Operátor povrchových úprav

Operátor povrchových úpravOperátor povrchových úprav pripravuje výrobok pred nanesením povrchovej úpravy opieskovaním a tryskaním podľa požiadaviek technologického postupu. Pripravuje povrch na chemickú a elektrochemickú povrchovú úpravu a nanášanie vrstiev elektrickým oblúkom. Chráni povrchy bez povrchovej úpravy, opravuje defekty pred nanášaním základnej alebo vrchnej vrstvy a defekty po nanesení vrstvy farby a chemickej látky. Meria hrúbku a priľnavosť nanesenej vrstvy. Orientuje sa v sortimente farieb, pomocných látok pri farbení a chemických látok. Prísne dodržiava všetky zásady BOZP a PO, nakoľko môže ísť o prácu s jedovatými, výbušnými a horľavými látkami, resp. prácu v takomto prostredí....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5488/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKGalvanizér
SKMetalizér
SKOtryskávač
SKPieskovač
Odporúčaná úroveň vzdelania
G
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
352
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Poznámka: Potrebné v prípade pozície, ktorá počas pracovného výkonu pracuje s toxickými a veľmi toxickými latami a zmesami.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7132
SK ISCO-08
7132004
ESCO
2551
SK NACE Rev. 2
C29
CPA 2015
C29
Príslušnosť k povolaniu
7132004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
klampiarska technológia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia povrchových úprav kovov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia autokarosárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia aplikácie náterovej hmoty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia leštenia a leštiace materiály
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup odmasťovania a druhy odmasťovania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia v strojárskej výrobe so zameraním na povrchové úpravy materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady prípravy správneho odtieňa podľa karosérie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy pieskovania a trýskania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
požiarna ochrana so zameraním na horľavé a výbušné látky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na autolakovnícke práce, resp. lakovnícke, lakýrnicke práce
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technologických postupoch a opravách lakov, náterov na kov, plasty, drevo a iné podklady
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a posúdenie povrchu polotovarov pred aplikáciou náteru
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava povrchu odmasťovaním, morením, fosfátovaním, chromovaním, medením, kadmiovaním, niklovaním, pozinkovaním, striebrením, pozlátením, elektrolytickým leštením a eloxovaním.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
predpríprava opravovaného miesta na karosérii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie nečistôt, škrabancov, farebných odchýlok a iných defektov.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a dokončovanie povrchu karosérií brúsením a leštením
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane úprav povrchových nerovností (vypuklé alebo pretlačené miesta) zistených na vozidlách pred alebo po nalakovaní pomocou špeciálneho náradia.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy autolakov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nanášanie základných, antikoróznych náterov, oprava drobných poškodení náterov karosérií a skríň vozidiel, resp. strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy defektov po nanášaní farieb
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pieskovanie a trýskanie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy podkladu brúsením a nanášanie podkladových vrstiev
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odmasťovanie, čistenie a leštenie sklenených plôch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.