Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálovStrojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov obsluhuje stroje a strojné zariadenia na úpravu vstupných surovín. Obsluhuje technické prostriedky a dopravné zariadenia pre zavážanie jednotlivých komponentov na výrobu lisovacej hmoty do miešača podľa predpísaných technologických postupov a receptúr. Zabezpečuje uskladnenie namiešaných substrátov v určených stabilných zásobníkoch podľa predpísaných podmienok. Zaznamenáva informácie o parametroch kvality vyrábanej hmoty a komunikuje so zamestnancami kontroly kvality a prevádzkového laboratória.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
52987/4
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOperátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
SKOperátor vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8114
SK ISCO-08
8114004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
8114004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Napr. na meranie kvalitatívnych parametrov vstupných surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy ekologickej výroby a nakladania s druhotnými surovinami
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy) v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane technických predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. meracia a regulačná technika; odprašovacie zariadenia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravárenské procesy pri výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na dopravu surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Dopravné a upravárenské stroje a zariadenia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
žiaruvzdorné materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lisovania žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
postupy aplikácie robotizácie vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
spôsoby riadenia motorových vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia odpadového tepla na zníženie náročnosti a nákladov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
3
aplikácia využívania druhotných surovín počas úpravy surovín a výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
kontrola technického stavu strojných zariadení, náradia, meradiel vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolné činností vstupov do výroby a výstupov z výroby žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie parametrov fyzikálnych a nefyzikálnych veličín s použitím meracích prístrojov a systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie informácií o parametroch kvality vyrábanej hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s ďalšími oddeleniami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia so zamestnancami kontroly kvality a prevádzkového laboratória.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava miešaného materiálu podľa technologických požiadaviek v technologických zariadeniach
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. miešaním, sušením, pridávaním predpísaných zložiek a chemikálií.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov a spolupráca pri ich údržbe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
jednoduché údržbárske činnosti v rámci autonómnej údržby vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odber vzoriek v oblasti žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uskladňovanie namiešaných substrátov v zásobníkoch podľa predpísaných podmienok
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
regulácia suroviny dodávanej do strojno-technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha odprašovacích zariadení
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha úpravárenských strojov, zariadení a liniek vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba komponentov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a kontrola robotov aplikovaných na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
obsluha dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. pásy, šneky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.