Kynológ

KynológKynológ pôsobí v štátnych a samosprávnych orgánoch (hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v Železničnej polícii, v colnej správe, v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe) ako profesionálny cvičiteľ psov. V mestskej polícii vo väčších mestských aglomeráciách pôsobí ako inšpektor. Ako profesionálny kynológ sa uplatňuje v poľovníckych združeniach, v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii, v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov na špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím, ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ terapiu. Po akceptácii Slovenskej kynologickej jednoty vykonáva posudzovateľa exteriéru pre potreby kynológie a plemien a rozhodcu výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii. Podieľa sa na technickom zabezpečení pri zriaďovaní a činnosti útulkov a karanténnych zariadení pre psov a odchytových služieb túlavých zvierat v mestách. Živnostenskú činnosť vykonáva v kozmetických sal...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
500058/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie Slovenskej kynologickej jednoty o menovaní rozhodcu na posudzovanie exteriéru psov, podľa aprobácie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3240
SK ISCO-08
3240005
ESCO
1955
SK NACE Rev. 2
A01,O84
CPA 2015
A01,O84
Príslušnosť k povolaniu
3240005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva opisujúca podmienky použitia služobného psa pri zákroku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kynológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o psoch, ich pôvode a genetike, šľachtiteľstve psích plemien, výcviku psov a práci so psami, psích športoch, chove a odchove psov, ošetrovaní a starostlivosti o psov a okrajovo aj o časti veterinárneho lekárstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
plemená psov, charakter a vlastnosti psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
činnosti v organizovanej kynológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy stavieb a pomôcok pre psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochorenia, stavy a úrazy psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby kŕmenia a výživy psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a techniky výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Na špecializované účely - pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ terapiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vedenia evidencie súvisiacej s chovom a výcvikom psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyziológia a anatómia psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
infekčné a parazitárne choroby psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
exteriér psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy reprodukcie psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane odchovu šteniat.
Perspektíva: Aktuálna
6
hygienické normy a smernice v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Predaj špecializovaných krmív a doplnkov pre psov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie základných praktických informácií v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu, vrátane welfare psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických noriem a smerníc v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie súvisiacej s chovom a výcvikom psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti výučby a výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poradenstvo v rámci výcviku psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Predaj špecializovaných krmív a doplnkov pre psov.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia poznatkov z kynológie a etológie na výcvik psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba psích príbytkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie kynologických zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane technického, technologického a ekonomického zabezpečovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a dávkovanie krmiva pre psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a úprava exteriéru psov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie základných veterinárnych úkonov a prvej pomoci psom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné činnosti v v organizovanej kynológii
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane výkonu podnikateľských, chovateľsko-kynologických, agrotechnických, ekonomických, technicko-hospodárskych činností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.