Autorizovaný krajinný architekt

Autorizovaný krajinný architektAutorizovaný krajinný a záhradný architekt vykonáva plánovanie, projektovanie a správu krajiny a to v zastavanom aj nezastavanom území vrátane jej ochrany pri rešpektovaní udržateľného rozvoja. Špecializuje sa na záhrady rodinných domov, verejné priestranstvá sadové úpravy, prípadne na úpravy zelene veľkých plôch napr. parkov. Dokáže spracovať urbanistické, architektonické a exteriérové i interiérové návrhy všetkých stupňov, t. z. od zámerov a štúdií, cez projekt až po realizáciu. Navrhuje rôzne druhy projektov a stavieb - inžinierske, cestné a urbanistické stavby, projekty záhrad i zalesňovania a riešenia vodných plôch a rovnako aj zmeny týchto stavieb. Je spôsobilý v pozícii autorského dozoru diela a koordinátora výstavby v riešeniach urbanistických krajinných a záhradných projektoch tiež zosúlaďovať činnosti jednotlivých odborných profesií spolu - vytvárajúcich dielo a manažovať projektovú činnosť. Graficky spracováva a modeluje architektonické diela a poskytuje súvisiace služby ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
53212/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAuthorized landscape and garden architect
HUJogosult táj és kertépitész
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov sa vzťahuje len na výkon zamestnania "Autorizovaný architekt". V prípade výkonu zamestnania „Architekt bez autorizácie“ je uvedený právny predpis bezpredmetný.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného krajinného architekta podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 2)
Poznámka: Predmetné autorizačné osvedčenie je podmienkou v prípade výkonu zamestnania "Autorizovaný krajinný architekt".

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax je nevyhnutným predpokladom pre autorizáciu. Základná dĺžka odbornej praxe je tri roky po skončení vzdelávania, ktorého preukazom je doklad o vzdelaní podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.
ISCO-08
2162
SK ISCO-08
2162002
ESCO
554
SK NACE Rev. 2
F41,F42
CPA 2015
F41,F42
Príslušnosť k povolaniu
2162002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Kritické myslenie
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
investičné plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie základných ekonomických princípov pre prenos údajov z výkazov výmer a rozpočtov krajinných stavebných diel do investičného zámeru a finančného plánu budúcich investorov/zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie pojmového aparátu a predpisov v dotknutej oblasti projektovania diel a spracovania príslušnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné budovy
Systémové komponenty technických zariadení budov
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobná znalosť využívaných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie podkladov, technických a technologických parametrov a charakteristík a metód spracovania pri dokumentácii v rámci tejto špecifikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie a čítanie stavebných a technických výkresov, manuálov a metód spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť prakticky a presne aplikovať do podkladov a metód spracovania v rámci príslušnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie podstatných súvzťažností pre spočítavanie rozmerových, kvalitatívnych a objemových údajov spotreby stavebných materiálov v riešenom krajinnom diele.
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické počítačové systémy CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné poznanie postupov a systémov práce CAD v architektúre.
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinná architektúra a plánovanie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť vytvárať funkčne vhodné a esteticky priaznivé riešenia plánovania a navrhovania území všetkých veľkostí, kde dochádza k interakcii medzi človekom a prírodou.
Perspektíva: Aktuálna
7
územné plánovanie a dokumentácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie a schopnosť zakomponovania potrebných bezpečnostných a hygienických predpisov do dokumentácie projektu pre jeho realizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie predbežných architektonických nákresov a inžinierskych plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Ovládanie a schopnosť rutinne obsluhovať spracovanie projektov z aspektu zapracovania pravidiel a predpisov ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Rutinné ovládanie a orientácia v súbore potrebných predpisov a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
7
krajinno-ekologické plánovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a čítanie stavebných výkresov a dokumentácie v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
7
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní v stavebnej činnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a posudzovanie dokumentácie na koncepčnej úrovni v územnom plánovaní, krajinnom plánovaní a spracovávanie krajinárskych štúdií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné budovy
Systémové komponenty technických zariadení budov
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie predpisov a práce s nakladaním s odpadom v rámci projektovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.