Podporný pracovník v zdravotníctve

Podporný pracovník v zdravotníctvePodporný pracovník v zdravotníctve zabezpečuje podporné administratívne a organizačné úkony súvisiace s manažmentom pacienta v zdravotníckom zariadení....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496799/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAdministratívny pracovník v zdravotníctve
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5329
SK ISCO-08
5329002
ESCO
1672
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
5329002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Skenovanie a archivácia zdravotnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady zberu anamnestických údajov pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zberá anamnestické údaje pre účely plánovania hospitalizácie alebo ambulantného vyšetrenia (anamnestické dotazníky)
Perspektíva: Aktuálna
3
klinický výskum
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Asistuje pri klinickom výskume. Podľa pokynu lekára a CRA administruje, dopĺňa a reportuje zložky pacientov zapojených do výskumu.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na štatistickom vyhodnocovaní parametrov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie administratívnych prác v oblasti klinického výskumu a skúšania
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Triedi, kopíruje, robí odpisy údajov, štatisticky vyhodnocuje a inak administratívne podporuje klinické skúšanie na základe pokynu lekára.
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívna činnosť v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Používanie počítačových aplikácií a nemocničného informačného systému, riešenie telefonátov, mailov a korešpondencie, príprava a archivácia administratívnych zdravotníckych podkladov. Administratívna podpora oddelenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie nezdravotníckych informácií príbuzným
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Sprostredkovanie komunikácie medzi pacientom a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s pacientom v rozsahu svojich kompetencií
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažovanie platieb za služby v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Riešenie hotovostných a bezhotovostných platieb, predaj doplnkových služieb.
Perspektíva: Aktuálna
3
organizácia dopravy pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Komunikácia s jednotlivými úsekmi nemocnice, dopravnou zdravotnou službou, sociálnymi zariadeniami, nemocnicami a príbuznými. Vedenie príslušnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
manažment pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Vítanie pacientov, identifikácia pacientov, objednávanie pacientov, plánovanie schôdzok, notifikácie a potvrdenia plánovaných návštev pacientom, podpisovanie súhlasov s pacientom.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.