Poradca pre pôdohospodárstvo

Poradca pre pôdohospodárstvoPoradca pre pôdohospodárstvo poskytuje rady v najdôležitejších oblastiach pôdohospodárstva v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a rovnako pomáha poľnohospodárom a spracovateľom poľnohospodárskych produktov riešiť ich problémy, prispôsobovať proces výroby a metódy riadenia potrebám súčasnosti. Dokáže poskytnúť poradenstvo zamerané na široké spektrum konkrétnych problémov jednotlivcov (aj v oblasti projektových a priamych podpôr), v súlade s právnymi predpismi a úlohami vyplývajúcimi z politiky EÚ ako: zlepšenie výkonu poľnohospodárskych podnikov, modernizáciu poľnohospodárskych podnikateľských subjektov a zvýšenie ich účasti na trhu. Poradca pre pôdohospodárstvo poskytuje špeciálne alebo terénne poradenstvo podľa svojho zamerania. V prípade špeciálnych poradenských činností ide o úkony vyplývajúce z jeho profesijného zamerania (ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo, plemenárstvo, osivárstvo a pod.). V prípade terénneho poradenstva ide o povinnosti na úrovni poľn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
500057/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o odbornej spôsobilosti pôdohospodárskeho poradcu podľa zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 6 písm. c)
Poznámka: V zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe).

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax 24 mesiacov v prípade VŠ vzdelania, v prípade SŠ vzdelania prax 60 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132018
ESCO
396,397
SK NACE Rev. 2
A01,A02,A03
CPA 2015
A01,A02,A03
Príslušnosť k povolaniu
2132018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce systém poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zákon č. 280/2017 Z. z. - Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy poskytovania poradenstva o možnostiach poskytnutia pomoci z programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady precízneho hospodárenia na pôde
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
postupy terénneho poradenstva v pôdohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy špeciálneho poradenstva v pôdohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločná poľnohospodárska politika na Slovensku v rokoch 2023-2027 - intervenčná stratégia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dostupné služby v oblasti pôdohospodárskeho poradenstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Špeciálne a terénne poradenstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postup pri poskytovaní odborných konzultácií a poradenskej činnosti v oblasti pôdohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
trendy z oblasti pôdohospodárskeho poradenstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti pôdohospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie spôsobov skladovania surovín v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva v oblasti vzdelávania na úseku pôdohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne poľnohospodárstvo
7
sledovanie trendov z oblasti pôdohospodárskeho poradenstva a implementácia výsledkov do praxe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
poskytovanie špeciálneho poradenstva v pôdohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie terénneho poradenstva v pôdohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov precízneho hospodárenia na pôde
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.