Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo

Špecialista pre precízne poľnohospodárstvoŠpecialista pre precízne poľnohospodárstvo riadi pestovanie rastlín prostredníctvom geografických informačných systémov, usmerňovaním spôsobu spracovania pôdy a celého technologického postupu pestovania, výživy, ošetrovania proti burinám, chorobám a škodcom. Riadenie pestovania rastlín je diferencované podľa biofyzikálnych vlastností pôdy na konkrétnom pozemku a v rámci neho aj podľa vlastností čo najhustejšej siete bodov (stanovíšť) na pozemku s rôznorodosťou pôdnych podmienok (vlhkosť, zásoba živín, typ pôdy) a k tomu prispôsobené hospodárenie (intenzita výživy, pesticídov a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
500031/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPrecision agriculture specialist
ENPrecision farming specialist
SKŠpecialista pre presné poľnohospodárstvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Poznámka: Počas výkonu práce sa odporúča absolvovať certifikované vzdelávanie podľa uvedeného zákona, Modul 02.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax v poľnohospodárskej prvovýrobe. V prípade výkonu znaleckých činností nutná prax podľa požiadaviek Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132017
ESCO
396
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy aplikácie výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mykológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
mechatronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ošetrovania poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
metódy analýzy dát v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
7
dokumentácia súvisiaca so znaleckým posudzovaním
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V odbore Poľnohospodárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
7
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
metódy, spôsoby a technické prostriedky likvidácie nežiaducich organizmov v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
Precízne poľnohospodárstvo
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane identifikácie škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovovania spôsobov a postupov ich likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola skladov poľnohospodárskych surovín a produktov rastlinného pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie znaleckých posudkov, odborných vyjadrení a odborných stanovísk
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V odbore Poľnohospodárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Analýza všetkých dát potrebných pre riadenie pestovania rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri hydroponickom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
7
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie prác pri vertikálnom pestovaní rastlín a v závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
7
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
využitie digitálnych výnosových máp v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
4
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedomostí z biológie, ekológie, parazitológie, chémie, zoohygieny a entomológie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.