Predajca motorových vozidiel

Predajca motorových vozidielPredajca motorových vozidiel je poradcom pre zákazníkov pri nákupe a predaji nových alebo jazdených osobných, úžitkových alebo nákladných vozidiel, motocyklov a príslušenstva. Zabezpečuje celý proces predaja vozidiel. Na základe informácií získaných od zákazníka (jeho potrieb) zostavuje zodpovedajúcu ponuku (vozidlo, doplnky, príslušenstvo, financovanie, poistenie a služby), uzatvára so zákazníkmi kúpno-predajné zmluvy a obchod realizuje. Vyhľadáva potenciálnych zákazníkov formou akvizičných telefonátov a plánuje termíny stretnutí. Organizuje vystavenie vozidiel v predajných priestoroch podľa štandardov výrobcu. Cieľavedome komunikuje so zákazníkmi a prezentuje vystavené vozidlá. Aktívne sa zúčastňuje na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách. Realizuje predvádzacie jazdy, v prípade potreby aj priamo u zákazníka. V prípade potreby vedie rokovania so subdodávateľmi a preberá zodpovednosť za ich včasnú, úplnú a bezchybnú dodávku. Zákazníkovi poskytuje obchodno-technický ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5652/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKPredajca automobilov
SKPredajca áut
SKPredavač motorových vozidiel
SKPredajca vozidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, že je predajcom úžitkových vozidiel/nákladných vozidiel.


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, že je predajcom autobusov.


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5223
SK ISCO-08
5223011
ESCO
1971
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
5223011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy, zásady a princípy.
Perspektíva: Aktuálna
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Trh motorových vozidiel, výroba vozidiel, štruktúra trhu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Štruktúra obchodného rozhovoru, jeho fázy a ich zameranie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Občiansky zákonník, obchodný zákonník, všeobecné zmluvné právo (druhy zmlúv a ich náležitosti). Základy pracovno-právneho vzťahu, záručné podmienky, pozáručné podmienky, postupy pri riešení reklamácií, servisné podmienky a kulančné podmienky. Základná znalosť právnych predpisov pri vývoze vozidla v rámci EÚ a mimo EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Špecifické programy výrobcu resp. firmy na predaj motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Postupy poskytovania úverov na kúpu motorového vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Podmienky poisťovania motorových vozidiel a systém likvidácie poistných udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obeh účtovných dokladov, fakturácia a pokladničné doklady, zákon o DPH, základy bankových a finančných produktov.
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úloha akvizície v obchode a jej plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie.

Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vozidlá s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Predaj vozidiel s alternatívnym, elektrickým a vodíkovým pohonom.
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardy pri predaji motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Charakteristika, druhy a obsah štandardov. Certifikácia prevádzky výrobcom.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém predaja motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Štandardy postupu obchodu s motorovými vozidlami. Vzťah medzi predajom nových a jazdených vozidiel. Zásady plánovania a vplyv na výsledky.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy produktov pri predaji motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Silné a slabé stránky produktu. Štruktúra a obsah ponuky produktov pri predaji motorových vozidiel. Údaje o vozidle, o zákazníkovi, o cene, o dodacích podmienkach. Údaje o vozidle v kontexte konkurenčných modelov.
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane základov psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Charakteristika, zásady a ciele predvádzacej jazdy. Príprava, realizácia a vyhodnotenie predvádzacej jazdy. Marketingové akcie a prezentačné výstavy.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Customer Relationship Management - Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy výkupu jazdeného motorového vozidla zákazníka
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Použitie softvéru na oceňovanie vozidiel, posudzovanie technického stavu vozidiel, technika a technológie vo vozidlách, znalosť bankových produktov.
Perspektíva: Aktuálna
4
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy dodávky vozidiel od výrobcu v zmysle kúpno-predajnej zmluvy. Zabezpečenie skladových zásob.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza potrieb zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kladenie cielených otázok. Aktívne počúvanie. Uvažovanie v súvislostiach. Využívanie znalosti produktu a služieb pri analýze potrieb. Transformácia vlastností produktu do úžitku zákazníka. Využívanie zásad spätnej väzby.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s databázami zákazníkov/klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aktualizácia databázy zákazníkov (súčasných aj potenciálnych) podľa štandardov spoločnosti s cieľom zefektívňovania predajného procesu. Vytváranie databáz informácií o zákazníkovi a ich selekcia.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Aplikácia praktík uzatvárania obchodu. Vnímanie kúpnych signálov zákazníka. Transformácia výsledkov vyjednávania do kúpnej zmluvy. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. Objasnenie obchodných podmienok zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
4
odovzdávanie motorových vozidiel zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Organizácia procesu prípravy motorového vozidla na odovzdanie, dohodnutie termínu na odovzdanie a objasnenia obsluhy motorového vozidla v zmysle štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
4
telefonická komunikácia so zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Cieľavedomé telefonovanie s cieľom získať informácie a dohodnúť stretnutie.
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na marketingových akciách a iných prezentačných výstavách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie rokovaní so subdodávateľmi a preberanie zodpovednosti za včasnú, úplnú a bezchybnú dodávku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyjednávanie a riešenie námietok pri predaji vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vnímanie námietok ako formy záujmu zákazníka o produkt. Cieľavedomá práca s námietkami. Správne reagovanie a reflektovanie na námietky zákazníka. Akceptovanie názoru zákazníka. Zohľadnenie názoru zákazníka pri argumentácii o úžitku produktu. Využívanie informácií získaných pri analýze potrieb zákazníka počas vyjednávania a dosiahnutie konsenzu. Obhájenie záujmov firmy, značky a produktu pri vyjednávaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Realizácia následného kontaktu so zákazníkom podľa štandardov. Zisťovanie spokojnosti zákazníka s procesom predaja motorového vozidla. Zisťovanie spokojnosti zákazníka s produktom. Zisťovanie predajného potenciálu zákazníka. Zabezpečenie prvej návštevy zákazníka v servise.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ukončenie obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Rekapitulácia obsahu obchodného rokovania so zákazníkom a úloh z neho vyplývajúcich. Zabezpečenie kontinuity vo vzťahu so zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
4
administrácia procesu predaja motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Objednanie vozidla v systéme výrobcu. Zabezpečenie podkladov na prihlásenie, poistenie, financovanie, fakturáciu, odovzdanie motorového vozidla a realizáciu predvádzacej jazdy. Vypracovanie ponuky a kúpno-predajnej zmluvy na konkrétne vozidlo a pre konkrétneho zákazníka. Príprava prevádzkovej dokumentácie a povinnej výbavy vozidla. Príprava dokumentácie na vývoz vozidla v rámci EÚ a mimo EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie motorových vozidiel v predajných priestoroch podľa štandardov výrobcu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a úprava tovaru na predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Príprava tovaru na predaj a zabezpečenie jeho úpravy. Vykonanie prepredajnej prehliadky a príprava dokumentácie vozidla. V prípade jazdeného vozidla umytie a vyčistenie vozidla, odstránenie drobných chýb laku a drobných mechanických nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia predvádzacej jazdy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komplexných služieb spojených s výkupom jazdeného vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.