Krajčír technickej konfekcie

Krajčír technickej konfekcieKrajčír technickej konfekcie šije a vykonáva ostatné technologické operácie vo výrobe technickej a špeciálnej konfekcie smerujúce k zhotoveniu polotovarov alebo výrobkov pre nadväzujúce sektory ekonomiky (vybavenia pre automobilový priemysel, sektor mechanických, elektrických, elektrotechnických strojov, zdravotníctvo, stavebníctvo, dopravu, šport, zložky obrany štátu a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
52754/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKKrajčír
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7318
SK ISCO-08
7318005
ESCO
2441
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
7318005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
platná legislatíva v oblasti tovaroznalectva a riadenia kvality výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Jedinec vie aplikovať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, vie vysvetliť funkcie pracovných nástrojov používaných vo výrobe a popísať funkcie jednoduchých výrobných zariadení. Na primeranej úrovni dokáže aplikovať primárne a pomocné techniky, popísať ručné pracovné postupy v konkrétnej výrobe, vybrať a popísať pracovné postupy opráv chybných výrobkov. Vie určiť na primeranej úrovni kvalitu výrobkov. Vie popísať kroky manipulácie s materiálom a hotovými výrobkami. Dokáže definovať baliaci a adjustačný proces, vymenovať kritéria skladovania hotových výrobkov. Vie vymedziť základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Vie pomenovať spôsob údržby strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektrifikácia tkanín
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
stroje a zariadenia na výrobu technickej a špeciálnej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií pri výrobe technickej a špeciálnej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Jedinec uplatňuje také postupy práce, aby ich aplikovaním dosiahol maximálnu hospodárnosť pri spotrebe materiálu a eliminoval spotrebu energie vo výrobnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
3
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
3
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná základné charakteristiky jednotlivých sortimentných skupín tovarov, zásady posudzovania kvality, ovláda spôsoby spracovania surovín na hotové výrobky, chápe potrebu dodržiavania hygienických predpisov pri manipulácii s tovarom, zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci. Jedinec rozlišuje potreby jednotlivých druhov tovaru na balenie, ochranu pri skladovaní, orientuje sa v základných právnych normách a predpisoch v oblasti obehu. Pozná úlohu technickej normalizácie a certifikácie, systém HACCP a systém riadenia kvality produktov podľa noriem ISO. Vie vysvetliť pravidlá ochrany spotrebiteľov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3
zásady skladovania a ošetrovania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentné druhy tovarov a ich úžitkové vlastnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii vo výrobe technickej a špeciálnej konfekcie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v podkladoch a v jednoduchej technickej dokumentácii na oddeľovanie jednotlivých dielov, šitie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie sebakontroly kvality práce pri výrobe odevov, obuvi a výrobkov z textilu, kože a výrobkov technickej a špeciálnej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie reklamácií a sťažností
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie rozborov príčin reklamácií a ich vyhodnocovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola švov (zhotovených šitím, lepením, zváraním), opravy chýb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a dokončovacie práce s textilným a koženým základným materiálom na zhotovovanie výrobkov technickej a špeciálnej konfekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Elektrifikácia tkanín
3
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, zostavovanie, spájanie a šitie podšívkových dielcov a súčastí kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
3
základné nastavovanie, bežná údržba a obsluha priemyselných šijacích strojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
obsluha a bežná údržba špeciálnych strojov a zariadení pri výrobe výrobkov zhotovených zváraním a lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
efektívne a hospodárne využívanie energií a materiálov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
3
obsluha a bežná údržba strojov a zariadení vo výrobe autosedačiek
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.