Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie

Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredieŠpecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie zabezpečuje výkon vychádzajúci z procesu povinného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a jej zmeny na životné prostredie vo väzbe na kompetencie uložené zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA) v znení neskorších predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
500149/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista EIA
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
Poznámka: Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 113/2006 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 61 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 108 mesiacov.
Poznámka: a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax alebo
b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej sedemročná odborná prax, alebo
c) stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej deväťročná odborná prax.
Poznámka: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
ISCO-08
2133
SK ISCO-08
2133008
ESCO
409
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2133008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Smernica Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diaľkový prieskum Zeme
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárenie s prírodnými zdrojmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
politika EÚ v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany pôdy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
limity pre látky znečisťujúce ovzdušie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy posudzovania vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hodnotenie udržateľnosti stavby v priebehu životného cyklu
7
environmentálna politika SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znečisťujúce látky, prioritné látky a prioritné nebezpečné látky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ochrany biodiverzity, prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady trvalo udržateľného nakladania s vodami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany vodných zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pramene demografických údajov a ich využitie v epidemiológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ukazovatele zdravotného stavu, zdravotného uvedomenia populácie a rizikových faktorov zdravotného stavu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
7
orientácia v problematike životného prostredia, prírodovedy a ekológie, vrátane ich súvislostí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie, analýza a využívanie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zapracovávanie stanovísk k dokumentáciám v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zapracovanie stanovísk k dokumentáciám, ktoré posudzujú vplyv stavieb, priemyselných technológií alebo veľkých zdrojov znečistenia životného prostredia na prírodu a krajinu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zapracovávanie stanovísk k problematike životného prostredia na jednotlivých odborných úsekoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zapracovanie stanovísk k problematike životného prostredia na jednotlivých odborných úsekoch, v rámci zaisťovania čiastkových činností na úseku životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prijímanie, preverovanie a vybavovanie podnetov, petícií, sťažností a oznámení občanov v oblasti životného prostredia v procese EIA
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Prijímanie, preverovanie a vybavovanie podnetov, petícií, sťažností a oznámení občanov v oblasti životného prostredia v procese EIA (v rámci zaisťovania čiastkových činností na úseku životného prostredia).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.