Sokoliar - biologická ochrana majetku

Sokoliar - biologická ochrana majetkuSokoliar - biologická ochrana majetku cvičí a pripravuje sokoliarske dravce do služby v rôznych oblastiach, ako sú napr. poľnohospodárstvo, lesníctvo, letiská. Zabraňuje škodám veľkého rozsahu na poľnohospodárskych plodinách (vinice, sady), alebo napr. aj v semenných sadoch borovice limby. Zabezpečuje bezpečnosť letovej prevádzky na civilných a vojenských letiskách a v neposlednom rade ochranu zdravia a ľudských životov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
500056/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKSokoliar
ENFalconer
DEFalkner
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Sokoliarska skúška podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 60 ods. 4)
Poznámka: Občan SR, člen SPK, ktorý chce používať pernaté dravce a sovy na sokoliarske účely, musí úspešne vykonať sokoliarsku skúšku u organizácie, ktorú vykonávaním sokoliarskej skúšky poverila Slovenská poľovnícka komora v zmysle platného Zákona o poľovníctve. Každý uchádzač pred vykonaním sokoliarskej skúšky musí absolvovať minimálne jednoročnú sokoliarsku prax u aktívneho, skúseného sokoliara, kde nadobudne praktické vedomosti v oblasti starostlivosti o pernaté dravce a sovy, ich výcviku, výrobe sokoliarskych pomôcok a lovu s dravcami. Pri podávaní prihlášky za kandidáta sokoliarskeho klubu, ktorú uchádzač predkladá výboru klubu, musí písomne nahlásiť meno a priezvisko sokoliara, u ktorého bude vykonávať sokoliarsku prax a výbor klubu musí tohto školiteľa schváliť.

Poľovnícka skúška podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 50)
Poznámka: Kurzy pre získanie poľovného lístka sú spravidla organizované v pravidelných intervaloch konkrétnymi pobočkami Obvodnej poľovníckej komory (OPK). Na kurz sa uchádzač prihlasuje individuálne prostredníctvom záväznej prihlášky, pri podaní prihlášky zároveň uvádza poľovnícke združenie resp. poľovnícku spoločnosť, kde bude vykonávať praktickú prípravu na kurz. Kurz sa vykonáva v zmysle skúšobného poriadku vyhlášky 344/2009 Z.z., po úspešnom ukončení kurzu nasleduje skúška z poľovníctva.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Zbrojný preukaz skupiny D (držanie zbrane a streliva na poľovné účely) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín (§ 3) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: U sokoliara, ktorý je už minimálne 5 rokov aktívny sokoliar.
ISCO-08
6129
SK ISCO-08
6129003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
6129003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: História sokoliarstva na Slovensku a vo svete.
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne aspekty sokoliarstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Právne predpisy platné na Slovensku aj v Európskej únii - poľovnícky zákon a jeho vyhlášky, zákon o ochrane prírody a krajiny a jeho vyhlášky, platné zákonne predpisy a normy EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
3
znalosť CITES
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, metódy a postupy dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy biologickej ochrany
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Biologická ochrana sa aplikuje na semenné sady limby a borovice, dopravné objekty - civilné a vojenské letiská, polia, vinice, sady, mestá, parky, industriálne priestory, haly a pri ochrane sôch.
Perspektíva: Aktuálna
3
etológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Etológia dravých vtákov. Vedomosti o všeobecno-biologických základoch a zákonitostiach správania živočíchov. Porovnávacie skúmanie správania zvierat a človeka.
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia dravcov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kostra, svalstvo, močová a pohlavná sústava, kožná sústava a perie, tráviaca sústava a zásady správnej výživy, dýchacia sústava a využívanie vzdušných vakov, krv a obehová sústava, nervová sústava, zmyslové ústroje.
Perspektíva: Aktuálna
3
charakteristika dravcov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Systematický prehľad druhov, historické a novodobé rozdelenie dravcov, charakteristika rodu Jastrab a jeho druhy, charakteristika rodu Sokol a jeho druhy, charakteristika rodu Orol a jeho druhy.
Perspektíva: Aktuálna
3
choroby dravých vtákov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Prevencia pred chorobami, základné znaky zdravého a chorého dravca, rozdelenie chorôb a ich charakteristika.
Perspektíva: Aktuálna
3
poznatky o umiestnení dravcov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Jednotlivé druhy posedov, sokoliareň, karanténna miestnosť.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy výcviku sokoliarskeho psa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metódy výcviku a nasadenia sokoliarskeho psa pri love a biologickej ochrane.
Perspektíva: Aktuálna
3
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
rádiotelemetria
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie rádiotelemetrie v sokoliarstve pri zblúdení dravca.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
možnosti využitia GPS systémov v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poznatky o výstroji dravca a sokoliara
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koža, dĺžce, pútka, obratlíky, sokoliarske čiapočky, rukavica, vesta.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby výcviku dravých vtákov a spôsoby lovu s nimi
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Podstata sokoliarskeho výcviku, prenášanie, nosenie a preprava sokoliarskych dravcov, ovládanie sokoliarskeho dravca, kondícia a kŕmenie sokoliarskych dravcov.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy kontroly čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady starostlivosti o dravé vtáky
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ustajnenie dravca, jeho napájanie a nároky na krmivo.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zabezpečovania hygieny prostredia, vrátane metód dezinfekcie, sterilizácie, dezinsekcie a deratizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Priestory na chov vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
delostrelecká technika, strelné zbrane
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Manipulácia so strelnými zbraňami a strelivom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie legislatívy dohovoru CITES
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedieť vyplniť žiadosť o vydanie CITES.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na sokoliarstvo a biologickú ochranu
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Ovládanie právnych predpisov ochrany prírody a životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia jednotlivých metód a postupov biologickej ochrany v závislosti od prostredia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Biologická ochrana s dravcom v závislosti od toho, akú plodinu alebo majetok chráni.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia a dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ovládanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
výcvik a lov s dravými vtákmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s chorým dravcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základná manipulácia s chorým dravcom, poskytnutie základnej veterinárnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie jednoduchého a hrazdového sokoliarskeho uzla
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V súvislosti s ustajnením a umiestnením dravca.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba sokoliarskej výstroje
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Samostatná výroba výstroja pre dravca aj sokoliara.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov na chov vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Údržba, čistenie a dezinfekcia chovných priestorov dravcov.
Perspektíva: Aktuálna
3
umiestňovanie dravcov na posedy, hrazdy, oblúky
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia a použitie pridelenej techniky, osobnej zbrane a prideleného zbraňového systému s príslušnou muníciou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
napájanie a kŕmenie vtákov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kŕmenie a napájanie dravých vtákov.
Perspektíva: Aktuálna
3
výcvik psov v súlade s cieľom využitia psa
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Výcvik sokoliarskeho psa v poli, v lese. Ovládanie jednotlivých druhov výcvikov a cvikov, ktoré pes potrebuje pre svoju prácu a následnú poľovnú upotrebiteľnosť, ktorá sa získava na jednotlivých skúškach poľovných psov.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Použitie pri výcviku, love a biologickej ochrane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
3
ovládanie rádiotelemetrie a GPS zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Práca s vysielačom, prijímačom a GPS na určenie polohy dravca.
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie zásad pri manipulácii, nosení a používaní zbrane
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Chladné zbrane
Výzbroj
Pyrotechnika
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.