Špecialista riadenia systému kvality

Špecialista riadenia systému kvalityŠpecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality. Navrhuje a realizuje systematické zdokumentované audity systému kvality na overenie súladu s platnými normami a prijatou dokumentáciou na základe objektívnych dôkazov. Identifikuje príležitosti pre trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v organizácii. Zabezpečuje tvorbu cieľov a koncepcie kvality, vrátane kontroly ich plnenia. Metodicky riadi a koordinuje tvorbu plánu interných a externých auditov kvality. Podieľa sa na overovaní účinnosti procesov na dosahovanie cieľov kvality. Zúčastňuje sa na interných a externých auditoch kvality.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
5552/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista systému riadenia kvality
ENQuality management system specialist
CSSpecialista řízení jakosti
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému environmentálneho manažérstva podľa noriem EN ISO 14001:2004, STN EN ISO 14001:2004
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421002
ESCO
518
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
2421002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy tvorby akčného plánu a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie umelej inteligencie pre tvorbu akčných plánov pri nezhodných zisteniach kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy realizácie interných a zákazníckych auditov kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby merania a skúšania procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
variačná analýza
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy matematického modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie big data manažmentu pri riadení systému kvality.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
postupy a metódy vypracovávania ad-hoc analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie umelej inteligencie pri riadení systému kvality.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie interných metodík, smerníc a noriem akosti a plánovanie kontroly kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie metód hodnotenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidelné kontroly a audity podľa noriem kvality a spolupráca pri odstraňovaní nezrovnalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výkon interných, resp. externých auditov v oblasti systému riadenia bezpečnosti a systému environmentálneho manažérstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie procesu kvality práce, produktov a služieb a koordinácia činnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie umelej inteligencie pre prognózovanie vývojových trendov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
vykonávanie prieskumu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a meranie procesov/produktov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie interných auditov a sledovanie účinnosti nápravných opatrení z interných auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie procesných analýz pre manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Štatistické spracovanie a vyhodnocovanie záznamov.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov/vstupov do preskúmania manažmentom podľa ISO 9001 na účely zhodnotenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie podkladov a správ pre vedenie organizácie v rámci riadenia a plánovania kontroly kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktická aplikácia vedomostí audítora kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu budovania, udržiavania a rozvoja systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.