Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel

Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tielŠpecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel vykonáva posúdenie správnosti rozdelenia jatočne opracovaných tiel, klasifikáciu podielu svaloviny na opracovaných polkách ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec, resp. pretučnenosti hovädzieho dobytka a oviec. Ovláda systém SEUROP, platný pre klasifikáciu v rámci Európskej únie a na jeho základe vykonáva zaradenie jatočného tela do akostných tried. Klasifikované štvrťky a polky označuje predpísaným spôsobom podľa výsledkov klasifikácie. O klasifikácii vystavuje záverečný protokol.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
500059/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon klasifikácie jatočne opracovaných tiel podľa zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 5)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočných ošípaných vydané MPRV SR s dobou platnosti 5 rokov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vodičské oprávnenie nie je pre výkon práce nutné, je však výhodou pri presune medzi miestami výkonu práce.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132019
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
porovnávacia morfológia živočíchov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
morfológia jatočných zvierat
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Označovanie klasifikovaných štvrtiel a poliek predpísaným spôsobom podľa výsledkov klasifikácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
invazívne a neinvazívne metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém SEUROP
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Perspektíva: Aktuálna
4
delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1182
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1182, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o oznamovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia automatizovaného zariadenia na klasifikáciu JOT
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: JOT - jatočne opracovaných tiel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v systéme identifikácie a registrácie na zaradenie jatočných tiel do kategórií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických zásad výroby živočíšnych potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri výrobe, balení a expedícii mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia jatočne opracovaných tiel
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Invazívne a neinvazívne metódy.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému SEUROP
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie záverečných protokolov o klasifikácii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie prístrojov na kvalifikáciu jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
zabezpečovanie procesov a technologických postupov s cieľom vyrábať kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.