Kontrolór zábavných parkov

Kontrolór zábavných parkovKontrolór zábavných parkov je špecialistom na posudzovanie, kontrolu, vyhodnocovanie a monitorovanie technického a prevádzkového stavu zábavných parkov, lunaparkov, vodných parkov, preliezacích a terénnych systémov, toboganov, zábavných železníc, bio a zooparkov a piknikových parkov a športových voľnočasových centier. Vykonáva hlavnú ročnú kontrolu, prevádzkovú pravidelnú kontrolu a vstupnú kontrolu (vo fázach pri projektovaní, zriaďovaní, výstavbe a prevádzkovaní týchto systémov a zariadení) v súlade s povinnosťami vykonávania inšpekčnej práce podľa príslušných medzinárodných a domácich predpisov a noriem a podľa noriem DIN, EN a ASTM. Sleduje súlad inštalovaných a zabudovaných zariadení a technických riešení s projektovou dokumentáciou, kontroluje reálny stav a úroveň vyhotovenia prvkov a systémov) a vedie evidenciu nálezov a zistení v inšpekčnej knihe daného súboru stavieb zábavných parkov. Vyhotovuje obrazové záznamy inštalovaných zariadení z pohľadu prevádzkových požiadaviek a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
500179/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInšpektor objektov zábavných parkov
HUVidámpark felügyelő
ENAmusement park inspector
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Potreba aplikovania zákona vzhľadom k možnosti vykonávať NŠZ ako viazanú živnosť.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát z oblasti systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle OHSAS 18001:2007
Poznámka: poznanie a ovládanie systémov manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri fungovaní zariadení a stavieb zábavnej techniky. Potreba zodpovedného posúdenia technického a stavebného stavu konštrukcií a povrchov kontrolovaných subjektov a ich súladu s priznanými kvalitatívnymi a manažérskymi osvedčeniami z aspektu prevádzkyschopnosti, bezpečnosti a hygieny užívania.

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (§ 6 ods. 1)
Poznámka: Odporúčané je mať osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Potrebné sú skúsenosti a znalosti z oblasti stavebných, technologických a technických špecializovaných dopravných a strojných zariadení a prax v posudzovaní a monitorovaní ich stavebno - technických a prevádzkových parametrov. Preto kontrolór musí absolvovať prax v organizáciách venujúcich sa projektovaniu a prevádzkovaniu obdobných stavieb a zariadení.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119017
ESCO
1205,1255
SK NACE Rev. 2
F43,R93
CPA 2015
F43,R93
Príslušnosť k povolaniu
3119017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poznanie formálnych a praktických náležitostí pre tvorbu rôznych písomností a kontrolných zápisov a dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poznanie metód a postupov pre kontrolu a vykonávania činností vo výskume.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznanie zásad a spoločenských pravidiel profesionálnej komunikácie písomnou i ústnou formou.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie podstatných predpisov a pojmového aparátu v skúmanej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie podmienok a pravidiel používania dokumentácie, jej evidencie a archivácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Samostatné poznanie postupov pre technické kreslenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie širokej technickej a technologickej databázy stavebných a príbuzných technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie fyzikálnych a chemických vlastností stavebných konštrukcií a materiálov a ich prvkov a komponentov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
7
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o štruktúre, pevnostných a povrchových vlastnostiach stavebných i strojárskych materiálov a ich možností praktického využitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie a čítanie rôznych typov projektovej dokumentácie, výkresov a schém i technických listov materiálov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Účelné ovládanie potrebných technických noriem a predpisov v rezorte stavebníctva a príbuzných odboroch (strojárstvo, hutníctvo a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
7
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Schopnosť aplikovať odborné poznatky a technológiách a princípoch výstavby, rekonštrukcie a servisovania stavebných objektov a výrob.
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov a praktických postupov práce s BIM.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o práci a implementácii BIM modelov vo vlastnej výskumnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
životný cyklus stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie a orientácia v technických a prevádzkových dokumentáciách pre posudzovanie životného cyklu daného diela, systému či technologického celku v zábavných parkoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy skúšok kvality materiálov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie teoretických a metodických pravidiel a postupov pre fyzikálne, chemické a technologické skúšanie novonavrhovaných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nastavenie vlastnej výskumnej činnosti so znalosťou pre používanie pravidiel ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Všeobecné poznanie zásad bezpečnosti pohybu osôb.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Rutinné vedomosti o bezpečnosti a hygiene práce v podmienkach pracovísk a laboratórií výskumu a vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie noriem kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Narábanie s príslušnými normami kvality podľa ISO a DIN.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia a prehľad v požiadavkách na inštalované technické zariadenia v kontexte národných, európskych ako aj globálnych klimatických cieľov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zručnosť pri mapovaní, analyzovaní a spracovaní podkladov zo stavebných výkresov a prevádzkovej i projektovej dokumentácie zariadení a stavieb zábavných parkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Ovládanie a rozpoznávanie náležitostí v spracúvaných dokumentáciách pre územné, stavebné a porealizačné konanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie obsahu a foriem používaných vyhotovovaných stavebných dokumentácií, noriem a dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné spracovanie projektovej dokumentácie a jej záverov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné ovládanie nástrojov a postupov v práci s online digitálnymi knižnicami a archívmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
7
orientácia a ovládanie práce s parametrami, špecifikáciami a technickými listami materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podrobné ovládanie dokumentov s popismi parametrov, špecifikácií a technických listov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Rutinné ovládanie základných vedomostí z danej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne plánovanie termínov, postupov prác, kontroly normohodín a kontroly nákladov pomocou metódy BIM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rutinné ovládanie digitálnych nástrojov u plánovacích postupov a termínovníkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
7
voľba postupov práce a technologických podmienok pri stavebných prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vyberanie vhodných postupov práce a technologického zázemia pri stavebných prácach.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie postupov kontroly aplikovania technologických postupov v stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné osobné zabezpečenie presnosti a dochvíľnosti pri dodržiavaní kontrolovaných postupov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola procesu rekonštrukčných a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinná potreba ovládať kontrolné postupy rekonštrukčných a stavebných i súvisiacich montážnych prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a riadenie životného cyklu stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie postupov pre monitorovanie, meranie a prevádzkovanie objektov a zariadení v ich procese životného cyklu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie o kvalite stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rutinné ovládanie spracovania dokumentácie o výskume a vedenie archívu vedomostí o materiáloch a výrobkoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Narábanie s metódami BIM pri kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie pravidiel spoločenskej komunikácie pri práci so stavebnými projektantmi, architektmi a konštruktérmi stavebných a strojných diel a systémov v zábavných parkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zariaďovanie a riešenie organizačných a prevádzkových problémov a to aj na operatívnej báze v rámci výskumu a vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.