Agromechatronik

AgromechatronikAgromechatronik plánuje a vykonáva údržbu, opravy, testovanie a diagnostiku, predpredajný servis a montáž doplnkovej výbavy strojov a zariadení využívaných v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a komunále. Tieto činnosti je schopný vykonávať aj na motorových vozidlách a záhradnej technike. Agromechatronik pracuje v priamom kontakte so zákazníkom v dielňach dodávateľov techniky ale aj priamo na mieste nasadenia strojov a zariadení. Je tiež schopný obsluhovať vysokovýkonné zložité stroje v agro sektore. Agromechatronik je schopný samostatne ale aj tímovo pracovať s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s vysokou kvalitou a orientáciou na spokojnosť zákazníka. Ovláda základy agrotechniky, postupov pri pestovaní poľných plodín a chove hospodárskych zvierat. Samostatne si zabezpečuje informácie o najnovšom stave prevádzky, výbavy a opravárenských postupov strojov a zariadení. Plánuje, vyhodnocuje a dokumentuje svoju prácu. Je schopn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
500033/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná odborná prax - v rámci štúdia v odbore Agromechatronik podľa študijného plánu
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233011
ESCO
2274
SK NACE Rev. 2
A01,C33
CPA 2015
A01,C33
Príslušnosť k povolaniu
7233011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Smart zariadenia a technológie
4
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup montáže, demontáže skupín, celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
regulačná a automatizačná technika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia o poľnohospodárskej technike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy pre poľnohospodárske stroje a traktory
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky presného poľnohospodárstva v riadiacich systémoch vozidiel, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné pojmy a veličiny automatického riadenia poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Digitalizácia, softverizácia
4
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v terminológii, fyzikálnych vzťahoch, základných jednotkách a ich vzájomných súvislostiach
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie technických výkresov v strojárstve a elektrotechnike
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie montáže, demontáže a opráv poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov využitia strojov, údržby a zabezpečovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojov a obnovy ich častí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
kontrola vykonanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
programovanie systémov a zariadení vozidiel a poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: jednoduché
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
4
príprava podkladov potrebných na koordináciu činností pri vybavovaní zákaziek klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie technickej dokumentácie poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné spracovanie a strojové obrábanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie súčastí poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich montáž
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zváranie kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv poľnohospodárskej techniky v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie, údržba a obsluha strojov a zariadení v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojové opracovávanie materiálov na všetkých druhoch poľnohospodárskych strojov alebo mechanizovaných linkách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Smart zariadenia a technológie
4
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
4
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Digitalizácia, softverizácia
4
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
obsluha autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
4
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.