Technik geodet

Technik geodetTechnik geodet vykonáva rutinné geodetické a kartografické činnosti v stavebníctve a inžinierskej geodézii, v katastri nehnuteľností a činnosti súvisiace s tvorbou informačných systémov o území, väčšinou pod vedením inžiniera geodeta a kartografa, alebo aj samostatne. Vykonáva odborné geodetické činnosti v štátnych a samosprávnych organizáciách a orgánoch ako aj v podnikateľskej sfére. Meria a spracováva priestorové javy (objekty) na povrchu a pod povrchom zemského reliéfu za účelom ich zobrazenia a reprezentácie v základných alebo účelových mapách veľkej mierky, v geografickom informačnom systéme (GIS) a v ďalších štátnych alebo lokálnych priestorových databázach. Vykonáva meranie terénu, objektov na teréne, nad ním a pod ním pre projektantov všetkých druhov stavieb. Počas výstavby vytyčuje projektované objekty do terénu, vykonáva porealizačné zameranie nových stavieb. Aktualizuje geometrické a popisné údaje katastra nehnuteľností (administratívne, vlastnícke, užívacie hranice poze...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
53124/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
CSZeměměřický technik
SKGeodet - technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti majú len fyzické osoby, ktoré majú minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v odbore geodézia a kartografia a vyššie (§ 5, ods. 1 zákona č.215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov).
Pre účely založenia živnosti v geodetických a kartografických činnostiach fyzické osoby musia spĺňať podmienku odborného vzdelania podľa poznámky vyššie (zákon č. 215/1995) a 3 roky praxe v odbore.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Na samostatné vykonávanie odbornej činnosti ako zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby, sa po skončení vzdelania odporúča prax aspoň 6 mesiacov. Po dovŕšení minimálne 3 ročnej praxe v odbore po ukončení úplného stredného odborného vzdelania s maturitou v odbore geodézia a kartografia si môže technik geodet založiť živnosť na geodetické a kartografické činnosti (zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Príloha č. 2 - Viazané živnosti, por. číslo 35), ako aj v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Zároveň podľa § 5 ods. 1 tohto zákona, spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (aj ako zamestnanec) má len fyzická osoba, ktorá má minimálne úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie, čo zodpovedá tomuto štandardu zamestnania.
ISCO-08
3111
SK ISCO-08
3111008
ESCO
1161
SK NACE Rev. 2
M71
CPA 2015
M71
Príslušnosť k povolaniu
3111008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Stavebný zákon a vyhlášky.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a spôsoby elektronickej výmeny dát (Electronic Data Interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností a pri tvorbe GIS a 3D modelov terénu a objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť metód digitalizácie dokumentácie všeobecne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Metrológia v geodézii a kartografii.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a porozumenie projektovej dokumentácie v stavebníctve, hlavne vytyčovacích výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
4
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o funkcionalite softvéru a jeho možnostiach, úloha geodeta pri tvorbe 3D geodetického zamerania ako podkladu pre tvorbu BIM vo fáze projektu, vo fáze kontrolných meraní a meraní skutočného vyhotovenia stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
digitálne skenovanie stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť pozemných a ručných skenerov a vhodnosti ich využitia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne skenovanie stavieb a facility management
4
spôsoby merania objektov v 3D
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha prístrojov na 3D meranie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
4
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady a technologické postupy meračských a vytyčovacích prác. Technické prostriedky a technologické postupy pri výkone konkrétnych geodetických činností.
Perspektíva: Aktuálna
4
geodetické prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné používanie elektronických geodetických prístrojov (totálne stanice, GNSS prístroje, drony, automatizovaná kresba v ovládacích zariadeniach prístrojov, robotické stanice a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia a symbolika používaná v odbore geodézia a kartografia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady technickej normalizácie a štandardizácie v odbore.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizačná štruktúra orgánov a organizácií rezortu geodézie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podnikov/firiem, účastníkov výstavby a ich kompetencie. Vzťahy medzi účastníkmi investičného procesu a zákonitosti organizácie a riadenia geodetických prác vo výstavbe.
Perspektíva: Aktuálna
4
pozemkové právo, podnikanie, pracovnoprávne a občianskoprávne vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Vyhláška č 300/2009 Úradu geodézie kartografie a katastra SR v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995, Zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 461/2009 Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Zb.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktualizácie súboru popisných a súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady na tvorbu projektov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady zberu, triedenia a spracovania podkladov pre MIS, LIS a GIS. Zásady a metódy tvorby IS z rastrových a digitálnych podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti fotogrametrických a skenovacích metód .
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy vyhotovovania elektronických geometrických plánov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické geometrické plány
4
3D kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť nových princípov evidencie nehnuteľností v 3D katastri.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosť technických podmienok používania dronov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: O skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone práce Technik geodet dozvedel väčšinou pri prácach pre kataster nehnuteľností (ROEP - Register obnovenej evidencie pozemkov, Zbierka listín v KN pri tvorbe geometrických plánov), Pozemkové úpravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spracovanie, zobrazenie a správne čítanie a interpretovanie obsahu analógových a vektorových máp náčrtov, vytyčovacích výkresov a technickej dokumentácie stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov legislatívnych noriem v každodennej praxi v odbore geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie zásad technickej normalizácie a štandardizácie a používanie odbornej terminológie a symboliky v odbore geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v činnostiach súvisiacich s prípravou, realizáciou, kalkuláciou a fakturáciou geodetických a kartografických prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad technického znázornenia a zobrazenia v rámci geodézie, kartografie, katastra a geoinformatiky
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálnych metód zberu dát a spracovania výsledkov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie geometrických plánov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie geometrických plánov pre 3D kataster.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D kataster nehnuteľností
Elektronické geometrické plány
4
meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie pre geodetickú časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie BIM; meranie vstupných geodetických dát; získavanie výstupných dát z BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
4
využívanie elektronickej výmeny dát (electronic data interchange)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
kompletizácia a aktualizácia údajov informačného systému geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia súborov katastra nehnuteľností a poskytovanie geodetických informácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia s celoživotným vzdelávaním
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Toto zamestnanie nemá legislatívne predpísané celoživotné vzdelávanie a neexistuje ani systém kontroly pre túto úroveň profesie. Ale vzhľadom na rýchlo sa meniace technológie v tomto odbore, je celoživotné vzdelávanie síce len odporúčané ale je v podstate nevyhnutnosťou. V odbore geodézie a kartografie je v SR ročne niekoľko odborných konferencií a seminárov organizovaných profesijnými organizáciami (za poplatok), alebo aj predajcami prístrojovej techniky a softvéru (zdarma).
Perspektíva: Aktuálna
4
3D skenovanie bodov a fotogrametria
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie v 3D. Praktické používanie skenerov a následné spracovanie skenovaných dát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
Digitálne skenovanie stavieb a facility management
4
používanie informačných systémov v geodézii a kartografii
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie aplikačných a grafických systémov používaných v rezorte vrátane ich výmenných formátov a rozhraní na prenos údajov pre využitie v iných oblastiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a starostlivosť o prístroje, meračské pomôcky a zariadenia na výkon geodetických činností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Používanie a udržiavanie základných typov geodetických, fotogrametrických prístrojov a zariadení a špeciálnych prístrojov na príjem a spracovanie družicových signálov (GNSS – Globálny družicový navigačný systém). Hospodárna a efektívna práca pri manipulácii s materiálmi, energiou, prístrojmi meračskej, výpočtovej a zobrazovacej techniky, zariadeniami, pomôckami a technologickými linkami.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie fotogrametrických a skenovacích techník
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Praktické používanie týchto metód a ich nosičov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Fotogrametria, drony a 3D skenovanie budov
4
obsluha bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Praktické používanie dronov a ich interaktívneho ovládania, sťahovanie nameraných dát a ich ďalšie využívanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie dronov na plošný zber dát terénu a stavebných objektov formou skenovania a fotogrametrie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.