Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra

Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centraRiadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra je zodpovedný za chod jeho prevádzky, za kvalitné poskytovanie informácií pre domácich a zahraničných návštevníkov, predaj produktov, ekonomickú činnosť spojenú s predajom produktov. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra zodpovedá za aktuálnosť turistických informačných zdrojov, štatistické vyhodnocovanie jednotlivých činností poskytovaných turistickým informačným centrom, kvalifikovaný rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov prevádzky turistického informačného centra. Rovnako je zodpovedný za koordináciu iných subjektov angažujúcich sa do propagácie destinácie, najmä organizácií cestovného ruchu, v rámci výzoru a obsahu prezentačných materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
5321/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci turistického informačného centra
SKVedúco TIC
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Sprievodca cestovného ruchu - osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439010
ESCO
335
SK NACE Rev. 2
J63,N79
CPA 2015
J63,N79
Príslušnosť k povolaniu
1439010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
svetový jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: V súčasnosti je jazykom cestovného ruchu číslo 1 anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
nešpecifikovaný cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ďalší cudzí jazyk, výhodou je svetový - nemecký alebo niektorý z románskych jazykov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa nadácií, spolkov, športových klubov a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V projekte.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti predaja výrobkov a poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
geografia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť geografických pomerov obce/mesta/regiónu/oblasti z pohľadu cestovného ruchu; znalosť prírodného dedičstva v danej obci/meste/regióne/oblasti a jeho využitie v prospech služieb cestovného ruchu; znalosť základných demografických údajov daného územia.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistický dotazníkový prieskum návštevnosti, predaja produktov a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy využitia umelej inteligencie pri prezentácii a komunikácii s návštevníkom/zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nahradenie časti ľudskej komunikácie s návštevníkom/zákazníkom komunikáciou umelej inteligencie - ako chatbot alebo virtuálny asistent.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
5
problematika grantov a grantovej politiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a samospráva na miestnej alebo regionálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a samospráva v oblasti cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prenos informácií do digitálneho priestoru. Využitie špecializovaných softvérov pre prezentáciu informácií, rezerváciu pobytu/vstupov a interakciu s návštevníkmi.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
5
spôsoby prevádzky TIC
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
7
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Schopnosť zabezpečiť poznávací zájazd vrátane ubytovacích, stravovacích a poisťovacích služieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifikách v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zbieranie, upravovanie a spracovanie štatistických údajov a zabezpečovanie ich implementácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie publicity spoločenských akcií a základného informačného servisu v rámci služieb informačného centra samosprávy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie turistických, občianskych a iných informácií o samosprávnom celku v rámci zabezpečovania prevádzky informačného centra samosprávy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia so zástupcami regionálnej samosprávy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie propagačných a reklamných predmetov a ich distribúcia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
6
predaj finálnych produktov zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Predaj produktov CR, ktoré dané TIC vytvorí, poprípade zrealizuje v spolupráci s partnerom - napr. prehliadky mesta, turistické mestské karty, vlastivedné vychádzky a prednášky.
Perspektíva: Aktuálna
5
predaj propagačných materiálov a predmetov v rámci zabezpečovania prevádzky informačného centra samosprávy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Online interná a externá komunikácia
5
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie pracovníkov a prostriedkov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie informačného turistického centra v rámci zabezpečovania agendy cestovného ruchu spadajúceho do pôsobnosti samosprávneho úradu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkovanie zariadení umelej inteligencie určených na prezentáciu a komunikáciu s návštevníkmi/zákazníkmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, lístkov na športoviská a atrakcie
Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
Online interná a externá komunikácia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.