Autotronik - diagnostický špecialista

Autotronik - diagnostický špecialistaAutotronik - diagnostický špecialista s využitím diagnostických prístrojov, nástrojov a pomôcok systematicky vykonáva komplexnú diagnostiku motorových vozidiel a motocyklov. Stanovuje príčiny špeciálnych porúch, podieľa sa na ich odstraňovaní a dokumentuje diagnostické metódy a postupy. Autotronik - diagnostický špecialista vykonáva diagnostiku a opravu, overuje základné funkcie elektrických a elektronických zariadení motorových vozidiel. Identifikuje poruchy jednotlivých agregátov a prvkov motorových vozidiel. Diagnostiku a opravy realizuje pomocou bežných a špeciálnych meradiel, meracích prístrojov a diagnostických zariadení. Vykonáva montáže, opravy a nastavovanie motorových vozidiel a používa vhodnú technológiu a servisnú dokumentáciu pre daný druh vozidla. Prostredníctvom počítačovej diagnostiky vykonáva obnovu a zámenu softvéru riadiacich jednotiek. Vykonáva záručné prehliadky a opravy a vedie záznamy o vykonaných prácach....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5618/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKDiagnostik motorových vozidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Akceptuje sa aj absolvovaná odborná prax počas štúdia v autorizovanom alebo nezávislom autoservise alebo u výrobcu motorových vozidiel.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149026
ESCO
1213
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
2149026

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektronické prvky vo vozidle.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické a číslicové obvody
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Elektronické a číslicové obvody vo vozidle.
Perspektíva: Aktuálna
4
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane asistenčných a bezpečnostných systémov vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane asistenčných a bezpečnostných systémov vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane asistenčných a bezpečnostných systémov vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motorový manažment
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Riadiaca jednotka, ktorá riadi a kontroluje chod motora.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady lícovacej sústavy ISO
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky, údržby a opráv vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane VN systému EV, HEV, MHEV a PHEV vozidiel
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v terminológii, fyzikálnych vzťahoch, základných jednotkách a ich vzájomných súvislostiach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Dokáže sa orientovať v normách a technickej dokumentácii motorových vozidiel. Na základe týmto spôsobom získanej vedomosti o fungovaní jednotlivých súčastí vozidla dokáže správne identifikovať možné príčiny poruchy a následne stanoviť správny spôsob opravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie stavu logických obvodov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie elektrických a neelektrických veličín a parametrov, vrátane vyhodnocovania nameraných hodnôt
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane merania a vyhodnocovania emisií.
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických parametrov jednotlivých súčastí, dielcov a konštrukčných skupín motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie funkčných skúšok jednotlivých agregátov a prvkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie, posúdenie funkčnosti a výmena jednotlivých častí systémov riadenia motora
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb a oprava, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických systémov cestných motorových vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pomocou diagnostického prístroja vykonáva základnú diagnostiku a určuje ďalší postup diagnostiky. Vykonáva kompletnú diagnostiku, meranie, demontáž, opravu, výmenu príčinného dielu na odstránenie poruchy v súlade s postupmi výrobcu motorového vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika batérií a elektrických súčastí hybridných a elektrických vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika alternatívnych systémov pohonov vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika a kontrola klimatizácie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch osobných vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch nákladných vozidiel a autobusov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch jednostopových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika podvozkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika riadenia motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika brzdových systémov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika, kontrola a opravy komfortných systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Diagnostika, oprava a údržba asistenčných a bezpečnostných systémov vozidla (napr. centrálne uzamykanie, zabezpečenie, elektrické ovládanie a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika sústav vnútorných a vonkajších rozvodov motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie porúch a ich príčin, oprava a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie a opravy elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel a ich jednotlivých agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane preskúšania a uvedenia do prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, opravy a diagnostika brzdovej sústavy motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora, palivových sústav a zapaľovania zážihových motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie záručných opráv a prehliadok motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: V prípade potreby vykonáva bežnú pravidelnú údržbu motorového vozidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika, oprava a údržba VN systému EV, HEV, MHEV a PHEV vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.