Autorizovaný geodet a kartograf

Autorizovaný geodet a kartografAutorizovaný geodet a kartograf v súlade s potrebami štátu v oblasti geodézie a kartografie, z dôvodov zabezpečenia vysokej kvality a spoľahlivosti výsledkov vykonávaných geodetických a kartografických činností, kontroluje a autorizačne overuje nasledovné vybrané geodetické a kartografické činnosti: geometrické plány; geodetické činnosti na pozemkové úpravy; vytyčovanie hraníc pozemkov; zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov; meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov do základných štátnych a tematických mapových diel s veľkou mierkou; budovanie vytyčovacích sietí; vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení; meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení; geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území (GIS). Svojou peči...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
53205/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSÚředně oprávněný zeměměřický inženýr
ENAuthorised geodetic surveyor
ENChartered geodetic surveyor
ENLicensed geodetic surveyor
FRGéomètre expert
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 215/1995 Z.z., § 6, §7, § 8. Celý zákon č, 216/1995 Z.z..
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 7)
Poznámka: Kvalifikačná skúška pred Skúšobnou komisiou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, § 7 zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. a) až e). Jedná sa o geodetické činnosti pre kataster nehnuteľností, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou - v skratke tzv. geodetické činnosti pre kataster nehnuteľností.

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 8)
Poznámka: Kvalifikačná skúška pred Skúšobnou a autorizačnou komisiou Komory geodetov a kartografov, § 4 ods. (4) zákona č. 216/1995 o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995. Jedná sa o zriaďovanie a aktualizáciu geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel alebo tématických mapových diel s veľkou mierkou, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení, meranie a zobrazenie objektov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území (GIS) - v skratke tzv. inžinierska geodézia.

Oprávnenie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 7)
Poznámka: § 7, ods. (1) zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetova kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie a okrúhlu pečiatku autorizovaného geodeta a kartografa podľa príslušných písmen § 6 zákona č. 215/1995, vydáva Komora geodetov a kartografov po splnení ďalších podmienok podľa § 4 zákona o Komore geodetov a kartografov. Až po vydaní oprávnenia a pečiatky môže autorizovaný geodet a kartograf začať vykonávať svoju činnosť. Pokiaľ autorizovaný geodet po úspešnom absolvovaní aj druhej kvalifikačnej skúšky získa aj druhé osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, Komora mu vydá oprávnenie na autorizačné overovanie všetkých vybraných geodetických a kartografických činností podľa celého § 6 zákona č. 215/1995.

Oprávnenie na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (§ 8)
Poznámka: § 8 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a § 5 zákona č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie a okrúhlu pečiatku autorizovaného geodeta a kartografa podľa príslušných písmen § 6 zákona č. 215/1995, vydáva Komora geodetov a kartografov po splnení ďalších podmienok podľa § 4 zákona o Komore geodetov a kartografov. Až po vydaní oprávnenia a pečiatky môže autorizovaný geodet a kartograf začať vykonávať svoju činnosť. Pokiaľ autorizovaný geodet po úspešnom absolvovaní aj druhej kvalifikačnej skúšky získa aj druhé osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, Komora mu vydá oprávnenie na autorizačné overovanie všetkých vybraných geodetických a kartografických činností podľa celého § 6 zákona č. 215/1995.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: 5 rokov praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach po ukončení predpísaného vysokoškolského vzdelania je podmienka k prístupu ku kvalifikačnej skúške na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Autorizovaný geodet a kartograf (AGK) je povinný počas celej doby výkonu svojho povolania sa celoživotne vzdelávať (§ 9, ods. 2, písm. d. zákona č. 216/1995). Celoživotné vzdelávanie je kontrolované Komorou a v prípade nedodržania predpísaných 3 ročných kreditov, je AGK disciplinárne postihovaný.
ISCO-08
2165
SK ISCO-08
2165005
ESCO
575
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
2165005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy manažmentu, spôsobilosti vedenia a organizácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Druhy dátových úložísk a spôsoby ukladania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zásady kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
druhy a spôsoby elektronickej výmeny dát (Electronic Data Interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Výpočtové, kontrolné a zobrazovacie softvéry a databázy v CAD a GIS systémoch. Vizualizácia 3D máp ako virtuálnej reality.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Osobné dáta v katastri nehnuteľností a v pozemkových úpravách.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť metód digitalizácie dokumentácie všeobecne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Testovanie presnosti geodetických prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Všeobecné zásady, znalosť tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vstupné priestorové dáta pre BIM, kontrolné meranie pre BIM, modifikácia projektovaných dát podľa zamerania skutočného vyhotovenia stavby. Týka sa nielen budov, ale aj líniových stavieb v 3D zobrazení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
digitálne skenovanie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť pozemných a ručných skenerov a vhodnosti ich využitia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
spôsoby merania objektov v 3D
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy prác vykonávaných v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Odborná spôsobilosť požadovaná na výkon vybraných geodetických a kartografických činností z hľadiska inžinierskeho riešenia problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť štruktúry rezortu geodézie a kartografie, organizácie a územné rozmiestnenie katastrov, práva a povinnosti Odboru katastrálnej inšpekcie Úradu geodézie kartografie a katastra SR (vo väzbe na ich kontrolnú činnosť u podnikateľských subjektov) a pod., je nevyhnutné pri zamestnaní, alebo podnikaní geodeta a kartografa, bez ohľadu na stupeň odborného vzdelania (technik, bakalár, inžinier, autorizovaný geodet a kartograf). Logicky u inžiniera - autorizovaného geodeta a kartografa musí byť táto znalosť najvyššia.
Perspektíva: Aktuálna
7
pozemkové právo, podnikanie, pracovnoprávne a občianskoprávne vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti a špecifické vedomosti z pozemkového práva súvisiace s aktualizáciou katastra nehnuteľností (geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Právne predpisy súvisiace s činnosťou autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri pozemkových úpravách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Geodetické činnosti pri projektoch pozemkových úprav.
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných pri obnove evidencie pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v katastri nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy vyhotovovania geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardizované postupy v rámci činností vykonávaných v inžinierskej geodézii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické odborové predpisy pre zameriavanie a geodetickú dokumentáciu v telekomunikáciách, vo vodárenstve a odvádzaní splaškových a dažďových vôd, v elektrifikačných rozvodoch, teplovodných rozvodoch, pri výstavbe diaľníc a rýchlostných ciest, v geologickom a archeologickom prieskume a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické predpisy a normy v oblasti geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Technické predpisy a normy na projektovanie, realizáciu a vyhotovenie dokumentácie prác súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
súradnicové systémy a ich transformácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť súradnicových systémov a aplikácii pre ktoré sú vhodné.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
7
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti fotogrametrických a skenovacích metód, vhodnosti ich využitia a použitia nosičov snímacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
7
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti súvisiace s aktualizáciou katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických geometrických plánov. Postupy a metódy vyhotovovania elektronických geometrických plánov a softvérov na ich automatickú kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické geometrické plány
7
3D kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o funkcionalite a možnostiach 3D katastra (evidencia aj geometrických parametrov pozemných a podzemných stavieb a inžinierskych stavieb vo viacerých výškových úrovniach v 3D, vrátane evidencie vlastníckych a užívacích vzťahov k nim v priestore). Znalosť nových princípov evidencie nehnuteľností v 3D katastri.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
7
špeciálna geodetická meracia, záznamová a zobrazovacia technika
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Geodetické terestrické a družicové meracie systémy, prístroje leteckej a pozemnej fotogrametrie, letecké a pozemné skenery, nosiče záznamových zariadení - lietadlá, bezpilotné lietadlá a drony.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy prác vykonávaných pre potreby geografických informačných systémov súvisiacich s výkonom autorizovaného geodeta a kartografa.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Podrobné vedomosti o týchto technológiách, ich presnosti, výhodách a nevýhodách a ich vhodnosti, resp. nevhodnosti pre jednotlivé úlohy v geodézii a kartografii.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť technických a legislatívnych podmienok používania dronov a znalosť ich vyhodnocovacích softvérov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s osobnými údajmi vlastníkov a užívateľov nehnuteľností pri tvorbe GP, pri Pozemkových úpravách a pod. Mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone práce dozvedel.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie vytyčovacích prvkov v BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie, zobrazenie a správne čítanie a interpretovanie obsahu analógových a vektorových máp náčrtov, vytyčovacích výkresov a technickej dokumentácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v činnostiach súvisiacich s prípravou, realizáciou, kalkuláciou a fakturáciou geodetických a kartografických prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie geometrických plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie geometrických plánov pre 3D kataster, ich kontrola a autorizácia. Vyhotovovanie elektronických geometrických plánov, ich autorizácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
Elektronické geometrické plány
7
vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Činností podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zvládnutie zručnosti s novými technológiami merania vhodnými pre BIM. Tvorba BIM - doterajší stav terénu, doterajší stav budov pri rekonštrukciách. Spôsob kontrolných meraní a meraní skutočného vyhotovenia stavby pre BIM a ich zakomponovanie do BIM. Vyhľadávanie priestorových kolízií v BIM a následná spolupráca s projektantom BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.
Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS), jej kontrola a autorizácia a jej zakomponovanie do projektovej časti DSVS. Okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb. Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného objektu a stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
vykonávanie geodetických činností na pozemkové úpravy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie hraníc pozemkov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie vytyčovacích sietí
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Budovanie geodetických základov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a realizácia geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie a spracovávanie priestorových javov (objektov) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu s cieľom ich reprezentácie v štátnych alebo účelových mapách, v GIS-e, ako aj v iných lokálnych priestorových databázach. Meranie a vyhodnocovanie absolútnych priestorových pohybov objektov ako aj geometrického pretvorenia objektov. mapovanie v 3D, Kontrola výsledkov a presnosti a ich autorizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie geodetických činností pri projektovaní a realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vykonávanie, kontrola a autorizačné overovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
transformácia priestorových súradnicových systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vykonávanie meraní v týchto súradnicových systémoch a používanie transformácii medzi nimi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D geocentrické európske a svetové súradnicové systémy s možnosťou vzájomnej transformácie
7
oceňovanie geodetických a kartografických výkonov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vkladanie a sťahovanie dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
spracovávanie, analýza a interpretácia údajov z geodetických meraní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Hlavne u meraní priestorových pretvorení stavieb (výškových a polohových zmien, zmien tvaru).
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie vedeckého prístupu k riešeným úlohám, tvorbe modelov, formulácii hypotéz a optimálnemu návrhu experimentu (meraní) v geodézii/kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie elektronickej výmeny dát (electronic data interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
7
vyhotovovanie geodetických podkladov na projektovanie a výstavbu objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie regionálnych a globálnych referenčných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie výpočtových, testovacích a hodnotiacich softvérov s využívaním programov GIS a skupiny CAD.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie kybernetickej bezpečnosti pri práci s digitálnymi dátami a pri ich výmene s inými súvisiacimi profesiami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie údajov - import, export. Konverzia údajov medzi rôznymi systémami (GIS a CAD). Transformácia údajov medzi rôznymi referenčnými systémami. Prezentácia údajov vo forme výkresov, geografických databáz a interaktívnych máp.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a starostlivosť o prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie fotogrametrických a skenovacích techník
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Praktické používanie týchto metód a ich nosičov, kontrola presnosti výsledkov a ich autorizácia. Praktické používanie skenerov a následné spracovanie skenovaných dát, ich kontrola a autorizácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
7
využívanie automatizovaných a robotických meračských systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť posúdiť zlyhania a chybové výsledky týchto systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Praktické používanie dronov a ich interaktívneho ovládania, sťahovanie nameraných dát a ich ďalšie využívanie .
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Väčšinou vedie aj nejaký tím geodetov (tím geodetov vo veľkých stavebných, alebo projekčných firmách, v súkromných geodetických firmách, resp. na veľkých stavbách ako hlavný geodet stavby usmerňuje a vedie tím geodetov z rôznych podzhotoviteľských firiem.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.