Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb

Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služiebRiadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb riadi, koordinuje a usmerňuje výkon v oblasti strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany v rámci spoločnosti (bezpečnostnej agentúry). Vykonáva dohľad nad náročnými a zložitými prípadmi výkonu pátrania po osobách a veciach a pri získavaní, dokumentovaní a spracúvaní relevantných údajov. Usmerňuje výkon strážnych a detektívnych služieb a vlastnej ochrany. Dohliada na efektívnosť a racionálnosť využívania síl a prostriedkov spoločnosti (bezpečnostnej agentúry). Schvaľuje plány, koordinuje a vykonáva kontrolu výkonu v rámci spoločnosti (bezpečnostnej agentúry). Schvaľuje zaradenie osôb do detektívnych tímov a plány detektívneho objasňovania náročných a zložitých prípadov. Riadi spoluprácu s ďalšími subjektmi pri plnení úloh bezpečnostnej agentúry, schvaľuje dokumentáciu pre konanie pred súdom alebo správnym orgánom, vykonáva kontrolu správnosti a úplnosti vedenia evidencie výkonu v oblasti strážnych a detektívnych s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
500034/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKBezpečnostný manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Poznámka: Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§19 - 20).

Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: Alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15).

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „CIT“) podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 20)
Poznámka: Len v prípade, že takúto činnosť vykonáva.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 72 mesiacov.
Poznámka: V oblasti bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.
ISCO-08
1349
SK ISCO-08
1349002
ESCO
66
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
1349002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy pri získavaní a spracovaní informácií o vzdelávacích ponukách ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre podnikateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby zabezpečenia aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a techniky riadenia informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy informačnej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy detektorov zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy, metódy a prostriedky súkromnej detektívnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy projektovania komplexných bezpečnostných systémov organizácií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súkromné detektívne služby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koncipovanie kurzov ďalšieho profesijného vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie metód vyučovania v oblasti ďalšieho profesijného vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektovanie vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania, stanovovanie a plánovanie personálneho a materiálno-technického zabezpečenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie spôsobov napájania chránených objektov na bezpečnostné systémy regiónov a organizácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti v oblasti strážnych služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie komplexných projektov objektovej, personálnej a dátovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov efektívnej ochrany majetku a osôb, stanovovanie požiadaviek na materiálne a personálne zdroje, kalkulácia nákladov spojených so strážením
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a schvaľovanie periodických informácií o stave bezpečnosti objektov, analýz bezpečnostnej situácie a pod.
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie komplexnej bezpečnosti a ochrany osôb a objektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti zmien a hliadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza potrieb v oblasti prípravy bezpečnostných pracovníkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
expertná, poradenská a prednášková činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie klienta/úradu/štátu pri rokovaniach s fyzickými a právnickými osobami, so štátnymi alebo inými orgánmi, v správnom konaní, v občianskom súdnom konaní a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie základnej a zdokonaľovacej odbornej prípravy, rekvalifikácie a výcviku, zaučenia a zácviku zamestnancov v oblasti bezpečnostných služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
5
riadenie bezpečnostných pracovníkov a ich zaraďovanie do zmien
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie podriadených zamestnancov stráženia a ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Komplexné riadenie spoločnosti poskytujúcej služby súkromnej bezpečnosti podľa Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizačné zabezpečovanie ochrany organizácie v oblasti majetku, personálu, informácií a dát
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia práce a riadenie pracovnej skupiny alebo malého detektívneho, kriminalistického alebo bezpečnostného technického laboratória
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia nasadzovania pracovníkov, technických a dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.