Riaditeľ základnej umeleckej školy

Riaditeľ základnej umeleckej školyRiaditeľ základnej umeleckej školy vedie základnú umeleckú školu. Rozhoduje o prijatí a zaradení uchádzačov o štúdium. Riaditeľ riadi a kontroluje zabezpečenie činnosti školy, organizuje a koordinuje pedagogickú aj nepedagogickú činnosť na škole. Zastupuje ním riadenú školu, podieľa sa na rozvoji študijných zameraní. Zodpovedá za dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu a vypracovanie školského vzdelávacieho programu. Spolupracuje na príprave rozpočtu, monitoruje čerpanie finančných prostriedkov a efektívne využívanie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem. Riaditeľ základnej umeleckej školy zodpovedá za vypracovanie a dodržiavanie plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, za každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov, za úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy, za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie fi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
500158/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENDirector of the art school
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 47 a 48)
Poznámka: Nevyžaduje sa pred nástupom do funkcie do 31.12.2022. Od 1.1.2023 sa vyžaduje úspešné absolvovanie základného programu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie. Moduly rozširujúceho programu funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.

Odpis registra trestov
Poznámka: V zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byť splnená dĺžka pedagogickej alebo odbornej činnosti v deň výberového konania.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
1345
SK ISCO-08
1345009
ESCO
238
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
1345009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
školská legislatíva, predpisy, dokumenty, metodické materiály a povinná špeciálno-pedagogická dokumentácia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém kariérového rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, možnosti a formy ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
formálny systém vzdelávania, štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
5
teoretické východiská koncepčného, strategického riadenia školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
teória autoevalvácie školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá rozpočtu a financovania školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
profesijné štandardy, teoretické a legislatívne východiská profesijného a osobnostného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
5
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
5
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
5
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hranie hier vo vzdelávaní
Individualizácia vo zdelávaní
5
štruktúra kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy optimálneho hospodárenia s majetkom v správe alebo vlastníctve školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Online vzdelávanie
5
orientácia v štátnych a školských výchovno-vzdelávacích programoch, v učebných plánoch, osnovách a v obsahu vzdelávania vo vyučovacích predmetoch
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
dodržiavanie základných práv a povinností detí, žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov detí a žiakov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov v procesoch riadenia školy a školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
5
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie plánu profesijného rozvoja zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba systému autoevalvácie školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba koncepčného zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
plánovanie a projektovanie edukačného procesu v súlade so školským vzdelávacím programom a individuálnymi potrebami uchádzačov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Individualizácia vo zdelávaní
5
tvorba efektívneho systému vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
hospitačná činnosť a poskytovanie objektívnej spätnej väzby
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie strategického riadenia a plánovania v rámci školy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza potrieb cieľových skupín prostredníctvom vhodných metód a ich spracovanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
Hranie hier vo vzdelávaní
5
analyzovanie vzdelávacích potrieb a záujmov o ďalšie profesijné vzdelávanie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kritické hodnotenie vlastných manažérskych kompetencií a stanovenie cieľov profesijného rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
5
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
5
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
5
spolupráca so zákonnými zástupcami detí, so zriaďovateľom a ďalšími subjektmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
5
participácia na tvorbe a realizácii vzdelávania zamestnancov v organizácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
určovanie štruktúry karérových pozícií a rozsahu zodpovednosti za výkon špecializovaných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie preventívneho psychologického poradenstva a tréningov zameraných na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov pre pedagogických a odborných zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.