Porážač, vykosťovač

Porážač, vykosťovačPorážač, vykosťovač zabezbečuje rozrábanie a porážku jatočných zvierat, pripravuje ich na ďalšie spracovanie vykosťovaním, triedením jednotlivých častí a špeciálne upravuje na predaj a ďalšiu mäsovú výrobu. Zodpovedá za výkon obslužných činností počas výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
5119/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKKostič
SKPracovník rozrábania jatočných zvierat
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu na úkony spojené s usmrcovaním zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (§ 3 ods. 7)
Poznámka: V prípade usmrcovania jatočnou (strelnou) zbraňou, elektrickým prúdom, účinkom plynného oxidu uhličitého.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odborné vzdelanie nie je potrebné, ak pracovník preukázateľne disponuje praxou v odbore v trvaní minimálne 1 rok, na pozícii s uvedenou charakteristikou.
ISCO-08
7511
SK ISCO-08
7511001
ESCO
2399
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
7511001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
morfológia jatočných zvierat
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
postupy a metódy výroby alternatívnych náhrad mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o postupoch výroby v laboratórnych podmienkach, vrátane technologických, nutričných, senzorických a fyzikálno-chemických vlastnostiach umelého mäsa.
Perspektíva: Budúca
3
postupy a metódy pri preprave a presune jatočných zvierat na porážku
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane manipulácie so zvieratami. S ohľadom na normu HACCP.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy spracovania jatočného tela
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Spôsoby prípravy na ďalšie spracovanie mäsa, alebo okamžité skladovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy zabíjania a porážky zvierat
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vhodné spôsoby porážky s ohľadom na druh zvierat a welfare zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pracovník vykonávajúci porážku ako i pracovníci pred porážkou musia v súlade s Nariadením rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, mať základné vedomosti i z oblasti pohody zvierat. Je nevyhnutné poznať stavbu tela jatočných zvierat s tým súvisí welfare - humánne zaobchádanie so zvieratami.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy HACCP na bitúnkoch
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v postupoch vývoja a výroby alternatívnych náhrad mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane rozlišovania technologických a nutričných vlastností umelého mäsa.
Perspektíva: Budúca
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
naparovanie a šklbanie hydiny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
delenie, porciovanie a vykosťovanie mäsa a zveriny
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. jatočných tiel domácich kopytníkov, hydiny, zveriny, rýb a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín na výrobu mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. automatizácia výrobných procesov, procesov balenia, logistiky, predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
3
preprava zvierat na usmrtenie, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrenie a skladovanie jatočne opracovaných tiel jatočných zvierat a jatočných produktov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zaobchádzanie s jatočným odpadom a jeho likvidácia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane správneho triedenia, manipulácie a likvidácie vedľajších odpadov živočíšneho pôvodu.
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. triedenie výrobných výrezov, chladenie, mrazenie (skladovanie) jatočných tiel, mäsa vrátane vedľajších jatočných produktov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie podmienok na pohodu (welfare) zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie etického prístupu a legislatívnych noriem vo všeobecnosti a v priestoroch bitúnku. Napr. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba umelého mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane rozlišovania senzorických a fyzikálno-chemických vlastností umelého mäsa.
Perspektíva: Budúca
3
omračovanie a vykrvovanie zvierat/hydiny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvihákov a ďalších manipulačných a pomocných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.