Mechanik signalizačných a komunikačných systémov

Mechanik signalizačných a komunikačných systémovMechanik signalizačných a komunikačných systémov navrhuje a konfiguruje systémy, realizuje montáž, údržbu, opravu a diagnostiku týchto systémov, vrátane signalizačných a komunikačných vedení. Využíva pri tom štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku, montážne nástroje a vhodné výrobky na daný účel. Rozširuje a modernizuje signalizačné a komunikačné systémy a ovláda princípy systémovej integrácie. Používa elektrotechnickú dokumentáciu, ktorú aktualizuje. Aplikuje funkčné prepojenie viacerých subsystémov pracujúcich na rôznych platformách. Kontroluje funkciu uvedených systémov, kontroluje dodržiavanie technických postupov v súlade s uplatňovaním príslušných technických noriem a kvalitu vykonanej práce. Pozná princípy fungovania SMART zariadení a technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
500098/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMechanik, opravár signalizačných a komunikačných systémov
SKTechnik signalizačných a komunikačných systémov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti revízneho technika podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: V prípade riadenia činnosti alebo riadenia prevádzky sa požaduje § 23 s odborným vzdelaním a praxou v súlade s Prílohou č. 11 písm. c) k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11c ods. 7 a 8)
Poznámka: Toto doplnenie sa týka zákonnej požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa v § 11c v príslušných ods. ustanovuje:

(7) Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil.
(8) Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo na stúpiť na danú pozíciu, nakoľko musí vykonávať odbornú činnosť v trvaní 1 roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať maximálne len čiastočne.
V prípade §23 vyhl. 508/2009 Z. z. (Riadenie činnosti alebo prevádzky) je pre ÚSO potrebná prax v trvaní najmenej 3 roky podľa prílohy č. 11.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421005
ESCO
2389
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7421005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
4
postupy a administratíva pri preberaní a výdaji servisovaných elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické a číslicové obvody
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
elektrické inštalácie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V Slovenskej republike platia okrem všeobecných požiadaviek na elektrickú bezpečnosť elektrických inštalácií aj národné požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a zabezpečenia trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari, zavedené v národných právnych predpisoch a pôvodných slovenských technických normách od roku 2010. Súčasťou týchto požiadaviek sú aj požiadavky na káblové inštalácie pre signalizačné a komunikačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické stavebné výrobky na elektrické inštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Odborná vedomosť zohľadňuje požiadavky v oblasti tých elektrotechnických výrobkov na elektrické inštalácie, ktoré sú v súlade s platnými predpismi a technickými normami zároveň aj stavebnými výrobkami v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011, resp. so Zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy uvádzania elektrotechnických/elektronických zariadení do prevádzky a nastavovania prevádzkových parametrov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby zostavovania, montáže, nastavovania a zapájania elektronických alebo elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
4
schémy zapojenia elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a údržby batérií a meničov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
4
politika EÚ v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Vytváranie infraštruktúry IoT internetu vecí/IIoT priemyselného internetu vecí
4
aplikácia a správa štandardných komunikačných rozhraní a medzisystémových prevodníkov v elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné navrhovanie technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uvádzanie elektrotechnických alebo elektronických zariadení do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kladenie elektrických káblov, montáž, rekonštrukcia a zapájanie elektroinštalácií, elektrických rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia zariadení pre monitoring hodnôt prevádzkových stavov elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž elektrických inštalácií z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie porúch a ich príčin, oprava a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia elektronických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba a oprava prepájacích káblov do elektrických ovládacích obvodov a signálových ciest
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy zabezpečovacích, poplachových a oznamovacích systémov, signalizačnej, vysielacej, riadiacej a pod. techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zavádzanie, výstavba, prevádzkovanie technológie 5G siete
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.