Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne

Vedúci karosárskej a lakovníckej dielneVedúci karosárskej a lakovníckej dielne organizuje výkon činnosti pracovníkov a chod karosárskej a lakovníckej dielne. Zabezpečuje rozdelenie práce a koordinuje činnosť jednotlivých pracovníkov dielne. Plánuje výkon činností, kontroluje plnenie plánov a kvalitu výroby. Koordinuje dodávku náhradných dielov a materiálu. Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne zodpovedá za kvalifikovanú prípravu pracovníkov. Zabezpečuje údržbu, opravu a predpísané revízie výrobných prostriedkov. Zabezpečuje BOZP a správne skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a zneškodňovanie nebezpečných odpadov v súlade s príslušnými normami a s ohľadom na životné prostredie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
5483/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMajster karosárskej a lakovníckej dielne
SKManažér karosárskej a lakovníckej dielne
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3122,3122
SK ISCO-08
3122013,3122014
ESCO
2259
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
3122013,3122014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vytváranie podkladov na mzdové ohodnotenie v závislosti od výkonu jednotlivých pracovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Možnosti ďalšieho vzdelávania a odborného rastu podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Obsluha PC a jeho základného softvérového vybavenia, tabuľkový kalkulátor, textový editor, kalkulačný program, DMS softvér (systém na správu dokumentov - Document Management System).
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru (napr. AUDATEX).
Perspektíva: Aktuálna
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Konštrukcia vozidiel z hľadiska bezpečnosti a originality vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia autokarosárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia aplikácie náterovej hmoty
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Najmä tmelenie, základovanie, vypenenie dutín, aplikácia krycích lakov,...
Perspektíva: Aktuálna
4
lakovacie linky a roboty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické trendy v úpravách nanášaných povrchov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informácie výrobcu vozidla o opravách a údržbe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Podrobnosti o postupoch opráv, použitie technológií a dokumentácia postupu a priebehu opráv vozidiel s dôrazom na opravy deformačných zón, systémov airbagov, zavesenia kolies, riadenia bŕzd motorových vozidiel kategórie M1+N1 (106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia lakovníckych a natieračských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Funkcia náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov, typy a vlastnosti náterových hmôt, činnosť striekacích zariadení a striekacej a sušiacej kabíny.
Perspektíva: Aktuálna
4
lakovnícke a natieračské náterové hmoty a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Delenie, typy a vlastnosti náterových hmôt, činitele, ktoré spôsobujú poškodenie a starnutie náteru kovových súčastí a strojárskych výrobkov v prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné znalosti Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie s odpadmi v zmysle schváleného odpadového hospodárstva spoločnosti. Poznať druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poznatky o obsluhe a vedení DMS systému (systém na správu dokumentov - Document Management System) a kalkulačného softvéru (napr. AUDATEX).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V rozsahu zabezpečenia náhradných dielov a materiálu pre karosársku a lakovnícku dielňu, spolupráca so skladom a servisným poradcom pri objednávaní tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Správny výber osobných ochranných pomôcok a ich životnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii karosérií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Najmä normy pre postupy, materiály a práca s technickou dokumentáciou karosérií, jednotlivých dielov, ich napojenia a licovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii lakovníckych a natieračských prác a opráv
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Technologický postup natierania kovových súčastí a strojárskych výrobkov podľa technologickej a výkresovej dokumentácie a technických materiálových listov náterových hmôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné znalosti Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ochrana zdravia, protipožiarne opatrenia. Aplikovanie predpisov v tejto oblasti do praxe.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, pomôcok, materiálu a dielov na vykonávanie opráv, montáže a demontáže karosérií a ich častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v náterových hmotách a pomocných prostriedkoch na maliarske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola geometrie karosérií a skríň vozidiel po opravách
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie kalkulačných podkladov na cenové ponuky a tvorbu cien, vrátane výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie podkladov na účtovanie a kalkulácie v karosárskej a lakovníckej dielni
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zber a sumarizácia vydaného tovaru a materiálu na zákazku.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v karosárskej a lakovníckej dielni.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a kolíznych situácií v prevádzke karosárskej a lakovníckej dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie povinných školení a oprávnení na špeciálne činnosti v karosárskej a lakovníckej dielni
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Napríklad zváranie, elektroinštalácia, obsluha zdvíhacích, plynových a tlakových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zabezpečovanie školení pre podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kalibrácia a užívateľská údržba meracích prístrojov a zariadení podľa platných predpisov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie predpísaných kalibrácií nástrojov, prístrojov a zariadení v zmysle metrologického poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zariadení karosárskej a lakovníckej dielne.
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Nastavovanie parametrov a údržba striekacej kabíny, systému stlačeného vzduchu, odsávania brúsneho prachu, vzduchotechnických zariadení, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, zváracích, meracích a diagnostických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zneškodňovanie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zneškodňovanie odpadu z natieračských prác a emisií organických rozpúšťadiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha, resp. programovanie lakovacích liniek a robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prideľovanie prác podriadeným zamestnancom. Priebežná kontrola plnenia stanovených úloh. Reorganizácia pridelených prác v prípade potreby.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činností pracovníkov karosárskej a lakovníckej dielne
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vedenie plánovacieho kalendára.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie internej logistiky v oblasti náhradných dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.