Podológ

PodológPodológ vykonáva profesionálnu zdravotnú starostlivosť o chodidlá semikritických klientov/pacientov, t. j. klientov/pacientov s rôznymi chorobnými prejavmi na chodidlách (napr. patogénom postihnutá koža chodidiel a nechtov, zarastené nechty spojené so zápalom alebo hnisaním, klienti s porušenou biomechanikou chôdze) alebo klientov/pacientov s celkovými ochoreniami vplývajúcimi na kvalitu kože alebo s predĺženou dobou liečenia prípadných chronických rán na chodidlách (napr. u diabetikov, pacientov s ťažkou cievnou nedostatočnosťou, pacientov so zníženou imunitou a pod.). Podológ ošetruje semikritických klientov/pacientov s obmedzeným, porušeným alebo chýbajúcim vnímaním bolesti, tlaku, poranenia, chladu, tepla, obmedzenou obranou tela voči infektom, ktorá je spôsobená chorobou a/alebo terapiou a predstavuje spolu s obmedzeným prekrvením tkaniva riziko, že vzniknuté poranenia sa budú hojiť zle alebo sa už vôbec nebudú hojiť a povedú k amputácii. Podológ ošetruje chodidlá a nechty na n...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
500002/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEPodolog
ENPodologist, chiropodist
Odporúčaná úroveň vzdelania
N
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: 24 mesiacov je prax v rámci štúdia na strednej zdravotnej škole.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
5142011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia podriadených zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
online objednávanie a evidencia zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Anatómia kože, funkcie kože, adnexá kože, choroby nechtov a kože, choroby celkové prejavujúce sa na koži chodidiel, choroby venerické.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy starostlivosti o chodidlá a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vedomosti o metódach a postupoch ošetrovania chodidiel a nechtov postupmi mokrej, suchej a kombinovanej techniky ošetrenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri korekciách zarastajúcich nechtov na nohách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vedomosti rôznych technologických postupov korigovania nechtov na nohách
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zloženie, vlastnosti, účinky, použitie a skladovanie používaných kozmetických výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri ošetrovaní chodidiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy ošetrenia kože chodidiel s prihliadnutím na konkrétny zdravotný stav klienta/pacienta a možnosti polohovania klienta/pacienta pri ošetrení
Perspektíva: Aktuálna
4
korekčné metódy pre zarastajúce nechty, vysoké nechtové valy a deformované nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy čistenia nechtových valov, podbrusovania nechtov v nechtových valoch, vystrihovania vrastených nechtov do valov, aplikácie sulcus protektorov a rôznych typov tamponád; techniky tamponádovania a drenovania nechtových valov, aplikácia tejpov na odtiahnutie nechtových valov - band aid technika, zástrihu nechtov, aplikácie nechtových špon
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup mokrej techniky ošetrenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologický postup mokrej techniky ošetrenia, použitie indikácie a kontraindikácie kúpeľov a zmäkčovacích výrobkov, rozdelenie a použitie jednotlivých druhov a typov nástrojov na ošetrenie nechtov, okolia nechtov a kože chodidiel s prihliadnutím na konkrétny úkon.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup suchej - prístrojovej techniky ošetrenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologický postup suchej - prístrojovej techniky ošetrenia; typy a druhy frézok, ich použitie v praxi, technologické obmedzenia použitia jednotlivých druhov frézok, stavba podologického prístroja a jeho špecifiká na použitie v podologickej praxi.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup kombinovanej techniky ošetrenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologický postup kombinovanej techniky ošetrenia; účinky, použitie indikácie a kontraindikácie kúpeľov a zmäkčovacích výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
podologické prístroje a nástroje
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy a spôsoby používania profesionálnych pomôcok, prístrojov a zariadení používaných v prevádzkach podológie, napr. rotačná fréza pre podologické ošetrenia, dezinfekčná vanička, ultrazvukový čistič, elektrické kreslo pre klienta, horúcovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou, autokláv, ozónový dezinfikátor na obuv a iné.
Perspektíva: Aktuálna
4
povolené a zakázané úkony v podológii
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kompetencie práce podológa

• Povolené úkony v podológii
o ošetruje nechty a okolie nechtov, hyperkeratózu kože semikritických klientov/pacientov
o ošetruje zarastanie nechtov do štádia 2a a 2b členenia zarastenia nechtov podľa WHO, pričom spolupracuje s chirurgom alebo dermatológom
o vykonáva odber biologického materiálu pre mikrobiologické vyšetrenie a určenie patogénov (bez zásahu do integrity kože)
o na zarastený necht podológ aplikuje špony vrátane špon drôtených, ktoré môžu mierne porušiť pri osadení integritu kože
o ošetruje zarastené nechty pravidelným čistením nechtového okolia spolu s lavážovaním lavážnymi roztokmi pre zníženie kontaminácie tkaniva patogénmi, tamponádovaním, drenážovaním a riadením rastu nechtu
o vystrihovanie spikúl nechtov z nechtových valov vo viditeľnej oblasti nechtového valu
o poskytuje edukačnú činnosť s prevenciou recidív zarastajúcich nechtov
o zbrusuje tvrdý keratín patogénom napadnutého nechtu a nánosy hyperkeratózy z okolia nechtu tak, aby liečivá podľa preskripcie dermatológa/chirurga, mohli správne účinkovať
o poskytuje edukáciu o celkovej dekontaminácii pacienta s patogénom napadnutého nechtu alebo kože chodidla v priebehu liečivého procesu
o zbrusuje hyperkeratotický nános v okolí bradavíc bez zásahu do integrity kože na chodidlách a spolupracuje s dermatológom pri liečení pacienta
o upravuje, dekontaminuje a pripravuje rôzne mechanicky a rodovo poškodené nechty
o aplikuje na poškodené nechty protetický materiál tak, aby bola obnovená oporná funkcia prstov na nohách – aplikácia vrátane aplikácie na nechtové pahýle s výrazne spomaleným rastom a trvalou deformáciou nechtového keratínu, nechtového lôžka a nechtového matrixu
o vyrába podľa individuálnej potreby klientov/pacientov odľahčujúce korektory na prsty zo silikónových materiálov
o popisuje biomechanické poruchy dolných končatín vplývajúce na celkové držanie tela
o odporúča možnosti pasívnej korekcie formou individuálnych vložiek do topánok alebo aktívne korekcie formou cvičenia u fyzioterapeuta alebo lekára fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
o odoberá merný list pre zadanie výroby individuálnych vložiek do topánok pre certifikovanú protetickú dielňu
o edukuje klienta/pacienta o správnom vložení individuálnych alebo sériovo vyrobených vložkách do topánky
o vydáva individuálne vyrobené vložky do topánok klientovi/pacientovi, ktorému zadával výrobu vložiek v certifikovanej protetickej dielni
o aplikuje odľahčujúce a regeneračné okluzívne podologické zábaly (odľahčenia, prekrytia)
o postupmi mokrej a/alebo kombinovanej techniky ošetrenia zmäkčuje kožu, skracuje nechty, upravuje ich do rôznych tvarov u semikritických klientov/pacientov, ktorých zdravotný stav umožňuje použitie tejto technológie ošetrenia
o suchou – prístrojovou technikou brúsi a vyhladzuje pokožku chodidiel pomocou podologickej brúsky s odsávaním frézami rôznej veľkosti a zrnitosti, skracuje nechty, upravuje ich do rôznych tvarov
o vedie dokumentáciu pre ochranu zdravia a osobných údajov
o v prípade potreby poskytuje prvú pomoc
o vo svojej praxi používa kozmetické, liečivé výrobky a výrobky na lokálne - povrchové znecitlivenie kože určené pre podologickú prax
o poskytuje ošetrenie nôh semikritickým klientom/pacientom, potivej nohy napadnutej patogénom, nohy s ortopedickým, mechanickým alebo poúrazovým poškodením
o poskytuje hĺbkové odstraňovanie kurích ôk (bez narušenia integrity kože)
o znižuje hrúbku prírodného nechta tak, aby bola obnovená prirodzená biomechanika chôdze
o ošetruje nohy diabetikom a klientom/pacientom s inými celkovými ochoreniami vplývajúcimi na zmenu vnímania tlaku, bolesti, tepelných zmien či zmeneným postupom hojenia prípadných rán
o ovláda manažment diabetickej nohy v intenciách edukácie a prevencie vzniku a rozvoja syndrómu diabetickej nohy, pričom úzko spolupracuje s diabetológom, angiológom a chirurgom špecializujúcim sa na liečenie chronických rán
o ošetruje chodidlá klientom/pacientom so syndrómom diabetickej nohy, ktorý má plne zhojené rany
o vykonáva odborné poradenstvo v súvislosti so starostlivosťou o nohy semikritických klientov/pacientov v domácom prostredí, v súvislosti s nosením správnej obuvi a použitím ortopedických pomôcok pri ortopedických deformitách
o vedie zdravotnú dokumentáciu a evidenciu semikritických klientov/pacientov

• Zakázané úkony v podológii
o ošetrenie, ktoré primárne vedie k porušovaniu integrity kože
o vyrezávanie zarastených nechtov alebo vystrihovanie nechtov v nechtových valoch – parciálne ablácie, plastiky nechtového valu alebo vykonávanie Emmeretovej metódy či inej chirurgickej metódy ošetrenia zarasteného nechtu
o vyrezávanie, vypaľovanie alebo iné odstraňovanie bradavíc z kožného povrchu spojené s porušením integrity kože
o ošetrovania chodidiel klientom/pacientom s otvorenými ranami v miestach ošetrenia
o ošetrovania kritických klientov/pacientov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy starostlivosti o chodidlá semikritických pacientov v domácom prostredí
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Edukácia klientov/pacientov ako sa doma starať o nohy, postupy domácich ošetrení, použitie bezpečnej kozmetiky na ošetrenie pokožky nôh konkrétneho klienta/pacienta

Podrobná charakteristika semikritického klienta/pacienta:
˗ klient/pacient s ochorením látkovej výmeny (napr. diabetes mellitus s polyneuropatiou, sklerodermiou, atď.)
˗ klient/pacient s reumatoidným ochorením (napr. chronická polyartitída)
˗ klient/pacient s poruchami prekrvenia (cievne a žilové)
˗ geriatrický klient/pacient
˗ klient/pacient s neurologickými ochoreniami (napr. polyneuropatia, ochrnutia, skleróza multiplex, poliomyelitis, obrna, atď.)
˗ klient/pacient s medikamentóznou liečbou (napr. lieky znižujúce imunitu, proti zrážaniu krvi, kortizónové prípravky)
˗ klient/pacient s krvácavou chorobou (hemofília) a sklonom ku krvácavosti (hemoragická diatéza)
˗ klient/pacient s infekčnými chorobami (s vyvolávateľmi MRSA, Pseudomonas aeruginosa)

Patologické príčiny rizikovosti semikritického klienta/pacienta sú:
˗ cievne a žilové obmedzenia: periférne cievne ochorenie od štádia 2 podľa WHO, chronická žilová nedostatočnosť
˗ rôzne ochorenia obehového systému so zvýšeným rizikom porúch hojenia rán a infekcií (napr. Bürgerova choroba, Raynaudova choroba, atď.)
˗ dlhodobá alebo trvalá antikoagulačná liečba
˗ neurologické faktory: polyneuropatia (napr. pri diabetes mellitus, alkoholizme, polyartritíde, atď.), tetraplégia, paraplégia, hemiplégia, skleróza multiplex, stav po poliomyelitis/obrna
˗ ochorenia s následným oslabením organizmu (zvýšené riziko infekcie): nefropatia (napr. pacienti odkázaní na dialýzu), onkologickí pacienti, samostatné vírusové ochorenia (napr. AIDS, hepatitída, atď.)
˗ ochorenia vyžadujúce imunosupresívne lieky: stav po transplantácii orgánov, ožarovanie alebo chemoterapia
˗ ochorenia reumatoidného spektra
˗ alergie
˗ pacienti dlhodobo užívajúci lieky, ktoré spôsobujú vlečúce sa hojenie rán: kortizóny, lieky na reumatoidné ochorenia, pacienti s antikoaguláciou
˗ iné patológie: krácavá choroba (hemofília) a sklon ku krvácavosti (hemoragická diatéza)
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy výroby individuálnych korektorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby individuálnych korektorov
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály na výrobu individuálnych korektorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vedomosti o materiáloch, ich vlastnostiach a spôsoboch použitia na výrobu individuálnych korektorov
Perspektíva: Aktuálna
4
špecializované technológie základných podologických vyšetrovacích metód u pacientov s diabetom
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Znalosti a vedomosti o podologických vyšetrovacích metódach, spôsoby prevedenia a evidencie aktuálneho zdravotného stavu pacienta s diabetes v prevádzkach podológie
Perspektíva: Aktuálna
4
podologická oklúzia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia oklúzií na odľahčenie miest vysokého tlaku ako profylaxia diabetických alebo iným ochorením náchylných ulcusov, regenerácia ragádov, odľahčenie bradavíc pre ďalšie liečenie u dermatológa, oklúzie ako prípravný proces pre následnú liečbu mykóz nechtov u dermatológa, prípravná fáza pred aplikáciou okluzívneho zábalu.
Perspektíva: Aktuálna
4
podologické korekčné technológie poškodených nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Technologické postupy rôznych metód korekcií nechtov bez invázie do integrity kože
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti lokálnej anestézy v podológii
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikácia lokálnych anestetík (neinjekčných) v praxi podológa (Lidokain sprej, Mesokain gél, Tetrakain a podobne), miesta a spôsoby aplikácie lokálnych anestetík (neinjekčných), účinky lokálnych anestetík (neinjekčných). Kontraindikácie a indikácie lokálnej anestézy. Aplikácia lokálnych anestetík podľa preskripcie lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Všeobecné zásady prvej pomoci; sústava prvej pomoci, postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci; uvoľňovanie a základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, odsun a transport postihnutých
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosti dekontaminačného postupu kože, zranení, plôch, povrchov a nástrojov a vzduchu podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia nohy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Teoretické východiská o anatómii a fyziológii chodidiel
Perspektíva: Aktuálna
4
patofyziológia dolnej končatiny a chodidla a možnosti kompenzácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - cievneho pôvodu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Choroby venózneho, arteriálneho pôvodu a choroby mikrocirkulácie
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment diabetickej nohy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Dispenzarizácia klientov/pacientov s diabetes mellitus a klasifikácia daného zdravotného stavu klienta/pacienta
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - mechanického pôvodu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Hyperkeratotické stavy chodidiel
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - termického pôvodu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o chorobách dolných končatín a ich prejavoch spôsobených teplom a chladom
Perspektíva: Aktuálna
4
choroby dolných končatín - aktinického pôvodu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o chorobách a prejavoch ochorení dolných končatín spôsobených ožiarením
Perspektíva: Aktuálna
4
poúrazové poškodenia dolnej končatiny a chodidla a konzervatívne možnosti kompenzácií
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o protetických pomôckach na kompenzáciu poúrazových poškodení dolnej končatiny
Perspektíva: Aktuálna
4
klinika chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Klinika chorôb
Perspektíva: Aktuálna
4
farmaceutiká používané v podológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zložení, účinkoch a indikáciách farmaceutík (dezinficienciá) povolených pre použitie v podológii. Základné vedomosti o lekárom predpisovaných farmaceutikách pre oblasti zarastené nechty (povrchové formy antibiotickej liečby podľa preskripcie lekára) a mykózy kože a onychomykózy (povrchové formy antimykotických prípravkov podľa preskripcie lekára).
Perspektíva: Aktuálna
4
nechtová protetika pre obnovenie biomechaniky chodidiel
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby rôznych typov protetík, vedomosti o použitých materiáloch na výrobu nechtových protetík, fyziológia pohybu a opornej funkcie nechtu
Perspektíva: Aktuálna
4
nechtové protetické materiály
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Akryl, gél, gél akryl, UV masy, rekonštrukčné materiály na spevnenie nechtov
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup výroby a aplikácie nechtových náhrad
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Nalievacia technnika, technika náhradného nechtu, IMPRO systém výroby nechtovej platničky, negatív a pozitív nechtov, technika sadrovania a tvorby odliatkov
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment nôh pacientov s diagnózou diabetes
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vedomosti o celkovom ochorení diabetes mellitus, manažment a klasifikácia ošetrovania nôh klientov/pacientov s diabetes mellitus, triedenie pacientov s diabetes mellitus vzhľadom na závažnosť komplikácií na dolných končatinách, význam správne prevedenej edukačnej činnosti klientov/pacientov s diabetes mellitus v praxi
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Znalosti z epidemiológie a hygienických predpisov podologickej praxe podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad hygieny v oblasti starostlivosti o nechty a nohy podľa Vyhlášky č. 192/2015 Z. z.
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad hygieny v oblasti starostlivosti o nechty a nohy podľa Vyhlášky č. 192/2015 Z.z., (v doplnení Vyhlášky č. 553/2007 Z. z.), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a kontrola vybavovania objednávok zákazníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time Customer Centricity)
4
vedenie evidencie semikritického pacienta
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vedenie zdravotnej dokumentácie klienta/pacienta v praxi vzhľadom na potreby odborného ošetrenia semikritického pacienta v podologických prevádzkach
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné poradenstvo a edukácia v oblasti starostlivosti o nohy a nechty
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výber vhodnej obuvi, ponožiek, spôsoby šnurovania topánok, používanie korekčných pomôcok
Perspektíva: Aktuálna
4
edukačná činnosť semikritických pacientov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Formy a metódy edukácie semikritických klientov/pacientov vzhľadom na compliance klienta/pacienta, sociálny status a závažnosť ochorenia vplývajúceho na dolné končatiny
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacientov s diabetes
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Edukácia klientov / pacientov s diabetes mellitus o ochorení a správnom životnom štýle - pohyb, strava, dodržiavanie liečby ordinovanej lekárom špecialistom, profylaxia zhoršovania stavu dolných končatín ako celku
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základné zručnosti zásad prvej pomoci; sústava prvej pomoci, postup pri poskytovaní základnej prvej pomoci; uvoľňovanie a základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, odsun a transport postihnutých
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálna starostlivosť o nohy a nechty semikritických pacientov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsoby ošetrenia nôh a nechtov semikritických klientov/pacientov
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia manažmentu diabetickej nohy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia evidencie pacientov s diabetes a klasifikácia daného zdravotného stavu pacienta
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie zarastených nechtov od štádia 2a a 2b členenia poďla WHO
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vystrihovanie, metóda zástrihov, sulcus korektory, podbrusovanie, potreba spolupráce s dermatológom a/alebo chirurgom
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie mykotických nechtov a príprava na liečenie u dermatológa
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vybrusovanie napadnutých miest na nechte, Lacuna metodika prípravy nechtu na liečenie u dermatológa
Perspektíva: Aktuálna
4
popísanie správneho lokomočného vzorca
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Poznanie a popísanie správnej biomechaniky pohybu, fyziológie, patofyziológie pohybu - odchýlky, spolupráca s fyzioterapeutom alebo lekárom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, či ortopédom
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie nechtov na nohách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Tvarovanie pomocou ručných nástrojov a rotačných nástrojov (čistenie nechtových valov, skracovanie nechtov a ztenčovanie nechtov)
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie mozoľov, zhrubnutej kože, kurích ôk a ošetrovanie ragád semikritických pacientov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Správne prevedenie technologických postupov pri ošetrovaní mozoľov, zhrubnutej kože, kurích ôk a ošetrovanie ragád semikritických klientov/pacientov
Perspektíva: Aktuálna
4
odber biologického materiálu na laboratórnu diagnostiku prítomnosti mykózy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsoby odberu, špecifické podmienky pre odber biologického materiálu tak, aby vzorka nebola falošne negatívna, interpretácia výsledkov a odosielanie klienta/pacienta na dermatológiu
Perspektíva: Aktuálna
4
odber biologického materiálu na laboratórnu diagnostiku prítomnosti patogénu v a okolo zarasteného nechtu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Povrchové metódy odberu biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, podmienky správneho odberu materiálu (bez zásahu do integrity kože), interpretácia výsledkov a odosielanie klienta/pacienta k dermatológovi alebo chirurgovi
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba individuálnych korektorov na prsty nôh
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby, aplikácie a edukácia klienta/pacienta o používaní individuálneho korektora
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekcia, mechanická očista a sterilizácia na účely podológie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prevedenie správnych postupov dekontaminácie plôch, povrchov, nástrojov a mobiliáru v prevádzkach podológie
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
organizovanie a prideľovanie práce zamestnancom, kontrola plnenia úloh v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metodická pomoc a poradenstvo podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment podriadených zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia zásad vedenia podriadených zamestnancov
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Podologické pomôcky, nástroje a materiály

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.