Odpaľovač ohňostrojov

Odpaľovač ohňostrojovOdpaľovač ohňostrojov ovláda predpisy o výbušninách, výbušných predmetoch, súvisiace predpisy, predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami a výbušnými predmetmi a predpisy o preprave výbušnín a výbušných predmetov. Má poznatky v oblasti výbušnín, pozná ich rozdelenie, charakteristiku, vlastnosti so zameraním na pyrotechnické zloženia,. Takisto pozná pyrotechnické výrobky, ich rozdelenie, charakteristiku, vlastností. Ovláda ničenie pyrotechnických výrobkov, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov. Pozná druhy odpaľovacích zariadení, ich popis, funkciu, požiadavky a spôsoby použitia. Rozumie sa príprave a vykonávaniu ohňostrojových prác, výberu a príprave terénu. Ovláda administratívne postupy povoľovania ohňostrojových prác, postup po skončení ohňostrojových prác a zásady prvej pomoci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
500106/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKStrelmajster
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 01.06.2014 a Vyhláška č.344/ 2014 Z.z. nadobudla účinnosť 01.01.2015. Tieto právne predpisy špecifikujú požiadavky na odbornú spôsobilosť uchádzača o získanie oprávnenia strelmajstra.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Preukaz strelmajstra a technického vedúceho odstrelov podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (§ 1 ods. c)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Požiadavky na uchádzača o získanie strelmajstrovského oprávnenia špecifikuje § 32 ods. 2 zákona.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435023
ESCO
2480
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby výbušnín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zlyhavky
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a podmienky uskladňovania, dopravy, prenášania a evidencie výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarna ochrana so zameraním na horľavé a výbušné látky
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zapaľovania ohňostrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
zodpovednosť za vedenie evidencie výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie správnych postupov pri zapaľovaní ohňostrojov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zneškodňovanie zlyhaviek
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie podmienok a zodpovednosť za uskladnenie, prepravu a prenášanie výbušnín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zodpovednosť za výber a používanie výbušnín a výbušných predmetov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie odborných činností súvisiacich s pyrotechnickým prieskumom, likvidáciou výbušnín, munície a nástražných systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Zbrane a strelivo
Pyrotechnika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.