Automechanik nákladných automobilov a autobusov

Automechanik nákladných automobilov a autobusovAutomechanik nákladných automobilov a autobusov zabezpečuje a vykonáva opravy a údržbu nákladných automobilov a autobusov, prípojných a návesných vozidiel. Pri opravách a údržbe používa najmä výrobcom predpísané náradie, prístroje a zariadenia, postupuje podľa podľa noriem a technickej dokumentácie výrobcu. Vykonáva diagnostiku a opravy mechanických častí, energetických agregátov, prevodového ústrojenstva, základné elektrikárske opravy a udržiava vozidlá v prevádzkyschopnom stave. Automechanik nákladných automobilov a autobusov diagnostikuje poruchy špeciálnymi diagnostickými a meracími prístrojmi a stanovuje spôsob opravy, posudzuje stupeň opotrebenia a funkčnej spôsobilosti jednotlivých súčastí s ohľadom na optimálnu prevádzku, opravy a výmeny jednotlivých podskupín a skupín súčastí vozidla. Nastavuje a zoraďuje mechanické, hydraulické a pneumatické diely motorových vozidiel. Oživuje, nastavuje a zoraďuje elektronické jednotky motorových vozidiel alebo kompletné skupiny (napr. oživo...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5611/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKAutomechanik pre nákladné vozidlá a autobusy
SKAutoopravár nákladných vozidiel a autobusov
SKMechanik nákladných automobilov a autobusov
SKMechanik nákladných vozidiel a autobusov
SKMechanik-opravár CMV
SKOpravár nákladných vozidiel a autobusov
SKOpravár nákladných automobilov a autobusov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: So zameraním na autobusy.


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: So zameraním na nákladné automobily.


Certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 1)
Poznámka: Povinnosť sa vzťahuje len na fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax absolvovaná počas štúdia sa započítava do odbornej praxe.
V prípade práce na vyhradených technických zariadeniach v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z., §22 je vyžadovaná prax:
A) v prípade prác na elektrických častiach vozidiel do 1000V sa vyžaduje prax v období minimálne 1 rok,
B) v prípade prác na elektrických častiach vozidiel nad 1000V sa vyžaduje prax v období minimálne 2 roky.
ISCO-08
7231
SK ISCO-08
7231003
ESCO
2254
SK NACE Rev. 2
G45,H49
CPA 2015
G45,H49
Príslušnosť k povolaniu
7231003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Funkcie, vlastnosti a základné druhy elektrických a elektronických súčiastok a riadiacich jednotiek automobilov. Princípy schém zapojenia elektrických zariadení. Úloha a činnosť elektrických obvodov v automobiloch.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
autoelektronika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
elektrické meracie prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: So zameraním na servis nákladných automobilov a autobusov.
Perspektíva: Aktuálna
2
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technická dokumentácia a jej čítanie. Základné elektronické schémy.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Typy údržby (preventívna, prediktívna na základe skutočného stavu). Typy opráv (bežná, modernizácia, rekonštrukcia, generálna oprava). Pracovné prostredie strojov a agregátov. Podmienky pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti kovových materiálov používaných v strojárstve.
Perspektíva: Aktuálna
2
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti plastových materiálov používaných v automobilovom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
2
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Rozmery, kvalita, povrch a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Posuvné meradlá, uholníky, mikrometre, odchýlkomery, pravítka, meracie pásmo, vodováhy, závitové a špárové mierky, závitorezné nástroje, ručné náradie, ručné a stojanové vŕtacie nástroje, ručné a stojanové brúsne nástroje a vrtáky.
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zameranie na nákladné a úžitkové motorové vozidlá, návesy a prívesy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na automobilový priemysel.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia vŕtania a vyvrtávania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy. Diagnostika všetkých komponentov a parametrov nákladných motorových vozidiel a prívesov (ECU, EDC, ABS, EBS atď.). Postupy zisťovania príčin problémov a ich odstránenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odborná terminológia v autoopravárenstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Používané pri oprave a údržbe nákladných automobilov a autobusov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mazadlá, čistiace a chladiace kvapaliny
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Postup konštrukcie nákladných automobilov a autobusov. Vstupné parametre a kritériá pri konštruovaní. Vplyv konštrukcie na účel použitia.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy diagnostiky, údržby a opráv vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
brzdové zariadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Brzdové systémy so zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technický stav cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie postupu práce, voľba náradia, pomôcok a meradiel pri vyhľadávaní a určení porúch na elektrických a elektronických systémoch motorových vozidiel a ich agregátoch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti nákladných automobilov a ťahačov pred začatím jazdy, kontrola naloženia a zabezpečenia nákladu v rámci stanovenej nosnosti vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín nákladných vozidiel a autobusov, vrátane elektrických veličín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie porúch elektrických zariadení, prípadne ich rozvodov a súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika technického stavu elektrických a elektronických systémov motorových a prípojných vozidiel, lokalizácia chýb a oprava, kontrola jednotlivých súčiastok a agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika porúch nákladných vozidiel a autobusov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika, skúšanie a nastavovanie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika podvozkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika, skúšanie, výmena a opravy pružiacich a tlmiacich prvkov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
počítačové spracovanie a editovanie testov technického stavu cestných motorových vozidiel a ich agregátov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika prevodových ústrojov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika motorov a systémov riadenia motorov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy klimatizácie motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie stupňa opotrebenia a funkčnej spôsobilosti jednotlivých súčastí vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: s ohľadom na optimálnu prevádzku vozidla
Perspektíva: Aktuálna
3
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke pracovného stroja, mechanizmov či zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáže a demontáže dielov a agregátov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž, demontáž, kontrola, údržba a oprava jednotlivých častí prevodového ústrojenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy a výmeny jednotlivých súčastí vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, nastavovanie, opravy a generálne opravy cestných motorových vozidiel a ich agregátov a príslušenstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na nákladné automobily a autobusy.
Perspektíva: Aktuálna
3
mazanie strojov a zariadení, výmena olejov, filtrov, mazacích a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika a oprava brzdových systémov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových a vznetových motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika, kontrola a opravy komfortných a bezpečnostných systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí osobných, nákladných automobilov, autobusov a jednostopových vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: so zameraním na nákladné automobily a autobusy
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
3
obsluha plničiek klimatizácie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvihákov a ďalších manipulačných a pomocných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.