Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie

Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácieDizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie navrhuje samostatne alebo v tíme, najmä na základe propozícií, koncepty vizuálnej, resp. multimediálnej materializácie obsahu posolstva, ktoré jeho zákazník – investor (objednávateľ) komunikuje iným subjektom – adresátom posolstva. Využíva pritom semiotiku (obrazové príbehy, symboly) a špecifický jazyk výtvarného umenia (kompozícia, farby, písmo, rastre a štruktúry, svetlo, animácia…). Dbá pritom, aby výstupy jeho tvorivej koncepčnej práce v zrealizovanej podobe integrovali vysokú estetickú (výtvarnú) hodnotu, inovatívnosť, autorskú unikátnosť, diferenciačný potenciál (rozpoznanie, zapamätanie) a predovšetkým, aby zabezpečili porozumenie obsahu a cieľov komunikácie. Návrhy konceptuálne tvorí tak, aby napĺňali ich neoddeliteľnú úžitkovú funkciu. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie môže tvoriť návrhy aj z vnútorného impulzu ako reakcie na vlastnú potrebu umeleckej tvorby a ponúkať ich na príslušných trhoch (agentúry, organizá...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496798/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKreatívec vizuálnej komunikácie
SKKreatívec multimediálnej komunikácie
SKVizuálny dizajnér
SKMultimediálny dizajnér
ENVisual designer
ENMultimedia designer
SKGrafický dizajnér
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča najmä pre pozíciu vedúceho tímu, projektu alebo zložitých komunikačných konceptov – napr. technologicky komplikovaných multimédií alebo transkulturálnej, príp. globálnej komunikácie.
ISCO-08
2166
SK ISCO-08
2166007
ESCO
578
SK NACE Rev. 2
M73,M74,R90
CPA 2015
M73,M74,R90
Príslušnosť k povolaniu
2166007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika diel vizuálnych umení - postupy práce s jednotlivými znakmi a ich notáciami pri kreovaní špecifického vizuálneho jazyka v diele, komplexne a efektívne vyjadrujúceho obsah diela (reč produktu); princípy využívania znakov a symbolov v komunikácii (osobitne) bez textových notácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vybrané poznatky zo sociológie relevantné na využitie pri vlastnej práci.
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základy projektového manažmentu; princípy riadenia projektových zdrojov; postupy pre kvalifikované odhady času a nákladov; zásady tvorby projektových plánov a ich racionalizácie (kritická cesta); princípy nastavenia organizačnej štruktúry v organizácii alebo tíme pre efektívnu realizáciu projektu; zásady vedenia a kontroly projektu, riešenia problémov a zmien v projekte; postupy hodnotenia priebehu a výsledkov projektu.
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Manažment zdrojov pri tvorbe umeleckého diela - zásady organizovania zdrojov pri tvorbe umeleckého diela od výskumu (rešeršovania), cez nastavenie realizačných procesov, zapájanie špecialistov a pracovníkov (tímu), definovanie potreby finančných zdrojov – ich rozpočtovania, prerozdeľovania, získavania (fundraising, crowdfunding, crowdinvestment, prípadne crowdsourcing) až po správu údajov a informácií (ochrana, triedenie, hodnotenie, archivovanie, používanie).
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o práci médií a procese prípravy mediálneho obsahu, jeho materializácii pre konkrétne zverejnenie, postprodukcii; rozdiely, príležitosti a riziká mediálneho zásahu na daný segment adresátov v jednotlivých médiách a komunikačných nosičoch; platené a neplatené relácie a mediálna reklama; základné poznatky o tvorbe efektívneho komunikačného mixu.
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Marketing umeleckého diela - prehľad o marketingových analytických nástrojoch, stratégiách a taktikách pre segmentáciu, targeting a pozicioning konkrétneho umeleckého diela na trhu s umením; princípy definovania obsahu a formy umeleckého diela na objednávku – na základe analýzy potrieb, želaní a očakávaní objednávateľa (PRODUCT); postupy pri hodnotení potenciálu príslušného trhu – trhového segmentu, najmä schopnosti primerane platiť za dielo ako tovar – komoditu (postupy analýzy potenciálnych výnosov z obchodu s dielom, PRICE); postupy získavania informácií o preferovanom „mieste“ a spôsobe obchodovania s dielom (PLACE) – zásady definovania možnej podpory predaja a marketingovej komunikácie (PROMOTION); zásady vytipovania konkurenčných subjektov (aj nepriamej konkurencie), bariér a substitučných produktov (efektov) ohrozujúcich uplatnenie umeleckého diela v spoločnosti; postupy práce s faktormi blízkeho a vzdialeného prostredia (PORTROVYCH 5 SÍL a STEEP faktory) a zásady ich využívania v prospech realizácie a uplatnenia umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne aspekty a etika v masovej komunikácii a reklame
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Poznatky spojené s praktickým aplikovaním ustanovení Zákona o reklame, Občianskeho zákonníka a niektorých ústavných zákonov, ako aj etických princípov a kódexov v masovokomunikačných prostriedkoch a reklame (marketingovej komunikácii).
Perspektíva: Aktuálna
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diel vizuálneho umenia - prehľad v autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrane diel; znalosť odlíšenia príslušného spôsobu ochrany diel podľa ich charakteru; poznatky o materializácii a zverejnení diela pre právo priority; relevantné administratívne kroky pri ochrane diel; prehľad v časových a finančných parametroch ochrany diel.
Perspektíva: Aktuálna
4
geometria
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výtvarná geometria - zásady využitia geometrie kriviek a plôch v kompozícii alebo tvarovaní diel vizuálnych umení, vrátane postupov konštruovania a popísania navrhovaných kriviek a plôch matematicky, parametricky na aplikáciu informačnými a výrobnými technológiami; poznatky o transformovaní tzv. voľných kriviek a plôch do geometrickej štylizácie častí kuželosečiek.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Postupy práce so špecializovanými technológiami a príslušnými softvérmi - zásady bezpečného a efektívneho ovládania technológií (prístrojov a nástrojov) a k nim príslušných softvérov na tvorbu (zhotovenie) primárne vizuálne materializovaných obsahov v komunikácii, a to v prezentačnej, printovej i multimediálnej podobe, resp. princípy ovládania podobných technológií na podporu vizuálnej komunikácie audio záznamami, hudbou, komentármi, príp. dabingom.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Nevyhnutné poznatky a spôsoby aplikácie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; kompetentné postupy v ochrane duševného zdravia pri sebariadení a riadení tímu.
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné výtvarné techniky a techniky multimediálnej tvorby preferované v komunikačných riešeniach.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy vo vizuálnych umeleckých odboroch – prehľad v súčasných trendoch výtvarného umenia s kritickým rozlíšením krátkodobých – módnych trendov (looks) od trendov s možnými budúcimi dosahmi na kreovanie štýlov za účelom posúdenia ich využiteľnosti a relevantnosti pre konkrétne práce v oblasti vizuálnej a multimediálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad vývoja výtvarného umenia od staroveku po súčasnosť so schopnosťou jasne identifikovať (odlišovať) umelecké epochy, slohy a štýly na základe ich typických znakov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Psychologické a fyziologické aspekty vo vnímaní umeleckého diela - základný prehľad o zmyslovom vnímaní umeleckých diel; poznatky o úlohe zdravej psychiky a organizmu pri vnímaní audiovizuálnych signálov, dekódovaní ich notácie a chápaní komunikovaného obsahu; poznanie rizík a príležitostí spôsobených zdravotnými poruchami (prípadne pôsobením liečiv a psychotropných látok) pri prijímaní a dekódovaní obsahu umeleckých diel; ovládanie prístupov, techník a stratégií eliminujúcich psychické a fyziologické poruchy, rovnako ako prístupov, techník a stratégií pre získanie a udržanie pozornosti, motivácie ku vnímaniu diela, ako i vyvolania primeraných emočných reakcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v základných princípoch kompozície a zalomenia textu v klasickej tlači (klasická sadzba, fotosadzba) a predovšetkým na báze DTP a pokročilých softvérových aplikácií pre digitálnu tlač,
prezentačné technológie a multimédiá; povedomie o rozdieloch a nárokoch typografických technológií pri zlome textov a obrázkov v texte; postupy integrácie typografie do animácií, videa a pod.; zásady výberu fontov a parametrov zalomenia na bezpečné a komfortné sledovanie textu v rozmanitých médiách; zásady prispôsobenia výstupov umenia typografie zmyslu, načasovaniu a významu obsahu.
Perspektíva: Aktuálna
5
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy v audiovizuálnom a multimediálnom umení aplikované vo vizuálnej a multimediálnej komunikácii, informačných konceptoch a reklame - prehľad v relevantných trendoch za účelom kritického hodnotenia využitia trendov v audiovizuálnom a multimediálnom umení na efektívny prenos obsahu vizuálnou a multimediálnou komunikáciou.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie všeobecných i špecifických legislatívnych ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, osobitne v kombinácii predpisov a noriem týkajúcich sa profesijnej práce s materiálmi, technológiami, náradím a nástrojmi; udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku za účelom predchádzania úrazom a prenosným ochoreniam; uplatňovanie zásad bezodkladnej prvej pomoci a organizovania záchrany postihnutých osôb.
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby komunikačných konceptov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metodiky práce v dizajne vizuálnej komunikácie - dodržiavanie metodického, systémového a chronologického postupu pri navrhovaní, príprave podkladov pre finálnu výrobu; výber realizačných technológií a postupov na efektívnu, kvalitnú a bezpečnú materializáciu komunikačného obsahu a jeho formátu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza zadaní, propozícií alebo výsledkov prieskumov na tvorbu konceptov vizuálnej materializácie obsahu posolstva komunikovaného adresátom
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Správne pochopenie údajov z analýz, prieskumov a rešerší; schopnosť selektovať, triediť a hodnotiť údaje pred spracovaním na relevantné informácie podľa určených kritérií; dopĺňať, overovať, kriticky hodnotiť získané informácie a pripraviť ich na aplikáciu v príslušnom komunikačnom formáte.
Perspektíva: Aktuálna
6
pozorovanie, analýza a hodnotenie multimediálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie kritického, odborného a objektívneho pohľadu v rámci posudzovania vlastného alebo cudzieho diela vizuálnej a multimediálnej komunikácie; schopnosť tvoriť kritériá na objektivizáciu hodnotenia a dôsledne ich počas hodnotenia uplatňovať; schopnosť zorganizovať metodicky efektívne hodnotenie diela, aby bola zaručená spravodlivosť a objektívnosť výsledkov, ktoré môžu pomôcť odstrániť súčasné či prípadné nedostatky v budúcnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
výroba, materializácia názorných podkladov konceptov vizuálnej, resp. multimediálnej komunikácie v podobe 2D podkladov alebo 3D modelov pre špecialistov zabezpečujúcich ich finálnu realizáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov (polotovarov) pre realizáciu produktov špecialistami alebo externými dodávateľmi – schopnosť pripraviť pre profesijných špecialistov, spolupracovníkov alebo externých dodávateľov relevantné podklady (polotovar), na základe ktorých realizujú špecifické práce na pôvodnom autorskom diele (jeho časti) tak, že nie je bez prípadného schválenia autorom nijako dotknutá pôvodná predstava, umelecký zámer, kvalita alebo parametre.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia výtvarných techník a techník multimediálnej tvorby preferovaných v komunikačných riešeniach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kresba, maľba, koláž, tradičná animácia, výstavba scén pre tradičnú animáciu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie a tvorba programov korporátnej identity, korporátneho dizajnu a vizuálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie návrhov materializácie korporátnej (organizačnej, firemnej…) identity podľa zadania alebo príslušných analýz s primárnym dôrazom na jej vizuálne formy; schopnosť koncipovania návrhov so semioticky integrovaným posolstvom o význame subjektu, jeho hodnote (branding), poslaní a produkte; navrhovanie programu (manuálu) korporátnej identity s pokrytím širokej škály praktickej organizačnej vizuálnej komunikácie od symbolov, grafických značiek, logotypov cez spracovanie textov, používania farieb, formy tlačovín až napr. po identifikáciu na pracovných odevoch, logistickom vybavení, pracovných prostriedkoch a pod.; navrhovanie vzhľadu korporátnych produktov (korporátny dizajn) a prostredia korporácie v širších súvislostiach (vizuál).
Perspektíva: Aktuálna
6
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie normalizovanej alebo vyžadovanej (propozíciami projektu, objednávky…) správy dokumentov (objednávok, zmlúv, propozícií, dodacích podmienok), účtovných dokladov, archivácie, chronologického systematizovaného a metodologizovaného vedenia záznamov o práci, o dohodnutých i nedohodnutých zmenách, riešeniach vzniknutých problémov; korektné účtovanie nákladov a bezpečné vedenie osobnej dokumentácie a záznamov o podriadených/dotknutých osobách (GDPR); schopnosť základného posúdenia návrhov zmlúv o zhotovení, predaji alebo licenčných podmienkach diela; výpočet nákladov na návrh a zhotovenie diela; praktické účtovanie honorárových a licenčných nárokov voči objednávateľovi alebo prevádzkovateľovi diela; organizácia a zabezpečenie korektného predaja umeleckého diela; jednanie s organizáciami a jednotlivcami vo vyššie uvedených oblastiach.
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvíjanie medzisektorovej spolupráce za účelom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a reklamy, umenia a IT sektora atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
údržba a servis technológií, nástrojov, náradia, softvéru, zabezpečenie bezpečnosti a hygieny dátovej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie bežnej údržby technológií a pracovných pomôcok, schopnosť opraviť menšie poruchy alebo poškodenia; schopnosť udržiavať hardvér a softvér v efektívnej prevádzke ochranou pred mechanickým poškodením, vírusmi a malvérom, odstraňovaním nepotrebných súborov, zálohovaním a revíziou údajov, korektnou reinštaláciou alebo novou inštaláciou software – tzv. hygiena práce s IT.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie záznamových, DTP a reprodukčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Samostatné alebo asistenčné (v prípade špecifického zariadenia) ovládanie hardvéru, prístrojového vybavenia, nástrojov a profesijných pracovných pomôcok pri tvorbe a aplikovaní vizuálnej a multimediálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
vizuálne prerozprávanie príbehu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Unikátna schopnosť transformovať verbalizovaný alebo textovo publikovaný príbeh do vizuálnej formy technikami klasického výtvarného umenia (storyboard, comix…) alebo tradičnou či počítačovou animáciou, fotografickým seriálom, videozáznamom a pod. tak, aby bol v plnej miere zachovaný rozprávačov zámer, obsah, emócia.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
interpersonálna komunikácia, moderovanie, komentovanie a realizácia interview pri podpore vizuálnej a multimediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vedenie inštruktáže, rozhovorov, moderovanie a realizácia interview osobných dokumentačných výpovedí, tvorba a prípadná interpretácia komentárov v multimédiách.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.