cenové ponuky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pozná konštrukciu automobilu s dôrazom na skupiny náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ovláda problematiku odpadového hospodárstva v automobilovom servise v súlade s platnými predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Orientuje sa v problematike logistiky náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pozná druhy písomností - faktúry a dodacie listy. Používa počítač na evidenciu tovaru. Ovláda vysoko a nízkozdvižné vozíky pri manipulácii s náhradnými dielmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovláda príslušné predpisy a interné normy na inventarizáciu skladových zásob.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovláda komunikačné schopnosti, pracuje s počítačom a využíva špecializovaný softvér.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovláda spôsoby uloženia autodielov. Má oprávnenie používať vysokozdvižné vozíky a dodávkové automobily do 3,5 tony.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ovláda tovaroznalectvo a pozná druhy obalov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy optimalizácie skladových zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
Logistika 4.0
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podniková logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda príslušné predpisy a zákony BOZP a PO.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
3
dodržiavanie noriem v logistických procesoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
optimalizácia umiestňovania tovarov v skladoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vypracovávanie cenových ponúk
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Na ponúkaný tovar a služby.
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie druhu a množstva objednávaného tovaru a materiálu do skladu autoservisu na základe predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Na základe obratu náhradných dielov, dodacích lehôt a cien definuje (ručne, alebo za pomoci počítača) minimálny a maximálny počet kusov, ktorý bude tvoriť skladové zásoby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
analýza, vyhodnotenie a optimalizácia skladových zásob v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
Logistika 4.0
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
selekcia náhradných dielov z dostupných elektronických katalógov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia skladovaného tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Používa špecializovaný softvér na evidenciu pohybu náhradných dielov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Logistika 4.0
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
3
vyplňovanie predajnej dokumentácie, napr. záručných listov, paragónov a príprava určených dokumentov v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vypĺňa záručné listy a inú súvisiacu dokumentáciu s predajom náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Fyzicky vykonáva inventúru v sklade náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupracuje pri logistickom procese pohybu náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
3
prijímanie objednávok od zákazníkov na tovar, ktorý nemôže predajňa ihneď poskytnúť
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Je pripravený prijímať objednávky a zabezpečovať ich neskoršie vybavenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V prípade potreby zabezpečuje dodávky náhradných dielov a prepravu.
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj tovaru a služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane objednávok zo zahraničia.
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem a výdaj náhradných dielov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základné postupy skladového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
3
ukladanie a skladovanie tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vykonáva vybalenie tovaru a zakladanie náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie nástrojov automatizácie a prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok znečisťujúcich vodu a pôdu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Skladuje tovar v súlade s požiadavkami na BOZP a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.