Barber

BarberBarber vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o vlasy, bradu, fúzy, vlasovú pokožku a pleť. Diagnostikuje stav vlasov, chlpov a pokožky na hlave. Volí vhodné barberské kozmetické výrobky, správny technologický postup, nástroje, pomôcky, prístroje a zariadenia na konkrétne úkony. Barber vykonáva umývanie, masáž a ošetrovanie pánskych vlasov a pleti, úpravu pánskych účesov, brady a fúzov. Holí, strihá klasické aj módne pánske strihy, vystriháva vzory a ornamenty do pánskych účesov a brady. Farbí a odfarbuje pánske vlasy, bradu a fúzy, trvalo styluje pánske vlasy, aplikuje pánsku kozmetiku. Radí pri voľbe účesu, úprave brady a fúzov, pri starostlivosti o problémové vlasy a starostlivosti o pánsku pleť a ruky. Barber poskytuje nezdravotnú starostlivosť so zameraním na osobnú hygienu a estetické aspekty. Používa bezpečné kozmetické výrobky, nástroje, prístroje a zariadenia, dodržiava hygienické zásady a predpisy bezpečnosti pri práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
500015/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
CSHolič
HUBorbély
ESBarbero
ITBarbiere
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti barberských služieb.
ISCO-08
5141
SK ISCO-08
5141002
ESCO
1908
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5141002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti estetiky, estetického vzhľadu a vkusu. Zásady rozvíjania obrazotvornosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedieť riešiť konfliktné situácie, vedieť navrhnúť možnosti ich riešenia. Princípy psychohygieny. Vplyv pracovného prostredia na človeka.
Perspektíva: Aktuálna
3
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V zmysle Vyhlášky č. 554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia. Pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach a prevádzka zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov v záujme predchádzania vzniku odpadov.
Perspektíva: Budúca
3
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovnoprávne vzťahy upravuje Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzkový poriadok barberského salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V zmysle Vyhlášky č. 554/2007 Z. z. Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť umiestnený na viditeľnom mieste a musí obsahovať:
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
d) návod na použitie prístrojov,
e) zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
f) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
g) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
i) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane príjmu tovaru, vytvárania dopytu a výsledného predaja.
Perspektíva: Aktuálna
3
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Poznatky o anatómii, funkciách a vzhľade kože, vlasov a nechtov, vonkajšie a vnútorné vplyvy na kožu a rôzne chorobné zmeny kože.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy starostlivosti o pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Postupy starostlivosti o pleť a ruky. Zásady starostlivosti pri ďalších úkonoch ako farbenie a úprava obočia, epilácia a depilácia na tvári a ušiach (opaľovanie ohňom), manikúra, masáž rúk aplikácia masiek, zábalov, obkladov na ruky.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy starostlivosti o ruky a prírodné nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť rozdelenia kozmetických výrobkov podľa miesta aplikácie a účelu použitia. Znalosti voľby konkrétneho kozmetického výrobku pre jednotlivé úkony a procedúry.
Perspektíva: Aktuálna
3
módne trendy v účesovej tvorbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
história účesovej tvorby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
typológia zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky vodovej ondulácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zásady prípravy zákazníka. Princípy, význam a technologické postupy vodovej ondulácie na účely určenia vhodných pomôcok, materiálu, nástrojov a výrobkov. Zásady hygienických a bezpečnostných predpisov pri vodovej ondulácii.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy ondulácie železom a elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zásady prípravy zákazníka. Princípy, význam technologických postupov ondulácie železom na účely určenia vhodných pomôcok, materiálu, nástrojov a výrobkov. Zásady hygienických a bezpečnostných predpisov pri ondulácii železom.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologický postup povrchového čistenia pleti a druhy čistiacich prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky holenia a úpravy brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zásady prípravy zákazníka, znalosti technologických postupov holenia a úpravy brady a fúzov. Znalosti ohľadom určenia vhodných pomôcok, materiálu, prístrojov a výrobkov. Zásady hygienických a bezpečnostných predpisov pri holení a úprave brady a fúzov.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky farbenia pánskych vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky odfarbovania a melírovania vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky náročných a špeciálnych úprav pánskych účesov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Techniky ako napríklad: tvarovanie, vyholovanie kontúr elektrickým strojčekom a britvou (Lineap), nožnicový výtrat (Scissor Fade), vystrihávanie a vyholovanie rozličných tvarov, ornamentov vo vlasoch a brade (Hair Tattoo), linkovanie brady atď. Znalosť vhodných pomôcok, materiálu, prístrojov a výrobkov. Zásady hygienických a bezpečnostných predpisov pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a zásady strihania vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosti techník strihania vlasov nožnicami, britvou a elektrickým strojčekom. Druhy strihov vlasov, napr. klasický strih, strih na ježka, plastický strih, tupý strih, kombinovaný strih, polodlhé a dlhé pánske strihy, módne strihy, nástrihové techniky, fade, pompadur strih atď. Zásady strihania detí. Zásady čistenia a údržby prístrojov a nástrojov. Hygienické a bezpečnostné predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a princípy poradenstva v rámci voľby vhodného účesu, starostlivosti o vlasy, bradu, fúzy a pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlasové náhrady a doplnky pre mužov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť problematiky alopécií (vypadávania vlasov). Zásady riešenia s využitím vlasových náhrad a doplnkov pre mužov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy masáže pokožky hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Charakteristika a popis jednotlivých druhov masáže pokožky hlavy. Ich význam a účinky.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady umývania vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosť technologického postupu pri umývaní a ošetrovaní vlasov, brady a fúzov. Príprava zákazníka pred umývaním. Druhy kozmetických výrobkov na umývanie a regeneráciu vlasov, chlpov a vlasovej pokožky. Rozdiely medzi klasickým holičským umývaním vlasov v predklone od bežného umývania vlasov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a techniky trvalého stylingu pánskych vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Metódy a techniky na určenie druhov preparácie vlasov. Zásady použitia preparačných a ustaľovacích roztokov a pracovných postupov. Znalosti hygienických a bezpečnostných predpisov pri trvalom stylingu vlasov.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy diagnostiky vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Správne princípy diagnostiky umožňujú čo najefektívnejší výber vhodných vlasových výrobkov, technologických postupov, nástrojov, pomôcok a použitie prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady ošetrovania a regenerácie vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zásady prípravy zákazníka, princípy, význam a technologické postupy pri ošetrovaní a regenerácii vlasov, brady a fúzov. Znalosť vhodných pomôcok, materiálu, prístrojov a výrobkov. Zásady hygienických a bezpečnostných predpisov pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
charakteristika barberských prístrojov, nástrojov, pomôcok a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosti funkcie, spôsobov použitia, bezpečnosti a hygieny pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky farbenia a tvarovania obočia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Barber vo svojej kompetencii nemá farbenie rias (ako to je pri kozmetikovi) ale len obočia.
Perspektíva: Aktuálna
3
náparky a spôsoby zmäkčovania pleti, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etický kódex a kódex práce podnikateľa pracujúceho v službách starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady, metódy a postupy dekontaminácie plôch, predmetov, nástrojov, pokožky, rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a metódy použitia peelingov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. mechanické, chemické, enzymatické.
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.
Perspektíva: Aktuálna
3
kožné choroby, príčiny a prejavy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosti príčin a prejavov kožných chorôb, najmä vlasov, pokožky hlavy a rúk za účelom zamedzenia prenosu nákazy z/na vnímavého jedinca, t. j. na zákazníka, personál a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kožné anomálie a odchýlky od normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zásady etického prístupu k zákazníkom. Podľa typológie zákazníka zvolenie vhodného postupu (vrátane krízovej komunikácie v prípade medializovania problému).
Perspektíva: Aktuálna
3
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Definícia, rozdelenie a popis osobných ochranných pracovných prostriedkov. Tým sa rozumie prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva. Napríklad rukavice, okuliare, respirátor, ochranná obuv, odev a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V zmysle platnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie prevádzkového poriadku pri poskytovaní barberských služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie etického kódexu poskytovateľa osobných služieb v rámci starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dekontaminácia a základné protiepidemiologické postupy v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Voľba postupov práce pri mechanickej očiste, dezinfekcii, sterilizácii.
Perspektíva: Aktuálna
3
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpoznávanie a vyhodnocovanie kožných anomálií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
efektívne hospodárenie s pracovnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpoznávanie prejavov kožných chorôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie metód a základných kritérií pri posúdení vlasov a vlasovej pokožky zabezpečí správnu diagnózu, ktorá umožní čo najefektívnejší výber technologických postupov, výber vhodných kozmetických výrobkov a použitie vhodnej prístrojovej techniky a pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie poradenských služieb pri voľbe účesu a starostlivosti o vlasy, bradu, fúzy a pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozvíjanie estetického cítenia, obrazotvornosti na základe typológie zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia peelingových procedúr
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vlasových kozmetických výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Voľba a aplikovanie vhodných kozmetických výrobkov na vlasy, chlpy, pokožku a ruky.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a regenerácia vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vykonávanie najvhodnejších ošetrení na regeneráciu vlasov, brady a fúzov.
Perspektíva: Aktuálna
3
umývanie vlasov, vlasovej pokožky, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie barberských prístrojov, nástrojov, pomôcok a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Voľba a použitie vhodných barberských prístrojov, pomôcok a zariadení v technologickom postupe s ohľadom na špecifiká konkrétneho zákazníka. Zhodnotenie kontraindikácií, dodržiavanie hygieny a BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej predlekárskej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie vlasov nástrojmi a prístrojmi na strihanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie vlasov elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie vlasov vlasovou preparáciou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie módnych trendov v účesovej tvorbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava vlasov technikami vodovej ondulácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
depilácia a epilácia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové čistenie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
naparovanie a zmäkčovanie pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane brady a fúzov.
Perspektíva: Aktuálna
3
masáž vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vedomostí z oblasti dermatológie do praxe
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prax a kompetencie so zameraním najmä na hlavu, krk, ruky.
Perspektíva: Aktuálna
3
holenie a úpravy brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
farbenie pánskych vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vrátane farbenia (tvarovania) obočia.
Perspektíva: Aktuálna
3
odfarbovanie a melírovanie vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie náročných a špeciálnych techník úpravy pánskych účesov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a použitie vlasových náhrad a doplnkov pre mužov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Použitie vlasových náhrad a doplnkov, buď krátkodobo alebo dlhodobo - na niekoľko týždňov. Maskujú sa nimi nedostatky na hlave, ako napríklad plešivosť, jazvy, popáleniny atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a aplikácia pleťových masiek a zábalov, sér, krémov, ampúl
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dekontaminácia pracovného prostredia, nástrojov a pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekcia, mechanická očista a sterilizácia pracovných nástrojov, pomôcok a pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
3
práca s materiálom, energiou, vodou, odpadom a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
práca s registračnou pokladnicou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia marketingových nástrojov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.