Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobeMajster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby vo zverenej časti potravinárskej výroby, v zmysle dosiahnutia objemových a kvalitatívnych cieľov výroby pri rešpektovaní bezpečnostných a hygienických noriem. Zabezpečuje plynulý chod zvereného úseku, monitoruje dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontroluje zariadenia, technologický proces výroby potravín a jeho dodržiavanie podriadenými zamestnancami. Navrhuje opatrenia na zabezpečenie zvyšovania kvality v potravinárskej výrobe. Dohliada nad komplexným chodom výroby potravinárskych výrobkov a produktov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
5118/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPredák v potravinárskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v potravinárskej výrobe.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122001
ESCO
1269
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
3122001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
doplnkové látky, kŕmne suroviny a ich skladovanie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane krmivárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane krmivárskej chémie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy analýzy krmív
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Týka sa napr. automatizácie výrobných procesov, procesov balenia, logistiky a predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
4
senzometrické metódy pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Znalosti prístupov a uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Umelá inteligencia (Artificial Intelligence), Strojové učenie (Machine Learning).
Perspektíva: Budúca
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické a kontrolné zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poľnohospodárske normy kvality EHK/OSN
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola vybraných technologických krokov výroby potravín na základe senzorickej analýzy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a ľudských kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie požiadaviek na kvalitu výrobnej suroviny v prípade nahradenia, v závislosti od druhu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie priebehu a väzieb výrobných činností pracovísk pri spracovaní surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhu a množstva surovín a materiálu na potravinársku výrobu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Jedná sa aj o obalový materiál.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na zvyšovanie kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie nápojov a potravín, vrátane vyjadrenia výsledkov a zhodnotenia ústnou a písomnou formou
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia senzometrických metód pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie spotreby práce v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie výpočtov a podkladov na plánovanie a riadenie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie príčin zníženej kvality potravinárskych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. pri organizácii, riadení, optimalizácii procesov v potravinárstve.
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikačné a inovačné prístupy uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet.
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
vedenie prevádzkovej evidencie v potravinárskej a krmivárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie školenia obslúh a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. automatizácia výrobných procesov, procesov balenia, logistiky, predaja potravín.
Perspektíva: Budúca
4
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení výrobných liniek používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
zavádzanie a využívanie umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Umelá inteligencia (Artificial Intelligence), Strojové učenie (Machine Learning).
Perspektíva: Budúca
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.