Servisný poradca v autoservise

Servisný poradca v autoserviseServisný poradca v autoservise plánuje, prijíma, eviduje, spracúva, riadi a vyhodnocuje mechanické, karosárske a lakovnícke opravy motorových vozidiel. Zabezpečuje celý proces opravy motorového vozidla - zabezpečuje aktívnu komunikáciu a styk so zákazníkmi, evidenciu a vybavovanie reklamácií a ostatných pripomienok zákazníkov. Dojednáva termíny opráv, prijíma zákazky, zabezpečuje obhliadky pri poistných udalostiach, komunikuje s poisťovňami a zabezpečuje objednávanie náhradných dielov. Vedie, priebežne aktualizuje a aktívne využíva zákaznícke databázy a CRM-systémy. Okrem poskytovania servisných služieb poskytuje zákazníkovi aj obchodno-technické poradenstvo v súvislosti s prípadnou výmenou starého vozidla za nové. Zabezpečuje zákazníkovi komplexné služby spojené s údržbou vozidla, napr. výmenou pneumatík. Je pre zákazníka kontaktnou osobou aj v oblasti predaja náhradných dielov a doplnkov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5484/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKPrijímací technik
SKServisný poradca
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny A2 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119023
ESCO
1213
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
3119023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment dielenského a servisného personálu a jeho práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy hodnotenia kvality práce dielenského a servisného personálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Plánovanie kapacitného využívania servisného personálu a vyťaženia servisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomické a finančné základy potrebné na vytvorenie cenových kalkulácií opráv a vystavenie a vysvetlenie vyúčtovania opravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti cenovej ponuky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zamerané na motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia autokarosárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: So zameraním na osobné motorové vozidlá.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Čítanie technickej dokumentácie v strojárstve, technických listov chemických materiálov, karty bezpečnostných údajov chemických materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia lakovníctva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prijímania a odovzdávania motorového vozidla do/zo servisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Metodika a administratívne úkony.
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane všeobecných základov psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém CRM Customer Relationship Management - Riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby vizuálnej prezentácie poskytovaných servisných služieb v automobilovom priemysle a strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Logistika pri manipulácii s motorovými vozidlami v autoservise a zabezpečovaní náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný systém kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava výkonového plánu autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane prípravy výkonového plánu časti autoservisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činnosti autoservisu alebo jeho časti (dielne)
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Plánovanie opráv a servisných úkonov autoservisu alebo dielne v nadväznosti na jej vyťaženosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zadaných servisných úloh v rámci realizácie zákazky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preverovanie relevantnosti záručných nárokov zákazníka
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie podkladov na účtovanie a kalkulácie v autoservise vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odhad ceny servisu/opravy motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie technického stavu motorového vozidla, poškodenia povrchu karosérie, rýchla diagnostika vozidla a komunikácia so zákazníkom o jej výsledku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie servisných prác a prognóz vývoja technického stavu motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
práca v DMS (Dealer Management System)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Objednávanie do servisu - plánovač práce pre dielňu, prijímanie a odovzdávanie vozidiel, objednávanie dielov/naskladnenie dielov do zákazky - zo skladu, fakturácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a agendy výkonu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Plánovanie kapacitného využívania servisného personálu a vyťaženia servisu. Manažment dielenského a servisného personálu a jeho práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca v CRM systéme a aktualizácia zákazníckej databázy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o vykonaných kontrolách a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentácia servisných služieb a poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objasňovanie zrealizovaných opráv a použitých náhradných dielov zákazníkovi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie náhradných dielov motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, partnermi a subdodávateľmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s poisťovňami
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny príjem motorového vozidla do autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odovzdanie motorového vozidla po oprave a komunikácia výsledkov servisných zásahov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
otvorenie zákazky v autoservise v rámci obchodného rozhovoru so zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie reklamácií zákazníkov a problémov vzniknutých pri opravách v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
demontáž a montáž rôznych dielov motorového vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Drobné úpravy vozidiel (napríklad výmena žiarovky, stieračov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
prideľovanie práce mechanikom a/alebo iným odborným pracovníkom dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie internej logistiky v oblasti náhradných dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie obhliadok pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie skúšobnej jazdy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie zachovania mobility zákazníka autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o plánovaných a ostatných opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.