Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Správca sociálnych sietí

Správca sociálnych sietíSprávca sociálnych sietí navrhuje stratégiu komunikácie značky na sociálnych sieťach a podieľa sa na jej mediálnej stratégii. Pripravuje obsah na sociálne siete, ktorý je in-line so stratégiou a cieľmi značky. Ide najmä o: návrh ideí, tvorbu textov, plánovanie aj publikovanie postov, stories, videí a ďalších formátov. Mesačne pripravuje report a správu o plnení cieľov. Zhromažďuje a analyzuje dáta návštevnosti a interakcie fanúšikov. Každý deň sa venuje "customer care", teda komunikácii v komentároch či správach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
500070/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSocial media manager
ENSocial media specialist
SKManažér sociálnych sietí
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
ISCED rozšírenie
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2432
SK ISCO-08
2432004
ESCO
880
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
2432004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lingvistika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť spisovného slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamné textárstvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamné kampane
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, postupy a techniky publikovania na sociálnych sieťach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy zberu a spracúvania štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy počítačového spracovania obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba komunikačných materiálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie údajov zo štatistických súborov a databáz na účely plánovania, kalkulácií, rozborov, normatívov, resp. na kontrolné činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie reklamných textov, sloganov a hlavných ideí reklamných kampaní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
počítačové spracovanie obrazových a textových podkladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
korektúra zapísaného textu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie a obhajovanie vlastných nápadov pred klientom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
publikovanie a komunikácia na sociálnych sieťach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3
uplatňovanie marketingového prístupu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia marketingových činností súvisiacich s predajom výrobkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.