Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)

Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja)Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja) riadi činnosť predajcov nových a jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Organizuje systém predaja vozidiel, zabezpečuje plánovanie, plnenie a vyhodnotenie plánu výkonov, navrhuje opatrenia na zlepšenie výkonu a aktivít autoservisu. Navrhuje a zavádza opatrenia na nápravu neuspokojivých výsledkov a periodicky ich sleduje. Zabezpečuje uzatváranie leasingových a poistných zmlúv, aktívnu akvizičnú činnosť v regióne, aktívnu komunikáciu s klientom, vystavovanie a podpisovanie faktúr. Komunikuje s importérmi. Pravidelne sleduje stupeň spokojnosti zákazníkov a zabezpečuje systematickú starostlivosť o nich. Zabezpečuje stanovenie cenovej politiky pre fleetových klientov. Porovnáva a analyzuje dôležité prevádzkovo-hospodárske ukazovatele v stanovených časových odstupoch. Zabezpečuje pravidelnú komunikáciu so zamestnancami, optimalizuje systém odmeňovania. Kontroluje stav a eviduje predvádzacie, s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5654/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKVedúci predaja áut
SKVedúci predaja motorových vozidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, že je predajcom úžitkových vozidiel/nákladných vozidiel sa odporúča vodičské oprávnenie skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. (§ 79), prípadne vodičské oprávnenie skupiny C + E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. (§ 79) - V prípade, že je predajcom autobusov sa odporúča vodičské oprávnenie skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. (§ 79).


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2433
SK ISCO-08
2433004
ESCO
321
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
2433004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štruktúra, ciele a zásady obchodného rozhovoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane marketingovej komunikácie. v oblasti obchodu a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti verejných zákaziek a hospodárskej súťaže
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vrátane EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane zásad cenotvorby.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby financovania pri kúpe vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vrátane postupov poisťovania a uzatvárania poistných zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
4
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Investície, zásoby, ceniny, pohľadávky. Inventarizácia. Odpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Faktúra, dodací list, príjmový doklad a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
leasingové financovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úloha akvizície v obchode a jej plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Telefonovanie za účelom dohodnutia termínu obchodného stretnutia, zistenia a doplnenia informácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti cestného zákona
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2018 Zb. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zákon č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v prevádzke servisu motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nebezpečné látky a emisie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardy pri predaji motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém predaja motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane systému predaja jazdených motorových vozidiel a príslušnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy produktov pri predaji motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Štruktúra a obsah ponuky - údaje o vozidle, voliteľnom príslušenstve, zákazníkovi, cene, dodacích podmienkach, vrátane financovania a poistenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane základov psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Predvádzacia jazda, prezentovanie vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka predaja vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Plánovanie v prevádzke predaja vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v prevádzke obchodu s motorovými vozidlami
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Customer Relationship Management - riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a optimalizácia systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánov a metód rozvoja obchodnej siete, organizácia predaja a rozširovanie poskytovaných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie obchodno-technických opatrení na zvyšovanie efektívnosti predaja, navrhovanie trhových akcií a predajných výstav
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a príprava personálnej stratégie predaja motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava finančného plánu predaja vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola ukazovateľov spokojnosti zákazníkov pri kúpe motorových vozidiel a prijímanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu a evidencie predvádzacích, skladových a vystavených vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie výkonnosti zamestnancov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane vyvodzovania opatrení na základe zistených skutočností.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie kalkulácie a prezentácia ceny zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie druhu a množstva tovarov pre predajňu motorových vozidiel podľa predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Sledovanie povinnej skladby skladových a predvádzacích motorových vozidiel podľa motorizácie, výbavy.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien pri predaji vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Faktúra, dodací list, príjmový doklad a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
cenotvorba v službách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potreby kúpy a úžitku pre zákazníka
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza predajných a finančných ukazovateľov pri predaji automobilov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie predajnej dokumentácie, napr. záručných listov, paragónov a príprava určených dokumentov v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Financovanie, poistenie, prihlasovanie a voliteľné príslušenstvo motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane poskytovania podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie predaja tovaru zákazníkom v prevádzkovej predajni a na základe prijatých objednávok od zákazníkov, vrátane objednávok zo zahraničia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, partnermi a subdodávateľmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie kúpnych, leasingových a poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia výberových konaní pre dodávateľov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie a odovzdávanie vozidiel zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijatie zákazky (objednávky) od zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke pri predaji motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie propagačných akcií a akcií na podporu predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia praktík uzatvárania obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia riadenia kvality pri predaji vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činností pracovníkov predaja motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie marketingového prístupu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.